ศูนย์สื่อดิจิทัล สพม.เขต26 ( Digital Media Center : DMC )

เลือกระดับชั้น กลุ่มสาระฯ พบสื่อที่ผลิตใหม่ (สั้นๆ ง่ายๆ ตรงหลักสูตรฯ) และสื่อประเภทต่างๆ ที่รวบรวมมาไว้ที่นี่ได้แก่ วิดีโอ, แผนการจัดการเรียนรู้, สื่อ Learning Object และอื่นๆ คุณครูสามารถเปิดฉาย หรือ ดาวน์โหลดไว้ใช้ประกอบสารสอนได้ หาสื่อการสอนที่ต้องการได้ง่ายๆ กดเลือกกลุ่มสาระและชั้นเพื่อกรองข้อมูลคลังสื่อการสอนที่ต้องการ

รายชื่อครูที่สมัครเข้ารับการอบรม

<
# ชื่อ - สกุล โรงเรียน หลักสูตร ระดับ วันที่สมัคร
1 นางสาวนิโลบล พูนศิริ วาปีปทุม การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 5 มิ.ย. 2563 22:52:17
2 นายปิยะพงษ์ เพ็งจันทร์ สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 8 มิ.ย. 2563 10:00:39
3 นางนวพร แกล้วกล้า โกสุมวิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 8 มิ.ย. 2563 17:48:42
4 นางปนัดดา สิทธิขวา โกสุมวิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 8 มิ.ย. 2563 18:30:50
5 นางดวงรัตน์ คำหว้าแก้ว โกสุมวิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 8 มิ.ย. 2563 18:33:00
6 นางคำผัส สารมาคม โกสุมวิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 8 มิ.ย. 2563 18:39:36
7 นางนุชนาฎ นาชัยดูลย์ โกสุมวิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 8 มิ.ย. 2563 19:11:43
8 นางไตรรัตน์ นานอก โกสุมวิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 8 มิ.ย. 2563 19:53:04
9 นายอำนาจ นานอก โกสุมวิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 8 มิ.ย. 2563 20:13:49
10 นางยี่สุ่น แสนโสภาวัน โกสุมวิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 8 มิ.ย. 2563 20:17:34
11 นางบุญญาพร ทาโว โกสุมวิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 8 มิ.ย. 2563 20:17:57
12 นางศิรินทิพย์ สรรพอาษา โกสุมวิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 8 มิ.ย. 2563 21:30:27
13 นางนภาภรณ์ ปริปุรณะ โกสุมวิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 8 มิ.ย. 2563 21:37:17
14 นายปรมินทร์ อัตตะเนย์ โพนงามพิทยานุกูล การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 8 มิ.ย. 2563 22:09:40
15 นางจิราภรณ์ ศรีบุรี โกสุมวิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 8 มิ.ย. 2563 22:13:15
16 นางสาวนภัสนันท์ จ่าเหลา โกสุมวิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 8 มิ.ย. 2563 23:15:31
17 นายสุนทร คำภักดี ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 9 มิ.ย. 2563 01:20:37
18 นายดนุพล คำชมภู โพนงามพิทยานุกูล การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 9 มิ.ย. 2563 08:47:10
19 นางสิวินีย์ เททะสังข์ โกสุมวิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 9 มิ.ย. 2563 08:57:10
20 นางสาวสุรียาวรรณ จันสด โกสุมวิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 9 มิ.ย. 2563 09:35:34
21 นางสาววัชราพรรณ์ สอนจินซือ โกสุมวิทยาสรรค์ การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 9 มิ.ย. 2563 09:44:24
22 นางกนกวรรณ พงสุพันธ์ โกสุมวิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 9 มิ.ย. 2563 09:49:57
23 ดร.ปุณฑริกา น้อยนนท์ โกสุมวิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 9 มิ.ย. 2563 09:50:36
24 นางศินันท์ธีรา บัวริวัน โกสุมวิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 9 มิ.ย. 2563 10:00:15
25 นางศินันท์ธีรา บัวริวัน โกสุมวิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 9 มิ.ย. 2563 10:00:47
26 นางศินันท์ธีรา บัวริวัน โกสุมวิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 9 มิ.ย. 2563 10:01:13
27 นางกาญจนา อนุรักษ์รัศมี โนนราษีวิทยา การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 9 มิ.ย. 2563 10:01:14
28 นางเยาวเรศ ปริวันตา โกสุมวิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 9 มิ.ย. 2563 10:18:02
29 นายกฤษกร แสงปัญญา เขวาไร่ศึกษา การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 9 มิ.ย. 2563 10:26:32
30 นางอาทิตยา แสงปัญญา เขวาไร่ศึกษา การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 9 มิ.ย. 2563 10:28:44
31 นายกฤษกร แสงปัญญา เขวาไร่ศึกษา การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 9 มิ.ย. 2563 10:42:19
32 นายนรินทร์ พันธุ์ครู กันทรวิชัย การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 9 มิ.ย. 2563 10:51:25
33 นางจันทร์เพ็ญ พวงสมบัติ โกสุมวิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 9 มิ.ย. 2563 11:12:10
34 นางสาวธัญญ์วรัตน์ อินธนูจิตร โกสุมวิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 9 มิ.ย. 2563 11:29:47
35 นายธารา วรรณเสริฐ โกสุมวิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 9 มิ.ย. 2563 11:30:59
36 นายคณพศ ยศพล ผดุงนารี การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 9 มิ.ย. 2563 11:42:37
37 นางสาวญารุณี ศิริกิจ ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 9 มิ.ย. 2563 11:46:34
38 นางณัฐญา สาพิมาน ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 9 มิ.ย. 2563 11:51:46
39 นางสาวลภัสรดา ภาราสิริสกุล ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 9 มิ.ย. 2563 11:54:46
40 นายchote wichaichansakul โกสุมวิทยาสรรค์ การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 9 มิ.ย. 2563 11:55:30
41 นายchote wichaichansakul โกสุมวิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 9 มิ.ย. 2563 11:55:58
42 นางจินตนา บุตรนิล ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 9 มิ.ย. 2563 11:56:05
43 นายchote wichaichansakul โกสุมวิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 9 มิ.ย. 2563 11:56:12
44 นายchote wichaichansakul โกสุมวิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 9 มิ.ย. 2563 11:56:28
45 นางจารุวรรณ อักษร ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 9 มิ.ย. 2563 11:58:07
46 นางภัสสรินท์ อมตะไพบูลย์ ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 9 มิ.ย. 2563 12:06:40
47 นางศิริวรรณา ภูกองไชย เขื่อนพิทยาสรรค์ การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 9 มิ.ย. 2563 12:07:42
48 นางกุลวรรณ สวนแก้ว ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 9 มิ.ย. 2563 12:10:31
49 นายคณพศ ยศพล ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 9 มิ.ย. 2563 12:12:30
50 นางสาวปทุมกาญจน์ ทรงอาจ ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 9 มิ.ย. 2563 12:13:34
51 นายอาพินันท์ วรธิพรหมมา มหาวิชานุกูล การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 9 มิ.ย. 2563 12:17:58
52 นางกาญจนรพี มีหิริ โกสุมวิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 9 มิ.ย. 2563 12:18:01
53 นางขวัญชนก ฝนดี มหาวิชานุกูล การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 9 มิ.ย. 2563 12:21:21
54 นายชวภัทร ชาบุญมี มหาวิชานุกูล การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 9 มิ.ย. 2563 12:24:09
55 นางสาวยุวากร ไสโพธิ์ ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 9 มิ.ย. 2563 12:24:09
56 นางสาวขอยกเลิกบัญชี ขอยกเลิกบัญชีนี้นะคะ ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 9 มิ.ย. 2563 12:24:20
57 นางวิรัญญา ทุมวัน ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 9 มิ.ย. 2563 12:25:10
58 นายอุดร นามษร ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 9 มิ.ย. 2563 12:26:05
59 นางสาวภัทรวรรณ ไวสาหลง โกสุมวิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 9 มิ.ย. 2563 12:33:25
60 นางสาวปราณี ป้ำกระโทก ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 9 มิ.ย. 2563 12:40:10
61 นายวุฒิพงษ์ พิมพ์ภักดิ์ หนองม่วงวิทยาคาร การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 9 มิ.ย. 2563 12:41:13
62 นางสาวกุลธิดา คำทุม ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 9 มิ.ย. 2563 12:41:32
63 นายสุทัศน์ วีระกิตตินันทน์ ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 9 มิ.ย. 2563 12:42:49
64 นายสถาพร ภูผาใจ ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 9 มิ.ย. 2563 12:45:50
65 นางปิยกุล จันทเขตต์ ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 9 มิ.ย. 2563 12:46:01
66 นางสาวสุภัทรา เย็นเศรณี ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 9 มิ.ย. 2563 12:47:11
67 นางสาวนิภารัตน์ ศรีมาดี ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 9 มิ.ย. 2563 12:47:26
68 นางสาวโอภาสี ถารี ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 9 มิ.ย. 2563 12:54:40
69 นางรัตนาภรณ์ นาโม ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 9 มิ.ย. 2563 12:56:03
70 นางนรินทร์ ศิรินุวัฒน์ ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 9 มิ.ย. 2563 12:57:06
71 นางพรรณิภา กมลปรีดี ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 9 มิ.ย. 2563 12:59:52
72 นางจุไรรัตน์ ธนยั่งยืน ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 9 มิ.ย. 2563 13:00:11
73 นางสาวพัชรี จันหาญ ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 9 มิ.ย. 2563 13:00:32
74 นางจุไรรัตน์ ธนยั่งยืน ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 9 มิ.ย. 2563 13:00:34
75 นางสาวยุพาพร พุดบุรี ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 9 มิ.ย. 2563 13:00:36
76 นางสาวกิตยาพร คัมภีระ ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 9 มิ.ย. 2563 13:01:17
77 นางสาวกาญจนา ยศมา ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 9 มิ.ย. 2563 13:04:51
78 นางสาววรรณภา พงษ์ซื่อ ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 9 มิ.ย. 2563 13:07:03
79 นางณศิปภัฏญ์ ทองปาน ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 9 มิ.ย. 2563 13:08:06
80 นางพิรุฬห์ลักษณ์ ตุลาโชติ โกสุมวิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 9 มิ.ย. 2563 13:14:42
81 นายธิติพล โทแก้ว ผดุงนารี การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 9 มิ.ย. 2563 13:18:14
82 นายธิติพล โทแก้ว ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 9 มิ.ย. 2563 13:19:32
83 นายเฉลียว ดอนกวนเจ้า โกสุมวิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 9 มิ.ย. 2563 13:21:02
84 นางสุดารัตน์ รังเสนา ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 9 มิ.ย. 2563 13:24:40
85 นายกฤษกร แสงปัญญา เขวาไร่ศึกษา การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 9 มิ.ย. 2563 13:25:04
86 นายกฤษกร แสงปัญญา เขวาไร่ศึกษา การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 9 มิ.ย. 2563 13:25:24
87 นางเยาวเรศ ปริวันตา โกสุมวิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 9 มิ.ย. 2563 13:26:50
88 นางเยาวเรศ ปริวันตา โกสุมวิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 9 มิ.ย. 2563 13:27:25
89 นางสาวสายสมร ทองก้านเหลือง ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 9 มิ.ย. 2563 13:31:18
90 นายธนชัย แสนวิชา ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 9 มิ.ย. 2563 13:34:25
91 นายธนาธิป พิลาโสภา เหล่ายาววิทยาคาร การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 9 มิ.ย. 2563 13:34:46
92 นางสาวบัวพันธ์ ดงตะใน ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 9 มิ.ย. 2563 13:34:53
93 นางสุรางค์ ซ้ายสนาม ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 9 มิ.ย. 2563 13:42:07
94 นางสาวสุภัทรา ทะบันแดน ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 9 มิ.ย. 2563 13:45:14
95 นางสาวจิราพรรณ เกษามา ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 9 มิ.ย. 2563 13:45:33
96 นายสุริยะพงศ์ พงศ์สิทธิศักดิ์ ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 9 มิ.ย. 2563 13:46:51
97 นางสาวเพ็ญสิริ อินทะตา ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 9 มิ.ย. 2563 13:48:35
98 นางดัชนี จันทจร ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 9 มิ.ย. 2563 13:49:17
99 นางสีญวน แฝงสาเคน ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 9 มิ.ย. 2563 13:50:32
100 นางชวนพิศ เหมพนม ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 9 มิ.ย. 2563 13:52:02
101 นางเดือนเพ็ญ สังข์งาม โกสุมวิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 9 มิ.ย. 2563 14:02:00
102 นางสุดารัตน์ รังเสนา ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 9 มิ.ย. 2563 14:08:59
103 นางสาวรสสุคนธ์ แสงแก้ว ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 9 มิ.ย. 2563 14:11:10
104 นายนนท์ธิวัฒน์ ปัตถาทุม เหล่ายาววิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 9 มิ.ย. 2563 14:11:15
105 นางศิริพรรณ ศิริบุญนาม ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 9 มิ.ย. 2563 14:12:28
106 นายวัลลภ คำแท่ง ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 9 มิ.ย. 2563 14:25:01
107 นายวัลลภ มาอินราช ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 9 มิ.ย. 2563 14:30:26
108 นางนภาพร หลี่ ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 9 มิ.ย. 2563 14:32:24
109 นางสาวเทพธิดา อภัยโส ชื่นชมพิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 9 มิ.ย. 2563 14:36:44
110 นายศราวุฒิ มีระวาน เขวาไร่ศึกษา การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 9 มิ.ย. 2563 14:37:19
111 นายศราวุฒิ มีระวาน เขวาไร่ศึกษา การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 9 มิ.ย. 2563 14:37:33
112 นางอมร เสนาลาด ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 9 มิ.ย. 2563 14:40:09
113 นางดวงใจ บริบาลบรรพตเขตต์ โกสุมวิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 9 มิ.ย. 2563 14:41:53
114 นางอัญชลี โมฆรัตน์ ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 9 มิ.ย. 2563 14:54:38
115 นางวิไลลักษณ์ ธนสีลังกูร ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 9 มิ.ย. 2563 15:00:29
116 นายชรินทร์ สืบเพ็ง ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 9 มิ.ย. 2563 15:09:20
117 นายสกล มาบุญธรรม ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 9 มิ.ย. 2563 15:10:04
118 นายวรเทพนันทกิจ สุระศรี ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 9 มิ.ย. 2563 15:10:59
119 นายวรเทพนันทกิจ สุระศรี ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 9 มิ.ย. 2563 15:11:23
120 นางสุรีพรรณ ชูประทีป ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 9 มิ.ย. 2563 15:31:51
121 นางมยุรา ผลค้า สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 9 มิ.ย. 2563 15:32:25
122 นายประหยัด ชูประทีป ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 9 มิ.ย. 2563 15:35:17
123 นางปิยนาฎ มาคิน ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 9 มิ.ย. 2563 15:40:29
124 นายเศกสรรค์ วัฒนบุตร ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 9 มิ.ย. 2563 15:49:56
125 นายเศรษฐบุตร ยอดสะเทิน ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 9 มิ.ย. 2563 15:53:15
126 นางชมพูนุท คำสิงห์ ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 9 มิ.ย. 2563 15:54:06
127 นางสาวรัชนียา ศรีรักษา ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 9 มิ.ย. 2563 15:55:42
128 นางสาววารุณี ไชยรงศรี ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 9 มิ.ย. 2563 16:01:30
129 นางสาวศรัญยา ใจคำ ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 9 มิ.ย. 2563 16:01:33
130 นางสาวนฤมล ศรีภู ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 9 มิ.ย. 2563 16:08:11
131 นางสาวเบญจมาศ ศรีอุดร เขวาไร่ศึกษา การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 9 มิ.ย. 2563 16:09:03
132 นางไกรศรี โพธิ์สิงห์ ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 9 มิ.ย. 2563 16:23:11
133 นางไกรศรี โพธิ์สิงห์ ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 9 มิ.ย. 2563 16:25:05
134 นางไกรศรี โพธิ์สิงห์ ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 9 มิ.ย. 2563 16:27:17
135 นางสาวสิริแพรว คงสบาย ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 9 มิ.ย. 2563 16:49:12
136 นางจริยา พิพิศจันทร์ ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 9 มิ.ย. 2563 16:51:25
137 นายธนกฤต สุวรรณศรี ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 9 มิ.ย. 2563 17:06:38
138 นางนิชนันท์ ไชยรัตน์ ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 9 มิ.ย. 2563 17:10:11
139 นางอัจฉริยา ธรรมแสง ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 9 มิ.ย. 2563 17:10:35
140 นางนิชนันท์ ไชยรัตน์ ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 9 มิ.ย. 2563 17:11:05
141 นางนิชนันท์ ไชยรัตน์ ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 9 มิ.ย. 2563 17:12:32
142 นางสาวสุกัญญา นาคะวงศ์ เขวาไร่ศึกษา การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 9 มิ.ย. 2563 17:12:42
143 นางสาวสุกัญญา นาคะวงศ์ เขวาไร่ศึกษา การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 9 มิ.ย. 2563 17:13:17
144 นายเชญย์ จาดบุญนาค ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 9 มิ.ย. 2563 17:16:55
145 นางบังอร โภชนิกร ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 9 มิ.ย. 2563 17:22:13
146 นายวรยุทธ จันทมูล ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 9 มิ.ย. 2563 17:24:39
147 นางสาวรัตติญา ทัพสนิท ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 9 มิ.ย. 2563 18:01:20
148 นางเรไร สุปัญบุตร ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 9 มิ.ย. 2563 18:10:50
149 นางชนิสรา ธีรธัญธนัช เขวาไร่ศึกษา การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 9 มิ.ย. 2563 18:30:07
150 นางชนิสรา ธีรธัญธนัช เขวาไร่ศึกษา การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 9 มิ.ย. 2563 18:34:20
151 นางสาวภัครดา จ้ายสอน ชื่นชมพิทยาคาร การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 9 มิ.ย. 2563 18:47:31
152 นางสาววิระวรรณ เจริญศักดิ์ ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 9 มิ.ย. 2563 18:48:11
153 นายภาณุวิชญ์ แสนคำภา บรบือ การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 9 มิ.ย. 2563 19:03:40
154 นางสาวธารทิพย์ พานเพ็ชร ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 9 มิ.ย. 2563 20:40:40
155 นางนงเยาว์ เรืองศรีมั่น ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 9 มิ.ย. 2563 20:46:43
156 นางสาววราภรณ์ ปักการะโต โกสุมวิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 9 มิ.ย. 2563 21:10:40
157 นางสายหยุด วันนา ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 9 มิ.ย. 2563 21:12:30
158 นางธนิดา รังเสนา ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 9 มิ.ย. 2563 21:32:06
159 นางอภัยศรี วาทโยธา เขื่อนพิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 9 มิ.ย. 2563 22:01:28
160 นางรัตนา บุญทานัง ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 9 มิ.ย. 2563 22:01:57
161 นางสาวสุชาดา สามสวัสดิ์ เขวาไร่ศึกษา การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 9 มิ.ย. 2563 22:42:18
162 นางสาวสุปรียา ศรีวิเศษ โกสุมวิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 9 มิ.ย. 2563 23:39:24
163 นางกรรณิการ์ ราษฎร์ภักดี เขื่อนพิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 10 มิ.ย. 2563 04:00:06
164 นางสาวรวิษฎา ดวงจันทา โกสุมวิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 10 มิ.ย. 2563 05:29:39
165 นายเสาร์ รัตนเพชร ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 10 มิ.ย. 2563 08:53:40
166 นายกิตติวัฒน์ อะโน ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 10 มิ.ย. 2563 08:58:03
167 นายกิตติวัฒน์ อะโน ผดุงนารี การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 10 มิ.ย. 2563 08:58:51
168 นางวรรณนิภา บัญดิษฐตา ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 10 มิ.ย. 2563 09:08:20
169 นางวริน ภูสิม ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 10 มิ.ย. 2563 09:10:41
170 นางฐิติญารัตน์ คลังพระศรี ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 10 มิ.ย. 2563 09:12:46
171 นางสาวศิริพร จันลา ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 10 มิ.ย. 2563 09:12:57
172 นางจุฑารัตน์ กฤติวัฒนพงษ์ ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 10 มิ.ย. 2563 09:14:38
173 นางสาวพูนสุข สมดี ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 10 มิ.ย. 2563 09:15:13
174 นางสาวอิชยา อโนราช ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 10 มิ.ย. 2563 09:15:54
175 นางนิภาพร ศรีสุภาพ ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 10 มิ.ย. 2563 09:16:04
176 นางวรรณนิภา บัญดิษฐตา ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 10 มิ.ย. 2563 09:16:54
177 นางสาวศิริพร จันลา ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 10 มิ.ย. 2563 09:17:13
178 นางสาวอิชยา อโนราช ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 10 มิ.ย. 2563 09:18:51
179 นายภิรมย์ มาตย์คำมี เขื่อนพิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 10 มิ.ย. 2563 09:18:51
180 นางจุฑารัตน์ กฤติวัฒนพงษ์ ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 10 มิ.ย. 2563 09:19:26
181 นางสาวรัตนพันธ์ ศรีเคนขันธ์ ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 10 มิ.ย. 2563 09:19:31
182 นางสาวพูนสุข สมดี ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 10 มิ.ย. 2563 09:20:15
183 นายจักรศิลป์ พาไชย ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 10 มิ.ย. 2563 09:20:47
184 นายจักรศิลป์ พาไชย ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 10 มิ.ย. 2563 09:21:19
185 นางสาวปนัดดา นันทเสน ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 10 มิ.ย. 2563 09:22:11
186 นายสุเมธ เทียงดาห์ ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 10 มิ.ย. 2563 09:22:20
187 นางสาวปนัดดา นันทเสน ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 10 มิ.ย. 2563 09:22:42
188 นางปนัดดา ศรีสะอาด ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 10 มิ.ย. 2563 09:23:11
189 นางสาวสุกัญญา ขันหนองจอก ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 10 มิ.ย. 2563 09:23:32
190 นางปริตรา การสร้าง เขวาไร่ศึกษา การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 10 มิ.ย. 2563 09:24:07
191 นางนทสรวง พิมพ์ศรีจันทร์ หนองม่วงวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 10 มิ.ย. 2563 09:24:49
192 นางปริตรา การสร้าง เขวาไร่ศึกษา การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 10 มิ.ย. 2563 09:24:55
193 นางสาวชุติมา สอนเสนา ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 10 มิ.ย. 2563 09:25:05
194 นางสาวนัยนา จันทรสมัย ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 10 มิ.ย. 2563 09:25:18
195 นางวารุณี จันทร์เรือง เขวาใหญ่พิทยาสรรค์ การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 10 มิ.ย. 2563 09:38:53
196 นางอรวรรณ สร้อยคำ ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 10 มิ.ย. 2563 09:43:15
197 นางสาวชลธิชา สาชิน โกสุมวิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 10 มิ.ย. 2563 09:43:16
198 นางคำบุ ช่อประพันธ์ เขวาใหญ่พิทยาสรรค์ การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 10 มิ.ย. 2563 09:46:20
199 นางสาวสุภาวดี ศรีธรรมศาสน์ โกสุมวิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 10 มิ.ย. 2563 09:49:21
200 นางปุญกานต์ คำทอง ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 10 มิ.ย. 2563 09:51:25
201 นางสาวชาริณี สุวรรณแสน ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 10 มิ.ย. 2563 09:53:13
202 นางสาวฌ่อผกาฟ้า จันทรพงษ์โภคิน กู่ทองพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 10 มิ.ย. 2563 09:54:26
203 นางพิมพ์วรา กางวันเวส กู่ทองพิทยาคม การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 10 มิ.ย. 2563 09:54:54
204 นางสุพัฒตรา หีบแก้ว กู่ทองพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 10 มิ.ย. 2563 09:55:16
205 นางเนตรนภา เชื้อโชติ กู่ทองพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 10 มิ.ย. 2563 09:56:35
206 นางสาวจินตนา สมเสียง กู่ทองพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 10 มิ.ย. 2563 09:56:40
207 นางสุพัฒตรา หีบแก้ว กู่ทองพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 10 มิ.ย. 2563 09:56:40
208 นางพิมพ์วรา กางวันเวส กู่ทองพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 10 มิ.ย. 2563 09:57:17
209 นางประไพ ศรีทวี กู่ทองพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 10 มิ.ย. 2563 09:57:30
210 นางพิมพ์วรา กางวันเวส กู่ทองพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 10 มิ.ย. 2563 09:58:50
211 นางประไพ ศรีทวี กู่ทองพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 10 มิ.ย. 2563 09:58:58
212 นางสาวสุนันทา บุตรโพธิ์ กู่ทองพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 10 มิ.ย. 2563 09:59:55
213 นายกู้ อิศรางกูร กู่ทองพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 10 มิ.ย. 2563 10:00:30
214 นายชาญวุฒิ คำภักดี กู่ทองพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 10 มิ.ย. 2563 10:00:59
215 นายกู้ อิศรางกูร กู่ทองพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 10 มิ.ย. 2563 10:01:02
216 นายวราวุธ ทักษิมา กู่ทองพิทยาคม การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 10 มิ.ย. 2563 10:01:32
217 นางสาวศุภาพิชญ์ มาอ้น กู่ทองพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 10 มิ.ย. 2563 10:01:54
218 นางสาวจิรายุ เหล่าอัน กู่ทองพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 10 มิ.ย. 2563 10:02:07
219 นางสาวจิรายุ เหล่าอัน กู่ทองพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 10 มิ.ย. 2563 10:02:52
220 นางสาวธัญลักษณ์ บุตรทุมพันธ์ กู่ทองพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 10 มิ.ย. 2563 10:02:53
221 นายวราวุธ ทักษิมา กู่ทองพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 10 มิ.ย. 2563 10:04:49
222 นางสาวทัศนีย์ รัตนทิพย์ กู่ทองพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 10 มิ.ย. 2563 10:05:44
223 นางสาวศุภาพิชญ์ มาอ้น กู่ทองพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 10 มิ.ย. 2563 10:05:58
224 นางสมานจิตร นิสังกาศ ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 10 มิ.ย. 2563 10:13:07
225 นางเสาวณิต ทัพโยธา ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 10 มิ.ย. 2563 10:13:19
226 นางเสาวณิต ทัพโยธา ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 10 มิ.ย. 2563 10:13:44
227 นางไพวรรณ สารารัตน์ ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 10 มิ.ย. 2563 10:14:48
228 นางลัดดาวัลย์ ไชยคิรินทร์ วังยาวศึกษาวิทย์ การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 10 มิ.ย. 2563 10:18:07
229 นางบุญส่ง แสนภักดี วังยาวศึกษาวิทย์ การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 10 มิ.ย. 2563 10:19:25
230 นางวัลลภา พงษ์ศิริ ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 10 มิ.ย. 2563 10:21:24
231 นายอุดร นามษร ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 10 มิ.ย. 2563 10:21:57
232 นายอุดร นามษร ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 10 มิ.ย. 2563 10:22:26
233 นางสุภาพร จำปามูล ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 10 มิ.ย. 2563 10:23:03
234 นายพิเชษฐ ทัพโยธา ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 10 มิ.ย. 2563 10:24:12
235 นายวรวัฒน์ เมฆเสน ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 10 มิ.ย. 2563 10:26:40
236 นางฉวีวรรณ เวชชัชศาสตร์ ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 10 มิ.ย. 2563 10:26:55
237 นายรภัทร ขูรูรักษ์ วังยาวศึกษาวิทย์ การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 10 มิ.ย. 2563 10:27:22
238 นางฉวีวรรณ เวชชัชศาสตร์ ผดุงนารี การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 10 มิ.ย. 2563 10:27:31
239 นางสาวนรินทร์ แดนเสนา ประชาพัฒนา การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 10 มิ.ย. 2563 10:29:49
240 นางอริศรา ภูคำกอง วังยาวศึกษาวิทย์ การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 10 มิ.ย. 2563 10:31:21
241 นางสาวชุนิดา ชิโนทัย หนองม่วงวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 10 มิ.ย. 2563 10:36:02
242 นางสาวชุนิดา ชิโนทัย หนองม่วงวิทยาคาร การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 10 มิ.ย. 2563 10:36:42
243 นางมุนี ภวภูตานนท์ ประชาพัฒนา การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 10 มิ.ย. 2563 10:37:55
244 นางชม ไชยรส เขวาใหญ่พิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 10 มิ.ย. 2563 10:37:59
245 นางเนาวรัตน์ ปะกินำหัง สารคามพิทยาคม การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 10 มิ.ย. 2563 10:39:54
246 นางสาวสุภินันท์ ไชยธานี หนองม่วงวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 10 มิ.ย. 2563 10:42:30
247 นายอภิภพ จันทะเดช วังยาวศึกษาวิทย์ การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 10 มิ.ย. 2563 10:42:46
248 นายอภิภพ จันทะเดช วังยาวศึกษาวิทย์ การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 10 มิ.ย. 2563 10:45:55
249 นางนุชนาถ จรทะผา ประชาพัฒนา การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 10 มิ.ย. 2563 10:46:15
250 นายสุขสวัส จันโสดา โกสุมวิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 10 มิ.ย. 2563 10:46:37
251 นางละมุล จันทร์ถง เขวาใหญ่พิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 10 มิ.ย. 2563 10:47:01
252 นางสาวทับทิม ประมูลจะนัง ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 10 มิ.ย. 2563 10:48:13
253 นายทรงวุฒิ วิลาจันทร์ วังยาวศึกษาวิทย์ การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 10 มิ.ย. 2563 10:48:42
254 นางเอื้อมพร ทัศน์เจริญ ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 10 มิ.ย. 2563 10:54:24
255 นายพุทธพงษ์ สุวรรณโสภา วังยาวศึกษาวิทย์ การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 10 มิ.ย. 2563 10:54:30
256 นางจิดาภา บุญมาตย์ วังยาวศึกษาวิทย์ การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 10 มิ.ย. 2563 10:55:22
257 นางสาวลดาวรรณ สุทธิสินธุ์ ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 10 มิ.ย. 2563 10:55:31
258 นางจันทร์เพ็ญ ศรีพิมพ์สอ ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 10 มิ.ย. 2563 10:56:26
259 นายศุภฤกษ์ ทัศน์เจริญ ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 10 มิ.ย. 2563 10:57:28
260 นายวุฒิพงษ์ พิมพ์ภักดิ์ หนองม่วงวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 10 มิ.ย. 2563 10:58:01
261 นางละมุล ทองดี วังยาวศึกษาวิทย์ การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 10 มิ.ย. 2563 10:58:14
262 นางสาวจิตกมล โคตรทองหลาง นาดูนประชาสรรพ์ การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 10 มิ.ย. 2563 10:59:05
263 นายไชยสิทธิ์ สงลา เขื่อนพิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 10 มิ.ย. 2563 10:59:38
264 นางทรงศรี ศรีคุณแก้ว เชียงยืนพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 10 มิ.ย. 2563 11:00:57
265 นางกัญญภัทร บิลโพชน์ โกสุมวิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 10 มิ.ย. 2563 11:01:06
266 นางสาวเพ็ญจันทร์ วิทเวช โกสุมวิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 10 มิ.ย. 2563 11:01:24
267 นางสาวณัฏฐ์ณิชชา ผาจันทร์ วังยาวศึกษาวิทย์ การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 10 มิ.ย. 2563 11:05:33
268 นางสาวณัฏฐ์ณิชชา ผาจันทร์ วังยาวศึกษาวิทย์ การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 10 มิ.ย. 2563 11:10:54
269 นางนิศารัตน์ ชื่นใจ นาดูนประชาสรรพ์ การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 10 มิ.ย. 2563 11:12:01
270 นายฉัตรมงคล สูงเนิน หนองม่วงวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 10 มิ.ย. 2563 11:12:08
271 นางสาวบุษบา สืบสิงห์ ประชาพัฒนา การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 10 มิ.ย. 2563 11:12:39
272 นางสาวจิตรานันท์ นนจันทร์ ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 10 มิ.ย. 2563 11:13:21
273 นางสาววันทนา ซามาตย์ หนองม่วงวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 10 มิ.ย. 2563 11:13:27
274 นางสาวจิริยา ภวภูตานนท์ หนองม่วงวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 10 มิ.ย. 2563 11:14:16
275 นางรุ่งนภา ภวภูตานนท์ ประชาพัฒนา การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 10 มิ.ย. 2563 11:15:39
276 นางณัฐวดี อุปนันท์ ประชาพัฒนา การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 10 มิ.ย. 2563 11:15:43
277 นางสงัด แสนเสนา ประชาพัฒนา การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 10 มิ.ย. 2563 11:19:24
278 นางสาวอรุณี รัตนวิจิตร โกสุมวิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 10 มิ.ย. 2563 11:20:02
279 นางสาวอรุณี รัตนวิจิตร โกสุมวิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 10 มิ.ย. 2563 11:20:24
280 นางสาวอรุณี รัตนวิจิตร โกสุมวิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 10 มิ.ย. 2563 11:20:39
281 นายบุญส่ง โพธิสัย ประชาพัฒนา การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 10 มิ.ย. 2563 11:27:33
282 นายอาพินันท์ วรธิพรหมมา มหาวิชานุกูล การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 10 มิ.ย. 2563 11:31:56
283 นางสาวปิยนันท์ จันทราลักษณ์ วังยาวศึกษาวิทย์ การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 10 มิ.ย. 2563 11:31:59
284 นางสาวพณาสันต์ เกษจ้อย เขื่อนพิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 10 มิ.ย. 2563 11:34:40
285 นางสาวบังอร บัวบุญ ประชาพัฒนา การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 10 มิ.ย. 2563 11:38:33
286 นางสาววาทินี ยุทธพงษ์ หนองม่วงวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 10 มิ.ย. 2563 11:42:18
287 นางสาวสุทธญาณ์ จำปาทอง โนนราษีวิทยา การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 10 มิ.ย. 2563 11:42:54
288 นางกฤตยา ปาปะไพ ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 10 มิ.ย. 2563 11:45:27
289 นางสาวธัญลักษณ์ ศรีสมชัย นาเชือกพิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 10 มิ.ย. 2563 11:45:55
290 นางมธุกร สีทะนารัตน์ เขื่อนพิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 10 มิ.ย. 2563 11:46:00
291 นางสาวธัญลักษณ์ ศรีสมชัย นาเชือกพิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 10 มิ.ย. 2563 11:46:15
292 นายมงคล สีทะนารัตน์ เขื่อนพิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 10 มิ.ย. 2563 11:46:16
293 นายณรงค์ สรรพอาษา โกสุมวิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 10 มิ.ย. 2563 11:47:21
294 นายวิชชากร ยงไธสง หนองม่วงวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 10 มิ.ย. 2563 11:48:21
295 นางสาวดารารัตน์ สีหาบุญจันทร์ ประชาพัฒนา การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 10 มิ.ย. 2563 11:50:34
296 นางนภาภรณ์ ปริปุรณะ โกสุมวิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 10 มิ.ย. 2563 11:51:24
297 นายกฤษณะ พุดหล้า ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 10 มิ.ย. 2563 11:52:27
298 นางสาวดารารัตน์ สีหาบุญจันทร์ ประชาพัฒนา การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 10 มิ.ย. 2563 11:53:20
299 นางหนึ่งฤทัย เที่ยงภักดิ์ โกสุมวิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 10 มิ.ย. 2563 11:54:14
300 นางสาวนุชมาศ สวัสดิ์พาณิชย์ ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 10 มิ.ย. 2563 11:57:01
301 นางสาวนิตยา หาวิเชียร เขวาไร่ศึกษา การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 10 มิ.ย. 2563 11:57:44
302 นางสาวหทัยพร แสนโคตร หนองม่วงวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 10 มิ.ย. 2563 12:00:01
303 นางสาวนิตยา หาวิเชียร เขวาไร่ศึกษา การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 10 มิ.ย. 2563 12:01:10
304 นายสนธยา บัวบุญ ประชาพัฒนา การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 10 มิ.ย. 2563 12:07:33
305 นางสาวศศิธร เกษจ้อย เชียงยืนพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 10 มิ.ย. 2563 12:08:50
306 นายถวิล ปลายขอก เขื่อนพิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 10 มิ.ย. 2563 12:10:02
307 นางพัชราภรณ์ คำเกตุ สารคามพิทยาคม การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 10 มิ.ย. 2563 12:10:50
308 นายศุภชัย ธนมาลาพงศ์ วังยาวศึกษาวิทย์ การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 10 มิ.ย. 2563 12:11:50
309 นางกิ่งดาว วิกยานนท์ โกสุมวิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 10 มิ.ย. 2563 12:26:30
310 นางกิ่งดาว วิกยานนท์ โกสุมวิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 10 มิ.ย. 2563 12:26:45
311 นางกิ่งดาว วิกยานนท์ โกสุมวิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 10 มิ.ย. 2563 12:27:01
312 นางขวัญตา มาพะเนาว์ โกสุมวิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 10 มิ.ย. 2563 12:28:29
313 นางขวัญตา มาพะเนาว์ โกสุมวิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 10 มิ.ย. 2563 12:28:40
314 นางสาวพรสวรรค์ ภิรมย์รักษ์ แกดำวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 10 มิ.ย. 2563 12:34:53
315 นายคฑาวุฒิ สิงห์สุพรรณ โนนแดงวิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 10 มิ.ย. 2563 12:47:29
316 นางเนตรดาว งามยิ่งไพศาล เหล่ายาววิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 10 มิ.ย. 2563 12:47:55
317 นางเสียงขิม อุ่นพิกุล ประชาพัฒนา การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 10 มิ.ย. 2563 12:51:23
318 นายถาวร งามยิ่งไพศาล เหล่ายาววิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 10 มิ.ย. 2563 12:52:52
319 นางนิรชร ปรุงฆ้อง ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 10 มิ.ย. 2563 12:54:55
320 นางรัชดาภรณ์ ไชยกุล โนนแดงวิทยาคม การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 10 มิ.ย. 2563 12:55:19
321 นางสาววริทธิ์ธร ศรชัยประสิทธิ์ โนนแดงวิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 10 มิ.ย. 2563 12:56:58
322 นางชนิดา เอกสะพัง โนนแดงวิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 10 มิ.ย. 2563 12:57:08
323 นางวัลภา ภูมิศรี ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 10 มิ.ย. 2563 12:57:27
324 นางสาวพิมพ์วิไล กุลศรี ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 10 มิ.ย. 2563 12:57:46
325 นางญาติมา โสภานิช ประชาพัฒนา การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 10 มิ.ย. 2563 13:01:37
326 นางสาวอนันตญา ราชวิชา มัธยมยางสีสุราช การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 10 มิ.ย. 2563 13:07:41
327 นางสุมาลย์ ภวภูตานนท์ ประชาพัฒนา การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 10 มิ.ย. 2563 13:10:17
328 นางจารุวรรณ์ ชนะพันธ์ ประชาพัฒนา การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 10 มิ.ย. 2563 13:14:15
329 นางภัทรินทร์ แก่นคำ ประชาพัฒนา การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 10 มิ.ย. 2563 13:15:33
330 นางสุมาลย์ ภวภูตานนท์ ประชาพัฒนา การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 10 มิ.ย. 2563 13:17:10
331 นางสาวจันทมรี ไปหนี้ ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 10 มิ.ย. 2563 13:24:37
332 นายนิติพล พันธ์ภักดี เขวาไร่ศึกษา การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 10 มิ.ย. 2563 13:25:42
333 นางเนตรนิภิส แนบชิตร์ โกสุมวิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 10 มิ.ย. 2563 13:26:42
334 นายวีระพงศ์ ตะโกนอก ชื่นชมพิทยาคาร การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 10 มิ.ย. 2563 13:28:27
335 นายอภิชิต แนบชิตร์ โกสุมวิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 10 มิ.ย. 2563 13:29:03
336 นางสาวบุษบา สืบสิงห์ ประชาพัฒนา การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 10 มิ.ย. 2563 13:36:56
337 นายธนพล ทัดทาน แกดำวิทยาคาร การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 10 มิ.ย. 2563 13:40:26
338 นายธวัชชัย ฝ่ายพลแสน นาเชือกพิทยาสรรค์ การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 10 มิ.ย. 2563 13:42:04
339 นางดรุณี พวงทอง โนนแดงวิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 10 มิ.ย. 2563 13:44:25
340 นางสาววัชรา มะธิตะโน โนนแดงวิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 10 มิ.ย. 2563 13:45:11
341 นางกุลณัฎฐา คล่องวาจา ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 10 มิ.ย. 2563 13:45:24
342 นางสาวสายเนตร ศรีสมพงษ์ ประชาพัฒนา การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 10 มิ.ย. 2563 13:45:32
343 นางสาวสิรินันทา สุนทรศิลป์ ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 10 มิ.ย. 2563 13:53:47
344 นายพุฒิพงษ์ จันดาโชต เหล่ายาววิทยาคาร การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 10 มิ.ย. 2563 13:55:54
345 นางอ้อมจิตร เหล่าทองสาร เหล่ายาววิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 10 มิ.ย. 2563 13:57:27
346 นางณหทัย ถาวงษ์กลาง เหล่ายาววิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 10 มิ.ย. 2563 13:59:22
347 นางยุพิน ยศดา เหล่ายาววิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 10 มิ.ย. 2563 14:00:11
348 นางนรนาถ สืบสำราญ ประชาพัฒนา การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 10 มิ.ย. 2563 14:07:59
349 นางชลิตา จังพล โนนแดงวิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 10 มิ.ย. 2563 14:09:10
350 นางสุภาศินีย์ เรืองบุญ วาปีปทุม การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 10 มิ.ย. 2563 14:09:25
351 นางสาวสุทธิยา รัตนคุณศาสน์ วาปีปทุม การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 10 มิ.ย. 2563 14:11:10
352 นายวิทยา โมฬา โกสุมวิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 10 มิ.ย. 2563 14:11:27
353 นางสราลี พวงทอง พยัคฆภูมิวิทยาคาร การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 10 มิ.ย. 2563 14:22:07
354 นางสุนิสา พารา โนนแดงวิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 10 มิ.ย. 2563 14:25:21
355 นางสาวปิยวรรณ ทะลาสี กันทรวิชัย การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 10 มิ.ย. 2563 14:25:47
356 นายเศกสิทธิ์ พารา โนนแดงวิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 10 มิ.ย. 2563 14:25:51
357 นายทวีพงษ์ จูศรี ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 10 มิ.ย. 2563 14:27:17
358 นางสาวปิยวรรณ ทะลาสี กันทรวิชัย การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 10 มิ.ย. 2563 14:27:52
359 นางนาตยา นาศรีเคน ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 10 มิ.ย. 2563 14:28:57
360 นายวิชิต โพนกองเส็ง ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 10 มิ.ย. 2563 14:30:28
361 นางจุฬาลักษณ์ พนาลิกุล พยัคฆภูมิวิทยาคาร การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 10 มิ.ย. 2563 14:31:16
362 นางสาวระพีพรรณ เทียกสม โนนแดงวิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 10 มิ.ย. 2563 14:31:39
363 นายนิวัฒน์ สารบุญ มัธยมยางสีสุราช การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 10 มิ.ย. 2563 14:44:52
364 นางสาวฐิติมา สามารถ เชียงยืนพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 10 มิ.ย. 2563 14:54:01
365 นางสาวราตรี สียือ เชียงยืนพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 10 มิ.ย. 2563 14:58:46
366 นางอมรรัตน์ นินทราช นาดูนประชาสรรพ์ การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 10 มิ.ย. 2563 15:22:34
367 นางอมรรัตน์ นินทราช นาดูนประชาสรรพ์ การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 10 มิ.ย. 2563 15:24:13
368 นางสาวพัชรี สมบัติ เชียงยืนพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 10 มิ.ย. 2563 15:26:11
369 นางสาวอัมพร พลเรือง เชียงยืนพิทยาคม การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 10 มิ.ย. 2563 15:38:04
370 นางสาวอัมพร พลเรือง เชียงยืนพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 10 มิ.ย. 2563 15:39:16
371 นางสาวอัมพร พลเรือง เชียงยืนพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 10 มิ.ย. 2563 15:39:29
372 นางสาวอัมพร พลเรือง เชียงยืนพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 10 มิ.ย. 2563 15:39:41
373 นายธีรภาพ ตะโคตร โนนแดงวิทยาคม การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 10 มิ.ย. 2563 15:39:49
374 นางมยุรี สิทธิจันทร์เสน เขวาไร่ศึกษา การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 10 มิ.ย. 2563 15:43:02
375 นางสาวงามตา ถานอาดนา เขวาไร่ศึกษา การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 10 มิ.ย. 2563 15:44:28
376 นางสาวเขมญาภา ถานอาดนา เขวาไร่ศึกษา การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 10 มิ.ย. 2563 15:45:50
377 นางสมปอง จันทะมาตย์ พยัคฆภูมิวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 10 มิ.ย. 2563 15:46:50
378 นายชุมพล โภชนิกร ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 10 มิ.ย. 2563 15:55:10
379 นายธีรภาพ ตะโคตร โนนแดงวิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 10 มิ.ย. 2563 16:10:16
380 นายธีรภาพ ตะโคตร โนนแดงวิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 10 มิ.ย. 2563 16:10:29
381 นายธีรภาพ ตะโคตร โนนแดงวิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 10 มิ.ย. 2563 16:10:46
382 ดร.วิชัย ลาธิ โพนงามพิทยานุกูล การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 10 มิ.ย. 2563 16:17:21
383 ดร.วิชัย ลาธิ โพนงามพิทยานุกูล การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 10 มิ.ย. 2563 16:17:45
384 นางวิไลพร หงษ์ทอง หนองม่วงวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 10 มิ.ย. 2563 16:21:21
385 นางสาวจารุวรรณ สิทธิจันทร์ มหาชัยพิทยาคาร การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 10 มิ.ย. 2563 16:26:32
386 นางสาวจารุวรรณ สิทธิจันทร์ มหาชัยพิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 10 มิ.ย. 2563 16:26:45
387 นางเกศรินทร์ วงศ์พิมพ์ มหาชัยพิทยาคาร การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 10 มิ.ย. 2563 16:31:47
388 นางเกศรินทร์ วงศ์พิมพ์ มหาชัยพิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 10 มิ.ย. 2563 16:31:57
389 นางสนิท หลักธรรม เขื่อนพิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 10 มิ.ย. 2563 16:43:07
390 นางกาญจนา แก้วแผ่ว พยัคฆภูมิวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 10 มิ.ย. 2563 16:45:54
391 นางรัชดาภรณ์ ไชยกุล โนนแดงวิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 10 มิ.ย. 2563 17:26:43
392 นางวนิดา คันธา เขื่อนพิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 10 มิ.ย. 2563 17:29:41
393 นางสุภาวดี มาหา พยัคฆภูมิวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 10 มิ.ย. 2563 17:30:28
394 นางสาวปรีญารัศมิ์ ไชยหงษ์สกุล เขื่อนพิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 10 มิ.ย. 2563 17:35:37
395 นางร่มฉัตร หงษ์อุดร เขวาใหญ่พิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 10 มิ.ย. 2563 17:39:36
396 นายธงชัย จันทร์ปัญญา บรบือ การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 10 มิ.ย. 2563 17:39:50
397 นายธงชัย จันทร์ปัญญา บรบือ การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 10 มิ.ย. 2563 17:40:49
398 นางสาวณัฐธิดา เกตุชรา เขวาใหญ่พิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 10 มิ.ย. 2563 17:50:06
399 นางธันวภรณ์ สารผล บรบือ การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 10 มิ.ย. 2563 18:05:00
400 นายธงชัย จันทร์ปัญญา บรบือ การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 10 มิ.ย. 2563 18:12:30
401 นายธงชัย จันทร์ปัญญา บรบือ การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 10 มิ.ย. 2563 18:12:59
402 นางสาวศรัญญา สีสมบัติ นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 10 มิ.ย. 2563 18:23:33
403 นางรพีพร นามมุลตรี นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 10 มิ.ย. 2563 18:27:47
404 นางรตินันท์ รังเสนา มหาชัยพิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 10 มิ.ย. 2563 18:47:16
405 นายชฎิล แฝงยงค์ ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 10 มิ.ย. 2563 19:53:48
406 นางอรุณรัตน์ ทรงมีสิงหสกุล พยัคฆภูมิวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 10 มิ.ย. 2563 19:55:35
407 นายชนะวงศ์ มุ่งชู พยัคฆภูมิวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 10 มิ.ย. 2563 20:34:06
408 นางสาวดารัตน์ คำแก้ว บรบือ การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 10 มิ.ย. 2563 20:34:57
409 นายชนะวงศ์ มุ่งชู พยัคฆภูมิวิทยาคาร การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 10 มิ.ย. 2563 20:36:14
410 นางสาวพยอม แก้วโยธา บรบือ การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 10 มิ.ย. 2563 20:46:09
411 นางวิลาวัณย์ ภูสมศรี ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 10 มิ.ย. 2563 20:47:22
412 นางอิศราพร พุดหล้า บรบือ การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 10 มิ.ย. 2563 21:00:38
413 นางเพ็ญพิศ บุญพิคำ มหาชัยพิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 10 มิ.ย. 2563 21:06:58
414 นายธนวัฒน์ ปานงาม ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 10 มิ.ย. 2563 21:17:05
415 นายธนวัฒน์ ปานงาม ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 10 มิ.ย. 2563 21:22:38
416 นางเกสรา ประเสริฐศิลป์ ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 10 มิ.ย. 2563 21:28:32
417 นายสุนทร ไชยสงคราม หนองม่วงวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 10 มิ.ย. 2563 21:35:50
418 นายวรวุฒิ รอดกอง เหล่ายาววิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 10 มิ.ย. 2563 21:40:22
419 นางอาทิตยา ด่านแก้ว สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 10 มิ.ย. 2563 21:49:03
420 นายประยูร ทวะชาลี ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 10 มิ.ย. 2563 21:50:48
421 นางรัตติยา สมบัติภักดีรัตน์ มหาชัยพิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 10 มิ.ย. 2563 21:52:29
422 นายพิรุฬห์ เขียวสาคู หนองม่วงวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 10 มิ.ย. 2563 21:57:41
423 นายวีรศักดิ์ รักสุทธี สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 10 มิ.ย. 2563 22:13:04
424 นางสาวภัทราภรณ์ สุจันทร์ สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 10 มิ.ย. 2563 22:19:15
425 นายบุญมี ผิวเงิน สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 10 มิ.ย. 2563 22:24:19
426 นางสาวลัดดา ตันสังวรณ์ สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 10 มิ.ย. 2563 22:27:40
427 นายธนานัติ เปรมบุญ สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 10 มิ.ย. 2563 22:29:33
428 นายบัณฑิต ทาชารี สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 10 มิ.ย. 2563 22:30:41
429 นางสาวภาริณี สุวรรณศรี สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 10 มิ.ย. 2563 22:30:45
430 นางกาญจนา ปานเพชร สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 10 มิ.ย. 2563 22:31:45
431 นางสาวสุกัญญา ทองหล่อ สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 10 มิ.ย. 2563 22:34:54
432 นางสาวเกศกาญจน์ นามลา สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 10 มิ.ย. 2563 22:39:33
433 นางทองย่อน วรรณวาศ สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 10 มิ.ย. 2563 22:41:25
434 นางลัดดาวัลย์ ทองบัวรุ่ง สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 10 มิ.ย. 2563 22:43:23
435 นางเพลินทิพย์ ขุ่มด้วง มหาชัยพิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 10 มิ.ย. 2563 22:43:45
436 นางเพลินทิพย์ ขุ่มด้วง มหาชัยพิทยาคาร การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 10 มิ.ย. 2563 22:44:47
437 นายณัฐพงษ์ ฉายพล สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 10 มิ.ย. 2563 22:46:29
438 นายณัฐพงษ์ ฉายพล สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 10 มิ.ย. 2563 22:46:46
439 นางสาวเกศกาญจน์ นามลา สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 10 มิ.ย. 2563 22:47:24
440 นางสาวสิโรธร พรหมวิริยกุล สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 10 มิ.ย. 2563 22:53:01
441 นายอาทิตย์ ไชยปัญญา พยัคฆภูมิวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 10 มิ.ย. 2563 22:55:19
442 นางสาวสุมาลี เทศธรรม พยัคฆภูมิวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 10 มิ.ย. 2563 22:58:56
443 นางอาทิตยา ด่านแก้ว สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 10 มิ.ย. 2563 23:00:26
444 นางกรปภา เรี่ยวสกุลชาติ ประชาพัฒนา การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 10 มิ.ย. 2563 23:02:46
445 นางกรปภา เรี่ยวสกุลชาติ ประชาพัฒนา การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 10 มิ.ย. 2563 23:03:48
446 นางสาววิชุดา พันเทศ สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 10 มิ.ย. 2563 23:08:29
447 นางสาวศิริลักษณ์ ปะตินัง สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 10 มิ.ย. 2563 23:09:56
448 นางสาวเมรินทร์ อรัญมิตร สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 10 มิ.ย. 2563 23:10:22
449 นางสาวศิริลักษณ์ ปะตินัง สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 10 มิ.ย. 2563 23:11:01
450 นางสาวศิริลักษณ์ ปะตินัง สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 10 มิ.ย. 2563 23:17:03
451 นางขจรศรี กันทรมงคล สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 10 มิ.ย. 2563 23:17:08
452 นางสาวณัชชา พันธ์ชมภู สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 10 มิ.ย. 2563 23:17:24
453 นางสาวจิราภรณ์ สารศรี สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 10 มิ.ย. 2563 23:19:41
454 นายณัฐวิทย์ อูปแก้ว สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 10 มิ.ย. 2563 23:26:53
455 นางสาวอรุณรัตน์ เหลาชัย สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 10 มิ.ย. 2563 23:45:40
456 นางสาวพรรณสุดา แพงพงษ์มา สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 10 มิ.ย. 2563 23:48:01
457 นางสาวรุจิรา มานะ สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 10 มิ.ย. 2563 23:48:10
458 นางสาวศุภรดา โพธิ์ขี สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 10 มิ.ย. 2563 23:51:44
459 นายวีระยศ เพชรภักดี สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 10 มิ.ย. 2563 23:56:35
460 นายอาคม เทียงทำ สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 00:09:52
461 นางธัญญา ตรงดี โนนแดงวิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 00:13:11
462 นางปราณี เทียงทำ สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 00:14:43
463 นางสาวบุษบากร ชนะบุญ สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 00:20:45
464 นางสาวนริศรา มหัสสา สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 01:06:52
465 นางสาวโชติรส ชำนาญไพร สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 01:12:57
466 นายภาณุวิชญ์ แสนคำภา บรบือ การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 11 มิ.ย. 2563 04:46:45
467 นางสาวอรอุมา ศรีสารคาม สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 05:03:45
468 นางวาสนา เหล่าดวงดี โกสุมวิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 05:51:24
469 นางนิศารัตน์ มูลโพธิ์ สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 05:53:28
470 นายรุ่งระวี ศิริบุญนาม สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 06:06:34
471 นายรุ่งระวี ศิริบุญนาม สารคามพิทยาคม การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 11 มิ.ย. 2563 06:07:01
472 นางสุจิตรา ภูคำวงค์ สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 06:08:39
473 นางสุจิตรา ภูคำวงค์ สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 06:11:11
474 นางสาวปัทมนันท์ แสนตรี สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 06:21:29
475 นางสาวพรทิพย์ พันธุ์ยางน้อย โกสุมวิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 06:51:28
476 นายเอกวิทย์ เกตุพลทอง สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 06:54:07
477 นางสนทนา สระมูล สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 07:00:53
478 นางอังคณา ถิรศิลาเวทย์ สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 07:09:22
479 นางทองใบ บุตรเจริญตระกูล สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 07:10:03
480 นางรัชณี บุญตรา สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 07:17:18
481 นางลัดดาวัลย์ ภูสีอ่อน สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 07:18:06
482 นางวไลพร พิลาแดง สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 07:18:53
483 นางสาวเพ็ญนภา สีหาบุญจันทร์ สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 07:22:28
484 นางจิรัชยา โพธิ์สิงห์ สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 07:22:52
485 นางจิรัชยา โพธิ์สิงห์ สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 07:23:06
486 นายพงศ์กรณ์ พันธุ์โยศรี สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 07:23:15
487 นายคฑาวุธ ศรีวิชัย สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 07:25:19
488 นายคฑาวุธ ศรีวิชัย สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 07:26:15
489 นายจักรพงศ์ ไชยสงเมือง ชื่นชมพิทยาคาร การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 11 มิ.ย. 2563 07:26:18
490 นายคฑาวุธ ศรีวิชัย สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 07:26:52
491 นางวิไลวรรณ จันทร์ถง เขวาใหญ่พิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 07:26:56
492 นางตวัญจ์ลักษณ์ พวงนิล สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 07:27:02
493 นางนวลละดา นนสีลาด สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 07:27:31
494 นางตวัญจ์ลักษณ์ พวงนิล สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 07:28:02
495 นายทรงเกียรติ ปักเคทา สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 07:28:11
496 นายทรงเกียรติ ปักเคทา สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 07:28:43
497 นายทรงเกียรติ ปักเคทา สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 07:29:02
498 นางสุชาวดี พรหมทา สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 07:33:05
499 นางปุณิกา เข็มพิลา ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 07:35:12
500 นางถนอมทรัพย์ วงศ์นุกูล สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 07:38:45
501 นางสุชาวดี พรหมทา สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 07:43:37
502 นางฉัตรฉวี พัสดุรีนนท์ สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 07:46:11
503 นางอาภาพร ปัญญาฟู สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 07:46:13
504 นางศิรินทร์พร ชลารักษ์ สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 07:48:27
505 นางพงษ์ลดา กาญจนปภากูล สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 07:49:29
506 นายพิทักษ์ อักษร สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 07:51:32
507 นางสาวสิริญาดา อุทัยจอม สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 07:52:28
508 นางกฤษณา ขันสาลี สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 07:57:03
509 นางมณี ซึมกระโทก สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 08:02:02
510 นางสาวรัศมี ทองเจริญ สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 08:04:12
511 นางสาวศศิธร วิชาเรือง สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 08:09:06
512 นางสาวจันทร์ประภา แก้วสีขาว สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 08:13:32
513 นางสุวภักดิ์ ธนะสีลังกูร สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 08:15:01
514 นางระเบียบ บังคมเนตร มหาชัยพิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 08:16:02
515 นายขวัญชัย ขันสาลี สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 08:16:21
516 นางสาวตาราไตร จะดี นาดูนประชาสรรพ์ การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 08:17:33
517 นายสืบพงษ์ วิชัยผิน สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 08:21:18
518 นายสืบพงษ์ วิชัยผิน สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 08:22:18
519 นางระเบียบ บังคมเนตร มหาชัยพิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 08:22:22
520 นายสืบพงษ์ วิชัยผิน สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 08:22:32
521 นายฐปนวัฒน์ เอกศิริ ประชาพัฒนา การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 08:22:38
522 นางหทัยรัตน์ พรมมากุล นาดูนประชาสรรพ์ การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 08:22:42
523 นางระเบียบ บังคมเนตร มหาชัยพิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 08:23:20
524 นางระเบียบ บังคมเนตร มหาชัยพิทยาคาร การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 11 มิ.ย. 2563 08:23:39
525 นายคัมภีร์ พลเยี่ยม สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 08:24:35
526 นางจิตรานาฏ ภูสีฤทธิ์ สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 08:26:28
527 นางอรวรรยา วรรณพฤกษ์ นาดูนประชาสรรพ์ การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 08:27:50
528 นางศิรินทิพย์ แสงทองพิทักษ์ สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 08:29:14
529 นางสาวจีระกานต์ สุขปัญญา สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 08:29:18
530 นางสาวชูศรี ปะสังคะเต นาดูนประชาสรรพ์ การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 08:29:51
531 นางสาวรักษ์สุดา แพ่งตี่ สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 08:30:07
532 นางสาวรักษ์สุดา แพ่งตี่ สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 08:30:24
533 นางสาวรักษ์สุดา แพ่งตี่ สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 08:30:36
534 นางสาวรักษ์สุดา แพ่งตี่ สารคามพิทยาคม การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 11 มิ.ย. 2563 08:32:15
535 นางสาวนวลหงษ์ คำโฮง สารคามพิทยาคม การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 11 มิ.ย. 2563 08:33:14
536 นางอัมพวรรณ์ กาญจนัษฐายี สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 08:34:21
537 นางอุทัยทิพ ครองสนั่น นาดูนประชาสรรพ์ การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 08:43:44
538 นางสาวสุภาพร สีหานู โพนงามพิทยานุกูล การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 08:45:10
539 นางสำเนียง มาพร มหาชัยพิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 08:45:31
540 นางสาวศิริพร โยทะคง แกดำวิทยาคาร การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 11 มิ.ย. 2563 08:46:55
541 นายปรีดา เดชศิริ สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 08:49:33
542 นางสาวประภาพร เทียมเพ็ง สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 08:53:12
543 นางกรรณิการ์ พลเสน สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 08:56:22
544 นางกมลวรรณ ดวงอ่อนนาม ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 08:56:24
545 นางกฤษณา เสนาวงษ์ ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 08:58:26
546 นางมลิวรรณ พวงจำปี นาดูนประชาสรรพ์ การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 09:00:39
547 นางทักษิณา เจริญศักดิ์ ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 09:01:46
548 นางสุมาลี ถาแสง สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 09:04:38
549 นางประคอง กิ่งแก่นแก้ว พยัคฆภูมิวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 09:05:54
550 นายอภิเดช พันธ์แซง ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 09:06:01
551 นางปัญญดา วิทักษบุตร ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 09:08:59
552 นายนิยันตร์ ถาแสง พยัคฆภูมิวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 09:10:58
553 นายสมโภชน์ ใจดี ประชาพัฒนา การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 09:12:48
554 นางพัชรินทร์ ดอกคำ สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 09:13:38
555 นางสุพิศ รินทะชัย สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 09:14:50
556 นางสาวปานรดา รักษาภักดี สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 09:14:52
557 นางสาวสายฝน พรมดี นาดูนประชาสรรพ์ การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 09:15:37
558 นางศิริวรรณ รัตนพันธุ์ สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 09:16:24
559 นายพรจิระ ทองกอง ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 09:16:57
560 นายพรจิระ ทองกอง ผดุงนารี การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 11 มิ.ย. 2563 09:17:18
561 นางสาวปิยะฉัตร ปินะเล นาดูนประชาสรรพ์ การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 09:17:36
562 นางสาววิมลรัตน์ ปัดตาเนย์ นาดูนประชาสรรพ์ การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 09:18:30
563 นายโกวิท นุริศักดิ์ กันทรวิชัย การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 09:19:24
564 นายประยุง ภูศรี ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 09:20:06
565 นางอรสา ชินรัตน์ เหล่ายาววิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 09:21:48
566 นายพงค์ศักดิ์ ปักกาเวสา มัธยมยางสีสุราช การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 11 มิ.ย. 2563 09:24:11
567 นางสาวสมร ธานีวรรณ สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 09:25:52
568 นางสุดารักษ์ นรินทร์รัมย์ สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 09:25:53
569 นางสาวสมร ธานีวรรณ สารคามพิทยาคม การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 11 มิ.ย. 2563 09:26:59
570 นางจันทร์เพ็ญ สุวรรณแสน สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 09:28:19
571 นายวรเชษฐ์ พรทอง ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 09:30:36
572 นางทัศนีย์ ประสงค์สุข สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 09:30:48
573 นางชลิฎา ยศดา ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 09:33:09
574 นางเพ็ญพิสุทธิ์ ไชยมาตย์ ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 09:34:24
575 นางสาวรัตนาภรณ์ พรสีมา สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 09:34:48
576 นายวรภัทร สกุลไทย นาดูนประชาสรรพ์ การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 09:34:52
577 นางสาวณัฐชญา แก้วภา ประชาพัฒนา การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 09:34:53
578 นางสาวนงลักษณ์ ปราบเมย นาดูนประชาสรรพ์ การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 09:35:34
579 นางสิริอร จันทรงกุล บรบือวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 09:36:22
580 นายสมาน ลาภูธร นาดูนประชาสรรพ์ การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 09:37:26
581 นางสาวณัฐสุดา แก้วก่ำ บรบือวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 09:38:26
582 นายสุพจน์ ศิริพยัคฆ์ กันทรวิชัย การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 09:39:49
583 นายพีรดลย์ อ่อนสี การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 09:40:15
584 นายยอดรัก นามวรรณ มัธยมยางสีสุราช การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 09:40:50
585 นายวัชรินทร์ อินปั๋นส่วน กันทรวิชัย การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 09:41:24
586 นางอภิชญา ศรีเกิน บรบือวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 09:42:54
587 นางสรัญญา บุตรศรีภูมิ มัธยมยางสีสุราช การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 09:43:06
588 นางสาวสิรินาฏ กางโหลน บรบือ การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 09:43:38
589 นางกิ่งแก้ว สาขา กันทรวิชัย การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 09:44:00
590 นางสาวเยาวลักษณ์ บุตรศรี นาดูนประชาสรรพ์ การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 09:44:13
591 นางลาวัลย์ แนบกลาง สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 09:44:21
592 นางนิชาภา ธนะสีลังกูร นาดูนประชาสรรพ์ การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 09:44:46
593 นางสาวบุษยรัตน์ ปุตุรงค์ มัธยมยางสีสุราช การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 09:44:54
594 นางสาวรัชฎานรินทร์ พุดหล้า มัธยมยางสีสุราช การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 09:45:34
595 นางฐานิดา สอนหนูน้อย นาดูนประชาสรรพ์ การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 09:46:12
596 นางกัญชลีพร ยอดเพชร กันทรวิชัย การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 09:46:51
597 นางสาวอรวรรณ กงเพชร เขื่อนพิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 09:48:37
598 นายไพรัตน์ หีบแก้ว กันทรวิชัย การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 09:49:45
599 นายคมศิลป์ วงศ์พรมษา ประชาพัฒนา การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 09:49:56
600 นางสาววิภาภรณ์ อินง้อง นาดูนประชาสรรพ์ การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 09:51:57
601 นางสาวสิริพรรณ คงมั่น บรบือวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 09:52:03
602 นางกานต์พิชญา สินเธาว์ นาดูนประชาสรรพ์ การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 09:52:03
603 นางสาวสิริพรรณ คงมั่น บรบือวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 09:52:18
604 นางสาวสิริพรรณ คงมั่น บรบือวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 09:52:27
605 นางสาวสิริพรรณ คงมั่น บรบือวิทยาคาร การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 11 มิ.ย. 2563 09:52:39
606 นางศุภนุช คงถวิลวงศ์ สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 09:53:58
607 นางสาวอิสราพร สุขประเสริฐ มัธยมยางสีสุราช การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 09:58:41
608 นายนิวัฒน์ สารบุญ มัธยมยางสีสุราช การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 11 มิ.ย. 2563 09:58:45
609 นายรณภณ วงค์หนายโกฎ มัธยมยางสีสุราช การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 10:00:13
610 นายฉัตรชัย วิทักษบุตร สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 10:00:17
611 นางสาวปรียาภรณ์ ยอดแก้ว มัธยมยางสีสุราช การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 10:00:52
612 นางสุขณิชชา ปินะถา นาดูนประชาสรรพ์ การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 10:01:01
613 นางกุลวดี ผ่านจังหาร บรบือวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 10:01:02
614 นางสาววีรานุช สายจันทร์ บรบือวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 10:01:24
615 นางนิพาพร บัวคำ นาดูนประชาสรรพ์ การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 10:01:32
616 นางชลิตา ปัทมรีย์ บรบือวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 10:01:45
617 นางทองปอน แน่นชารี นาดูนประชาสรรพ์ การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 10:02:11
618 นางสาวอารีวรรณ ขัตติยะวงศ์ บรบือวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 10:02:35
619 นางสาวอนุสรา เหล็กดี มัธยมยางสีสุราช การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 10:02:54
620 นายรณภณ วงค์หนายโกฎ มัธยมยางสีสุราช การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 11 มิ.ย. 2563 10:03:11
621 นางพวงพยงค์ หงษานาวา บรบือวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 10:03:15
622 นายบรรพต ขาวสลับ ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 10:03:35
623 นางสาวอนุสรา เหล็กดี มัธยมยางสีสุราช การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 10:04:01
624 นายพงศธร ผ่านสำแดง ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 10:04:36
625 นางบาหยัน ละดาวัลย์ บรบือวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 10:05:28
626 นางพัชรินทร์ เทียบพิมพ์ บรบือวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 10:07:00
627 นางสุกัญญา โยธายุทธ ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 10:07:30
628 นางสาวเอมอร สีทับ มัธยมยางสีสุราช การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 10:07:54
629 นางสาวศุภลักษมี พลเสนา นาดูนประชาสรรพ์ การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 10:08:30
630 นางมะลินาถ กองโส บรบือวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 10:08:34
631 นายจรรยา โยธายุทธ ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 10:08:41
632 นางสาวภัคภิรมย์ เพียนอก นาดูนประชาสรรพ์ การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 10:08:43
633 นายมณเฑียร ถิตย์รัศมี สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 10:08:44
634 นางสุลาวัลย์ ปักกาเวสา การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 10:09:23
635 นางสาวศุภวรรณ บัวบุญ นาดูนประชาสรรพ์ การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 10:10:13
636 นางสาวประภาพรรณ ฝ่ายเทศ ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 10:10:23
637 นางสุลาวัลย์ ปักกาเวสา การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 10:10:28
638 นางสายพิณ สิทธิพล สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 10:10:29
639 นางสาวดลลชา มาตมุน มัธยมยางสีสุราช การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 11 มิ.ย. 2563 10:10:31
640 นางสาวกีรติกาญจน์ โพธิหล้า มัธยมยางสีสุราช การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 10:11:07
641 นางสาวอรกรวีร์ หาไชยอินทร์ มัธยมยางสีสุราช การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 10:11:29
642 นายสมพร เหล่าทองสาร ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 10:11:58
643 นางสาวอรกรวีร์ หาไชยอินทร์ มัธยมยางสีสุราช การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 10:12:00
644 นางสาวชนัดดา รวดเจริญ บรบือวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 10:12:02
645 นายประสิทธิ์ ปักกาเวสา มัธยมยางสีสุราช การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 10:12:46
646 นางสาวธนัญญา สุหา นาดูนประชาสรรพ์ การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 10:13:07
647 นายประสิทธิ์ ปักกาเวสา มัธยมยางสีสุราช การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 10:13:15
648 นางสาวอรกรวีร์ หาไชยอินทร์ มัธยมยางสีสุราช การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 10:13:24
649 นางสาวอรกรวีร์ หาไชยอินทร์ มัธยมยางสีสุราช การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 11 มิ.ย. 2563 10:14:19
650 นายศักรินทร์ จัตุชัย นาดูนประชาสรรพ์ การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 10:14:45
651 นายวิรุฬ คุณเวียน ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 10:15:02
652 นายชัยวัฒน์ สุบัติคำ นาดูนประชาสรรพ์ การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 10:15:13
653 นายรักศักดิ์ ไสยลักษณ์ นาดูนประชาสรรพ์ การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 10:17:18
654 นางวราพร หล้าก่ำ บรบือวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 10:18:19
655 นายประเกียรติ หล้าก่ำ บรบือวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 10:18:59
656 นางฉัตรสุดา เขื่อนธะนะ สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 10:19:07
657 นายภานุพงษ์ วังหนองเสียว ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 10:20:04
658 นางนงรักษ์ โพธิ์ศรี บรบือวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 10:22:34
659 นายพิษณุ นาชัยฤทธิ์ บรบือวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 10:22:39
660 นายกมล ชายศรี บรบือวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 10:22:57
661 นางวิมลรัตน์ คุณเวียน สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 10:23:17
662 นางสาวจำรัส ต่างสมบัติ สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 10:24:33
663 นางสุดารัตน์ บัวบุญ จ้ำมา นาดูนประชาสรรพ์ การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 10:27:33
664 นายกำจร วัฒโน บรบือวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 10:27:48
665 นายกำจร วัฒโน บรบือวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 10:28:50
666 นายพลอนันต์ จันทร์แก้ว บรบือวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 10:28:59
667 นายพิชญา แสนเยีย มิตรภาพ การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 11 มิ.ย. 2563 10:29:12
668 นางสาวราตรี ยาย่อ บรบือวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 10:29:16
669 นางรุ่งรัตน์ ชูเจริญตรากูล บรบือวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 10:29:20
670 นางชนิศา มาตย์วังแสง บรบือวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 10:29:25
671 นายกำจร วัฒโน บรบือวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 10:29:26
672 นางวราภรณ์ จิณาบุญ บรบือวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 10:29:41
673 นางสรัญญา บุตรศรีภูมิ มัธยมยางสีสุราช การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 10:29:47
674 นายพิชญา แสนเยีย มิตรภาพ การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 10:29:56
675 นายพิชญา แสนเยีย มิตรภาพ การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 10:30:02
676 นายพิชญา แสนเยีย มิตรภาพ การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 10:30:08
677 นายสมปอง สระหนองห้าง พยัคฆภูมิวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 10:30:30
678 นายยุทธพงษ์ ปะกินำหัง สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 10:31:06
679 นายสมปอง สระหนองห้าง พยัคฆภูมิวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 10:31:07
680 นายยุทธพงษ์ ปะกินำหัง สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 10:31:54
681 นางสาวเกศวิมล พลโสดา พยัคฆภูมิวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 10:31:56
682 นายยุทธพงษ์ ปะกินำหัง สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 10:32:15
683 นางสาวนงนุช ปัญญาศรี สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 10:32:22
684 นางสุคนธร คำสีหา มิตรภาพ การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 11 มิ.ย. 2563 10:32:26
685 นายอดิศร จันทร์สด ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 10:32:45
686 นายชัชวาลย์ วิมูลอาจ เขวาใหญ่พิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 10:32:57
687 นายอรรถพล พันธุ์งาม บรบือวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 10:33:14
688 นางสาวเกศวิมล พลโสดา พยัคฆภูมิวิทยาคาร การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 11 มิ.ย. 2563 10:33:21
689 นายสมปอง สระหนองห้าง พยัคฆภูมิวิทยาคาร การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 11 มิ.ย. 2563 10:33:23
690 นางรัตนาภา เรืองวิเศษ ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 10:33:31
691 นางสมจินต์ อรรคฮาตสี กันทรวิชัย การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 10:33:32
692 นางสาวเกศวิมล พลโสดา พยัคฆภูมิวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 10:33:56
693 นางสาวเกศวิมล พลโสดา พยัคฆภูมิวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 10:34:11
694 นายสมปอง สระหนองห้าง พยัคฆภูมิวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 10:34:14
695 นางสาวจันทรา แสนโคตร โพนงามพิทยานุกูล การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 10:34:26
696 นายศุภสัณห์ บุตรเรือง สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 10:34:38
697 นางสาวศิริรัตน์ กิจจตุรพรชัย พยัคฆภูมิวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 10:35:34
698 นายสุทธิรักษ์ ปะริตวา ประชาพัฒนา การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 10:35:38
699 นายรณยุทธ นิลโคตร สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 10:35:49
700 นางสาวณัชชา พันธ์ชมภู สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 10:36:24
701 นายทองสุก มาตย์วังแสง บรบือวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 10:37:57
702 นางสาวสมัย ลาสุวรรณ สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 10:38:42
703 นางศุภวรรณ คัยนันทน์ สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 10:39:58
704 นางศุภวรรณ คัยนันทน์ สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 10:40:26
705 นางธิดารัตน์ คำเพชร พยัคฆภูมิวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 10:41:22
706 นายแก้ว พูลศิลป์ ประชาพัฒนา การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 10:41:57
707 นายสุทธินันท์ จิณาบุญ บรบือวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 10:43:11
708 นางสาวพิมพ์สุภา วุ่นเหลี่ยม สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 10:45:15
709 นายปองดี ไชยจันดา บรบือวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 10:45:57
710 นางอัจฉรีย์ ยอดสะเทิน ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 10:46:53
711 นางสาวไพลิน แก้วดก พยัคฆภูมิวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 10:47:04
712 นายศรีวิกร จำปามูล นาภูพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 10:47:17
713 นางสาวพิมพ์สุภา วุ่นเหลี่ยม สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 10:47:24
714 นางมณีวรรณ แก้วก่ำ โกสุมวิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 10:47:51
715 นางสาวชรินรัตน์ ลดาวัลย์ นาดูนประชาสรรพ์ การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 10:49:30
716 นางมณีลักษ์ ราชดา โกสุมวิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 10:49:30
717 นางสาวเอื้อมพร ลาโยธี บรบือวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 10:51:04
718 นางสมทรง ลาหนองแคน นาดูนประชาสรรพ์ การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 10:51:17
719 นายชนะวงศ์ มุ่งชู พยัคฆภูมิวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 10:52:51
720 นายอนันท์ สำเภาทอง บรบือวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 10:56:01
721 นางเบญจวรรณ สำเภาทอง บรบือวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 10:56:02
722 นางรำไพ โลมโคกสูง บรบือวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 10:57:53
723 นางศุจิกา ฉายจิตต์ บรบือวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 10:57:56
724 นางสุประวีณ์ อุทปา นาภูพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 11:01:28
725 นางสราลี พวงทอง พยัคฆภูมิวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 11:01:34
726 นางสุประวีณ์ อุทปา นาภูพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 11:01:47
727 นางจิราวรรณ แก้วหาวงษ์ พยัคฆภูมิวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 11:02:15
728 นางสาวณัฏฐนันท์ ศิลสัตย์ นาดูนประชาสรรพ์ การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 11:02:36
729 นายตนุภัทร รังมาตย์ นาดูนประชาสรรพ์ การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 11:02:57
730 นางชุลีพร พินิจพล สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 11:03:15
731 นางสาวปิยนุช ทองล้น ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 11:04:27
732 นายธีรศักดิ์ สีหากุล พยัคฆภูมิวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 11:05:24
733 นางวันเพ็ญ การสอน ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 11:05:46
734 นายยุทธนา นรสาร สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 11:06:59
735 นางพัชรี วงชารี ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 11:07:09
736 นายยุทธนา นรสาร สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 11:07:26
737 นายยุทธนา นรสาร สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 11:07:51
738 นางธราภรณ์ กันหา นาดูนประชาสรรพ์ การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 11:08:22
739 นายเทพเทวัญ ดวงดี นาภูพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 11:09:48
740 นางสาวปาณิสรา พิศพาร สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 11:10:03
741 นางสาวปาณิสรา พิศพาร สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 11:10:35
742 นางสุวนีย์ ถึงดี ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 11:11:38
743 นางนิตยา วิบูลย์คำ สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 11:11:49
744 นางสุวนีย์ ถึงดี ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 11:12:10
745 นางสาวนารีรัตน์ ประพาศพงษ์ นาดูนประชาสรรพ์ การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 11:13:03
746 นางสาวดวงธิดา จันเต บรบือวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 11:13:05
747 นางสาวดวงธิดา จันเต บรบือวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 11:13:44
748 นางลักษมี ม่วงคลา วาปีปทุม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 11:13:56
749 นายสุรศักดิ์ วิบูลย์คำ สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 11:14:13
750 นางสาวดวงธิดา จันเต บรบือวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 11:14:17
751 นางลักษมี ม่วงคลา วาปีปทุม การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 11:14:35
752 นางลักษมี ม่วงคลา วาปีปทุม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 11:15:02
753 นายประเพียร ลดาวัลย์ วาปีปทุม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 11:15:27
754 นางเสาวคนธ์ กาบเกษร มหาวิชานุกูล การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 11:15:30
755 นางปราณี นาสิงห์ขันธ์ บรบือวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 11:15:44
756 นางมยุรี ศรีวงษา นาดูนประชาสรรพ์ การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 11:17:38
757 นางพรรณทิพา ประจวบแท่น มหาวิชานุกูล การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 11:18:23
758 นายประเพียร ลดาวัลย์ วาปีปทุม การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 11:21:07
759 นายประเพียร ลดาวัลย์ วาปีปทุม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 11:21:39
760 นางนิศากร ศรีบัว นาดูนประชาสรรพ์ การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 11:22:39
761 นายธนาธิป พิลาโสภา เหล่ายาววิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 11:23:35
762 นางนิ่มอนงค์ ราศรี บรบือ การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 11:23:40
763 นางเปรมยุดา คลังแสง บรบือ การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 11:25:55
764 นายนพอนันต์ สุนทรพสิษฐ์ วาปีปทุม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 11:27:01
765 นายชูเกียรติ คุ้มเนตร วาปีปทุม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 11:27:01
766 นางสาวจิราภรณ์ วิเส เหล่ายาววิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 11:27:12
767 นางสุภาพ ทองนุช บรบือ การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 11:27:33
768 นายสิทธิชัย วาลมูลตรี วาปีปทุม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 11:30:17
769 นางประดับ ยอดมาลี นาดูนประชาสรรพ์ การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 11:35:03
770 นางสายน้ำผึ่ง ผิวเรือง บรบือ การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 11:35:49
771 นางสาวดลนภา วิบูลย์คำ โกสุมวิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 11:35:53
772 นางดาหวัน ชินณะวงศ์ มหาวิชานุกูล การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 11:36:01
773 นายนิวัฒน์ จีระออน มัธยมยางสีสุราช การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 11:36:20
774 นางสาวรัชนี โพธิ์หล้า ยางวิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 11:36:31
775 นางสาวฐิตินันต์ แก้ววิเศษ พยัคฆภูมิวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 11:38:03
776 นางปรัชญาพร ดวงชาทม มหาวิชานุกูล การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 11:38:09
777 นายยุทธพล มหามาตร นาดูนประชาสรรพ์ การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 11:38:42
778 นายไพโรจน์ สุวรรณศรี วาปีปทุม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 11:38:54
779 นายพรคิด ถือมาลา นาดูนประชาสรรพ์ การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 11:40:17
780 นางศิริพร ลุนสมบัติ บรบือวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 11:40:23
781 นายเสกสรรค์ ไชยสุวรรณ นาภูพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 11:41:48
782 นายเสกสรรค์ ไชยสุวรรณ นาภูพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 11:42:11
783 นายเสกสรรค์ ไชยสุวรรณ นาภูพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 11:42:22
784 นายจักษ์กฤษฎ์ สุดานิช ประชาพัฒนา การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 11:42:33
785 นางศศิประภา สุดานิช ประชาพัฒนา การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 11:42:48
786 นายเสกสรรค์ ไชยสุวรรณ นาภูพิทยาคม การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 11 มิ.ย. 2563 11:43:03
787 นางสาวเกษมณี ศิริวิโรจน์ นาดูนประชาสรรพ์ การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 11:45:22
788 นางสาวจันทร์งาม ประกอบตระกูล สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 11:46:00
789 นางสาวชุติมา ถิตย์ประเสริฐ ยางวิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 11:48:55
790 นางณัฐถาวรีย์ หงษ์ลอยลม โนนแดงวิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 11:51:49
791 นางสาวกชพร แสงสุริยา นาดูนประชาสรรพ์ การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 11:53:17
792 ว่าที่ร้อยตรีเลิศพิภพ แสนวัง วาปีปทุม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 11:56:33
793 ว่าที่ร้อยตรีเลิศพิภพ แสนวัง วาปีปทุม การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 11:56:51
794 ว่าที่ร้อยตรีเลิศพิภพ แสนวัง วาปีปทุม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 11:57:01
795 นางกุสุมา โรจนกร วาปีปทุม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 12:00:47
796 นางกุสุมา โรจนกร วาปีปทุม การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 12:00:58
797 นางกุสุมา โรจนกร วาปีปทุม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 12:02:39
798 นางสาวจุฬารัตน์ เขตชมภู บรบือ การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 12:03:12
799 นางกรรณิกา สิงมาดา ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 12:07:47
800 นายนิยม ปะสาวะนัง พยัคฆภูมิวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 12:08:31
801 นายนิยม ปะสาวะนัง พยัคฆภูมิวิทยาคาร การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 11 มิ.ย. 2563 12:08:44
802 นายนิยม ปะสาวะนัง พยัคฆภูมิวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 12:09:04
803 นางสาวจรูญลักษณ์ วรโคตร สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 12:10:57
804 นายไมตรี ปะวะเสนะ ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 12:13:57
805 นางมุทิตา พูนวิเชียร พยัคฆภูมิวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 12:18:11
806 นางสาวหทัยภัทร บุตรประโคน พยัคฆภูมิวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 12:20:27
807 นางศิรินทิพย์ สรรพอาษา โกสุมวิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 12:28:53
808 นางสาวเพชรัตน์ วงษ์ผักเบี้ย บรบือวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 12:30:00
809 นางสาวเพชรัตน์ วงษ์ผักเบี้ย บรบือวิทยาคาร การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 11 มิ.ย. 2563 12:30:59
810 นางสาวเพชรัตน์ วงษ์ผักเบี้ย บรบือวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 12:32:13
811 นางสาวพิศมัย สีพลแสน เชียงยืนพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 12:40:52
812 นางกุลจิรา ส่งเสริม บรบือวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 12:41:12
813 นายวิโรจน์ จันทร์พุดซา พยัคฆภูมิวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 12:41:32
814 นางกุลจิรา ส่งเสริม บรบือวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 12:41:36
815 นางสาวฉวีวรรณ อันทริน พยัคฆภูมิวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 12:42:01
816 นางกุลจิรา ส่งเสริม บรบือวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 12:42:06
817 นางสาวกมลวรรณ มหาชัย สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 12:52:24
818 นายสุรภพ นาคนชม พยัคฆภูมิวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 12:56:40
819 นางสาวสุปรียา วงศ์ดวงจันทร์ บรบือวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 12:59:42
820 นางอรนุช ชิตทรงสวัสดิ์ นาภูพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 13:00:23
821 นางอรนุช ชิตทรงสวัสดิ์ นาภูพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 13:00:51
822 นางเกษณี ปักกาเต สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 13:00:53
823 นางสาวสุปรียา วงศ์ดวงจันทร์ บรบือวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 13:01:05
824 นางขนิษฐา หล้าสุดตา พยัคฆภูมิวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 13:01:15
825 นางอรนุช ชิตทรงสวัสดิ์ นาภูพิทยาคม การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 11 มิ.ย. 2563 13:01:31
826 นางสาวพรรวินท์ ผลชื่น นาดูนประชาสรรพ์ การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 13:01:59
827 นางสาวสุปรียา วงศ์ดวงจันทร์ บรบือวิทยาคาร การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 11 มิ.ย. 2563 13:02:12
828 นายพงค์ศักดิ์ ปักกาเวสา มัธยมยางสีสุราช การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 13:03:30
829 นางสาวเจริญศรี ปิดตังระพา มัธยมยางสีสุราช การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 13:03:54
830 นางสาวปทิตตา ทัพสุริย์ บรบือวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 13:12:10
831 นางสาวธิดารัตน์ เทียบเพชร บรบือวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 13:15:17
832 นางสาวปทิตตา ทัพสุริย์ บรบือวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 13:15:38
833 นายธนนันท์ วงษาหาร โพนงามพิทยานุกูล การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 11 มิ.ย. 2563 13:16:58
834 นายธนนันท์ วงษาหาร โพนงามพิทยานุกูล การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 13:17:19
835 นางสมพร พลขันธ์ สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 13:22:12
836 นางจิตติมา นวลจันทร์ บรบือวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 13:26:53
837 นางจิตติมา นวลจันทร์ บรบือวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 13:27:16
838 นางวราภรณ์ ถาบุตร สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 13:27:44
839 นางจิตติมา นวลจันทร์ บรบือวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 13:27:45
840 นางกรรณกร รัตนมนตรี มัธยมยางสีสุราช การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 13:28:52
841 นางสิริพร ภูหัวดอน สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 13:28:55
842 นางวิมลวรรณ คำเรือง มัธยมยางสีสุราช การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 13:29:15
843 นางสุภาวดี พันธ์แซง สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 13:31:43
844 นางภิกันศณิชฐ์ ภูซ้ายศรี พยัคฆภูมิวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 13:38:57
845 นางสาววรัญญา โพธิ์สุวรรณ กันทรวิชัย การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 13:41:55
846 นางวิภานุรักษ์ พรหมศรี บรบือวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 13:42:56
847 นายเรืองศิลป์ ภูคำวงค์ มหาชัยพิทยาคาร การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 11 มิ.ย. 2563 13:43:44
848 นายภาคิน บุตรศรีภูมิ มัธยมยางสีสุราช การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 13:43:55
849 นายเรืองศิลป์ ภูคำวงค์ มหาชัยพิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 13:43:56
850 นางสาวกิตติยา สีดา บรบือวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 13:45:14
851 นางวิสสุตา พลเยี่ยม มหาชัยพิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 13:46:32
852 นายคำดี สารจันทร์ มัธยมยางสีสุราช การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 11 มิ.ย. 2563 13:46:36
853 นางวิสสุตา พลเยี่ยม มหาชัยพิทยาคาร การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 11 มิ.ย. 2563 13:46:50
854 นางอรจรัส อันชำนาญ มัธยมยางสีสุราช การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 13:48:47
855 นางสุพัฒตรา นาคยา บรบือวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 13:49:20
856 นายสุภาพ เนื่องโนราช กันทรวิชัย การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 13:56:07
857 นางสาวนิภาภรณ์ เหล่าสมบัติ กันทรวิชัย การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 13:57:40
858 นางสาวธนาพร วัฒนศักดิ์สุรกุล บรบือ การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 14:00:33
859 นายสมคิด สิงห์สวัสดิ์ นาดูนประชาสรรพ์ การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 14:10:47
860 นายวุฒิชัย เหล่าพิเดช กันทรวิชัย การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 14:13:22
861 นายวุฒิชัย เหล่าพิเดช กันทรวิชัย การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 14:13:31
862 นางสาวอภิญญา แก้วใส มัธยมยางสีสุราช การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 14:14:01
863 นางพรพันธ์ ภูสอดเงิน กันทรวิชัย การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 14:15:37
864 นางอุทุมพร สมภูมิ กันทรวิชัย การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 14:17:56
865 นางสาวปิยธิดา ปาปะเพ สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 14:20:16
866 นางอภิณห์รวีร์กร แหมไธสง สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 14:23:09
867 นางพรรณิพา สิงห์สีโว บรบือวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 14:23:57
868 นายสุรชัย นธีนาม บรบือวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 14:24:22
869 นางเกศกนก ธนไพศาลกิจ บรบือวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 14:25:38
870 นางสาวธนพร ปะวะเส พยัคฆภูมิวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 14:35:12
871 นายไชยวัฒน์ วิเชียรไชย นาดูนประชาสรรพ์ การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 11 มิ.ย. 2563 14:41:29
872 นายไชยวัฒน์ วิเชียรไชย นาดูนประชาสรรพ์ การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 14:42:04
873 นายไชยวัฒน์ วิเชียรไชย นาดูนประชาสรรพ์ การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 14:42:26
874 นางสาวจิรัชยา ศรีรงไชย นาดูนประชาสรรพ์ การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 14:42:53
875 นายไชยวัฒน์ วิเชียรไชย นาดูนประชาสรรพ์ การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 14:43:07
876 นายศุภลักษณ์ เรืองสมบัติ นาดูนประชาสรรพ์ การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 14:45:25
877 นางณัฎฐากร วัฒนสันติพงศ์ โนนราษีวิทยา การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 14:46:07
878 นายปิยะ แก้วหลวง นาดูนประชาสรรพ์ การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 14:47:27
879 นางยุวดี ศรีรักษา ยางวิทยาคม การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 11 มิ.ย. 2563 14:48:16
880 นางบุษรา ดาทอง พยัคฆภูมิวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 14:49:45
881 นายพงษ์ศักดิ์ โสมาบุตร กันทรวิชัย การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 14:50:02
882 นายสำเร็จ นางสีคุณ มัธยมยางสีสุราช การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 14:50:36
883 นางจันทนา ศากยโรจน์ บรบือวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 14:51:19
884 นางมาลัย สุปฏิ นาดูนประชาสรรพ์ การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 14:51:42
885 นางจันทนา ศากยโรจน์ บรบือวิทยาคาร การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 11 มิ.ย. 2563 14:52:37
886 นายสุนทร วัฒนบุตร กันทรวิชัย การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 14:53:57
887 นางสาววิรัญญา ผลเลิศ โนนราษีวิทยา การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 14:57:45
888 นายวุฒิชัย เหล่าพิเดช กันทรวิชัย การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 11 มิ.ย. 2563 14:58:45
889 นางสาวทิพากร เนื่องโนราช กันทรวิชัย การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 14:59:43
890 นางประภาศรี ทิพย์พิลา วาปีปทุม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 15:00:46
891 นางสุพัตรา สิงห์เจริญกิจ กันทรวิชัย การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 15:07:37
892 นายวุฒิชัย เหล่าพิเดช กันทรวิชัย การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 15:14:13
893 นางลัดดาวัลย์ ทับศรี กันทรวิชัย การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 15:14:35
894 นางสาววิจิตราภรณ์ กมลเลิศ ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 11 มิ.ย. 2563 15:15:49
895 นางสาวิตรี บุรี ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 15:17:17
896 ว่าที่ร้อยตรีนริศรา ภูนิคม ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 15:18:03
897 นายวุฒิชาญ ปานเพชร สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 15:18:11
898 นางสาววิจิตราภรณ์ กมลเลิศ ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 15:18:17
899 นายสุนทร วัฒนบุตร กันทรวิชัย การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 15:20:21
900 นายสุนทร วัฒนบุตร กันทรวิชัย การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 15:20:34
901 นางสุภาพ มุ่งชู พยัคฆภูมิวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 15:20:59
902 นางวาริน พรหมศักดิ์ กันทรวิชัย การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 15:21:59
903 นางประภาพร แพงพะเนาว์ สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 15:24:14
904 นายทักษิณพัฒน์ ศรีขวาชัย สารคามพิทยาคม การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 11 มิ.ย. 2563 15:30:18
905 นางเนาวรัตน์ บุตรคำโชติ เหล่ายาววิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 15:31:02
906 นายทักษิณพัฒน์ ศรีขวาชัย สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 15:31:07
907 นางนภัสนันท์ เที่ยงโยธา พยัคฆภูมิวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 15:31:22
908 นายเฉลิมวุฒิ สาคำนะ โกสุมวิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 15:33:31
909 นางสาวสุวินา ไกรอ่อน บรบือ การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 15:41:36
910 นางนิศารัตน์ ชื่นใจ นาดูนประชาสรรพ์ การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 15:45:02
911 นางวันทนีย์ ประจะนัง วาปีปทุม การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 15:45:48
912 นายอภิชาติ ทดราช พยัคฆภูมิวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 15:49:58
913 นายอภิชาติ ทดราช พยัคฆภูมิวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 15:51:35
914 นางกฤษณา มุลมาตย์ เขวาไร่ศึกษา การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 15:58:31
915 นางพิชชานันท์ จันทพรม วาปีปทุม การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 15:58:36
916 นางสาวอรุณรัศมี จันทพรม วาปีปทุม การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 15:58:53
917 นายพัฒนัย สุตนา โกสุมวิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 15:59:46
918 นางรพีพร นามมุลตรี นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 16:01:17
919 นางละออง ไชยแพน นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 16:03:13
920 นายบรรเทา อะปะมะทัง ยางวิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 16:03:19
921 นางเพลินจิต โพธิ์น้อย นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 16:04:49
922 นายพัทธรพี โสดาจันทร์ โกสุมวิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 16:08:26
923 นางสาวนงคราญ ซาตัน นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 16:11:06
924 นางสาวดฤมณฑ์ สนองบุญ พยัคฆภูมิวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 16:15:00
925 นางเกษวลี กองทอง พยัคฆภูมิวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 16:15:54
926 นายสุรเดช พรหมวิอินทร์ มัธยมยางสีสุราช การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 16:17:51
927 นางวิไลรัตน์ สุวรรณสม พยัคฆภูมิวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 16:24:25
928 นางสาวปทิตตา อุทัยดา ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 16:25:06
929 นางอาทิตยา แสงปัญญา เขวาไร่ศึกษา การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 16:25:27
930 นางสาวพัชรี วงษ์แสน ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 16:25:34
931 นางอารีย์ บุษบง นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 16:26:44
932 นางสาวพัชรี วงษ์แสน ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 16:29:03
933 นายอุทิศ นนทวงษา นาดูนประชาสรรพ์ การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 16:31:46
934 นางสาวเบญจรฎา เพชรก้อน เขวาไร่ศึกษา การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 16:35:27
935 นางสาวเบญจรฎา เพชรก้อน เขวาไร่ศึกษา การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 16:36:10
936 นางทองจันทร์ สลักคำ โกสุมวิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 16:37:58
937 นางสาวพลอยไพลิน ใหม่คามิ เขวาไร่ศึกษา การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 16:38:06
938 นางสาวพลอยไพลิน ใหม่คามิ เขวาไร่ศึกษา การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 16:38:34
939 นางสาววรดา พรายทอง กันทรวิชัย การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 16:38:49
940 นางสาวพลอยไพลิน ใหม่คามิ เขวาไร่ศึกษา การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 16:39:04
941 นายเจษฎาพล ภูคำตา กันทรวิชัย การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 16:40:24
942 นางสาวภริดา อนุศรี บรบือ การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 16:41:04
943 นางสาวอนงค์นาถ พรมพินิจ เขวาไร่ศึกษา การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 16:46:51
944 นางสาวอนงค์นาถ พรมพินิจ เขวาไร่ศึกษา การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 16:47:42
945 นางสาวศิริรัตน์ จำเริญรักษ์ นาดูนประชาสรรพ์ การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 16:52:53
946 นายทองหล่อ วันวิเศษ นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 16:52:58
947 นางสาวธันธิชา สงครามสี เขวาไร่ศึกษา การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 16:57:15
948 นางสาวธันธิชา สงครามสี เขวาไร่ศึกษา การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 16:57:27
949 นางอรสา ชินรัตน์ เหล่ายาววิทยาคาร การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 11 มิ.ย. 2563 17:01:47
950 นางสาวละอองแก้ว สุคำวัน นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 17:02:13
951 นางเพชรจู นามขัน สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 17:04:39
952 นางสาวอรนุช เลพล เขวาไร่ศึกษา การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 17:05:02
953 นางสาวอรนุช เลพล เขวาไร่ศึกษา การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 17:05:24
954 นายอรรณพ อันปัญญา พยัคฆภูมิวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 17:06:48
955 นายวิทยา กมลเลิศ เชียงยืนพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 17:07:19
956 นายอรรณพ อันปัญญา พยัคฆภูมิวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 17:07:55
957 นายอรรณพ อันปัญญา พยัคฆภูมิวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 17:08:34
958 นายทรงรัตน์ ภารสถิตย์ สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 17:09:35
959 นางอุมาพร สิทธิสุรินทร์ นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 17:10:08
960 นายทรงรัตน์ ภารสถิตย์ สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 17:10:16
961 นายทรงรัตน์ ภารสถิตย์ สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 17:10:38
962 นายก้องสุริยา สารพิมพ์ โกสุมวิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 17:11:02
963 นายทรงรัตน์ ภารสถิตย์ สารคามพิทยาคม การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 11 มิ.ย. 2563 17:11:09
964 นายก้องสุริยา สารพิมพ์ โกสุมวิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 17:11:30
965 นายก้องสุริยา สารพิมพ์ โกสุมวิทยาสรรค์ การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 11 มิ.ย. 2563 17:11:58
966 นายมนูญ มูลบุญ วาปีปทุม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 17:13:46
967 นายมนูญ มูลบุญ วาปีปทุม การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 17:15:11
968 นายมนูญ มูลบุญ วาปีปทุม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 17:15:37
969 นายปรเมธ นนท์อามาตย์ โกสุมวิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 17:16:48
970 นางสาวสายยนต์ เทเวลา นาดูนประชาสรรพ์ การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 17:20:36
971 นางสาววัลภา ดวงชาทม โกสุมวิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 17:21:18
972 นายพงศวัฒน์ สีลาดเลา นาดูนประชาสรรพ์ การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 17:28:49
973 นางปิยวรรณ วันวิเศษ นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 17:30:50
974 นางสาวธนิษฐา ชนะบุญ ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 17:31:02
975 นางปิยวรรณ วันวิเศษ นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 17:33:10
976 นางปิยวรรณ วันวิเศษ นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 17:34:13
977 นางปิยวรรณ วันวิเศษ นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 11 มิ.ย. 2563 17:34:47
978 นางนุชรา โพธิ์ไทย ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 17:41:07
979 นางสาวชุติพัฒน์ สมปัญญา ผดุงนารี การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 11 มิ.ย. 2563 17:43:35
980 นางรัตติยา สมบัติภักดีรัตน์ มหาชัยพิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 17:55:25
981 นางรัตติยา สมบัติภักดีรัตน์ มหาชัยพิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 17:55:48
982 นางรัตติยา สมบัติภักดีรัตน์ มหาชัยพิทยาคาร การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 11 มิ.ย. 2563 17:56:15
983 นางวัชรี สิงห์สู่ถ้ำ บรบือวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 17:57:32
984 นางสุเมตตา ใหม่คามิ บรบือวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 18:04:39
985 นางสาวพรพรรณ จันทร์เขียว โกสุมวิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 18:09:19
986 นายดนุพล คำชมภู โพนงามพิทยานุกูล การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 18:09:30
987 นายดนุพล คำชมภู โพนงามพิทยานุกูล การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 18:09:53
988 นางอารยา ราชจันทร์ ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 11 มิ.ย. 2563 18:10:36
989 นางประนอม ศรีสารคาม สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 18:16:24
990 นางประนอม ศรีสารคาม สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 18:16:49
991 นางประนอม ศรีสารคาม สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 18:17:26
992 นายประสงค์ สิทธิสุรินทร์ นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 18:17:40
993 นางสาวเพ็ญพักตร์ ทดลา ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 18:20:15
994 นายสราวุฒิ จันทรสมบัติ นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 18:21:57
995 นางนิตยา บัวดง พยัคฆภูมิวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 18:22:45
996 นายอานนท์ ทิ้งแสน นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 18:26:05
997 นางสาวจุลมณี พาโคกทม ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 18:27:10
998 นางสาวจุลมณี พาโคกทม ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 11 มิ.ย. 2563 18:28:04
999 นางสาวจุรีรัตน์ จวงสมุทร นาดูนประชาสรรพ์ การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 18:28:48
1000 นางสาวสุภนิตย์ ลีนาค สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 18:33:12
1001 นางสาวสหฤทัย วุฒิสาร วาปีปทุม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 18:34:54
1002 นายศุภษร บุดดา วาปีปทุม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 18:39:26
1003 นางสาวนรินทร์ วงศรีเทพ สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 18:47:34
1004 นางสาวสุพรรษา ทัพธานี วาปีปทุม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 18:47:49
1005 นางสาวนรินทร์ วงศรีเทพ สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 18:47:51
1006 นางสาวนรินทร์ วงศรีเทพ สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 18:48:05
1007 นางสาววิลาวรรณ นนท์ศรีราช บรบือวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 18:49:05
1008 นางสาววาสนา ผาลา สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 18:53:11
1009 นางสาววาสนา ผาลา สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 18:53:36
1010 นางสาววาสนา ผาลา สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 18:53:51
1011 นายเพชรอนันต์ อินธิแสง เขวาไร่ศึกษา การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 19:00:08
1012 นางสาวจุฬารัตน์ ศรีปัญญา บรบือ การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 19:05:14
1013 นางสิริกร สีขาวอ่อน พยัคฆภูมิวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 19:07:21
1014 นายปิยวัฒน์ จันสุก โกสุมวิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 19:07:36
1015 นางปัญญดา ปุยเปีย นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 19:08:29
1016 นายธนบดี สีขาวอ่อน พยัคฆภูมิวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 19:09:55
1017 นางพิกุลสินธ์ ภาณวัตร นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 19:12:44
1018 นายทรงวุตร มาลาหอม นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 19:19:47
1019 นายอนุพร พรสีมา นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 19:25:39
1020 นางกรทิพย์ ปัญโญ วาปีปทุม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 19:25:49
1021 นายจิระพงศ์ สายรัตน์ แกดำวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 19:26:45
1022 นางกัญจน์ณมล เรืองวิเศษ พยัคฆภูมิวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 19:30:23
1023 นางเทียมจันทร์ เรืองแสง โกสุมวิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 19:31:05
1024 นางสาววัทนวิภา บุดดีสี เชียงยืนพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 19:31:58
1025 นางวิมาน ศรีผิวจันทร์ สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 19:35:19
1026 นางวิมาดา มงคลพิศ พยัคฆภูมิวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 19:37:49
1027 นายอภิชาติ สืบมา นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 19:38:12
1028 นายพิบูลย์ นูวบุตร โกสุมวิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 19:38:32
1029 นายทัตพงศ์ นนยะโส เขวาไร่ศึกษา การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 19:38:46
1030 นายบัณฑิต มัชปะโม ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 19:39:00
1031 นางจีละพา ภารสถิตย์ บรบือวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 19:45:08
1032 นายสุชาติ วิริยะ บรบือวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 19:45:23
1033 นางสาวปิยฉัตร สุริยสาร ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 19:45:52
1034 นางสาวอธิติยา สังคำพันธ์ นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 19:52:29
1035 นางชลิฎา ยศดา ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 11 มิ.ย. 2563 19:54:59
1036 นายพนมเทียน ชมดง บรบือวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 19:56:10
1037 นางสาวชารดา ปัญญาพิม โกสุมวิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 19:59:08
1038 นางกรทิพย์ ปัญโญ วาปีปทุม การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 19:59:50
1039 นางกรทิพย์ ปัญโญ วาปีปทุม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 20:00:22
1040 นายสุธีร์ พ่วงรอด นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 20:00:26
1041 นายนิรันดร์ มาลิสา มัธยมยางสีสุราช การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 20:01:17
1042 นายศราวุธ หนุนทรัพย์ มัธยมยางสีสุราช การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 20:10:19
1043 นายเอกภพ สืบศรี บรบือวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 20:15:25
1044 นางกันยารัตน์ สืบศรี บรบือวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 20:16:17
1045 นางพิลสา สิทธิหาโคตร มหาชัยพิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 20:16:31
1046 นางพิลสา สิทธิหาโคตร มหาชัยพิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 20:17:23
1047 นางพิลสา สิทธิหาโคตร มหาชัยพิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 20:17:55
1048 นางพิลสา สิทธิหาโคตร มหาชัยพิทยาคาร การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 11 มิ.ย. 2563 20:19:05
1049 นายอติพงศ์ หิตายะโส ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 20:21:53
1050 นายพงศธร ปักกาเร มัธยมยางสีสุราช การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 20:32:44
1051 นายพิศาล ศาสตร์แก้ว เชียงยืนพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 20:34:45
1052 นางสาวทิพวรรณ ศรีสารคาม นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 20:34:48
1053 นางวาสนา สินไธสง มัธยมยางสีสุราช การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 20:36:10
1054 นายจักริน เทียงดาห์ มัธยมยางสีสุราช การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 20:38:48
1055 นางภัทรียา ชายศรี บรบือ การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 20:39:02
1056 นางสาวมลิวัลย์ จันศิริ เหล่ายาววิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 20:41:43
1057 นางวราลี นิลนนท์ ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 20:50:20
1058 นางสาวสุวนันท์ จันทร์พรม นาดูนประชาสรรพ์ การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 20:59:53
1059 นางจันทิรา พูนศิริ พยัคฆภูมิวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 21:13:19
1060 นางสาวสายใจ ปินะกาพัง ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 21:16:07
1061 นางนุชรา โพธิ์ไทย ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 11 มิ.ย. 2563 21:22:59
1062 นางสาวจันทร์กมล สาลาสุตา โกสุมวิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 22:08:35
1063 นางสาวปทิตตา อุทัยดา ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 22:10:31
1064 นายพิจักษณ์ สุทธิเภท นาดูนประชาสรรพ์ การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 22:11:21
1065 นางสาวปทิตตา อุทัยดา ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 22:13:08
1066 นางสาวรัตติมา วระวาท โกสุมวิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 22:15:57
1067 นางสาวพัชรียา ฮาตระวัง โกสุมวิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 22:18:15
1068 นางลำใย หิตายะโส ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 22:19:06
1069 นางวัลย์วิภา ภูสีคุณ มหาชัยพิทยาคาร การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 11 มิ.ย. 2563 22:21:15
1070 นางวัลย์วิภา ภูสีคุณ มหาชัยพิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 22:25:43
1071 นางวาสนา พรหมรักษา ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 22:26:37
1072 นางวัลย์วิภา ภูสีคุณ มหาชัยพิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 22:27:14
1073 นางสาวสาวิณี ศรีขวา เชียงยืนพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 22:29:04
1074 นางสาวสาวิณี ศรีขวา เชียงยืนพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 22:30:02
1075 นางสาวจารุณี สีเนหะ นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 22:30:03
1076 นางสุดใจ จันทะเลิศ มิตรภาพ การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 22:30:04
1077 นางสาวสาวิณี ศรีขวา เชียงยืนพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 22:30:32
1078 นางวัลย์วิภา ภูสีคุณ มหาชัยพิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 22:31:32
1079 นายคชาวุฒิ จันทรคา เชียงยืนพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 22:35:21
1080 นางสาวมนัสวี โนนหนองคู วาปีปทุม การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 22:36:00
1081 นายสันติภาพ โกฏิรัตน์ เชียงยืนพิทยาคม การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 11 มิ.ย. 2563 22:36:44
1082 นางสาวณฐมน ธนกนกนนทณ์ ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 22:39:24
1083 นางวรัทยา โพธินาม ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 11 มิ.ย. 2563 22:40:16
1084 นางสาวธัญลักษณ์ บุตรทุมพันธ์ กู่ทองพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 22:43:18
1085 นางสาวธัญลักษณ์ บุตรทุมพันธ์ กู่ทองพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 22:43:31
1086 นายอานนท์ โอนนอก มหาวิชานุกูล การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 22:52:07
1087 นายสงวนศักดิ์ โกสินันท์ ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 23:00:03
1088 นางสาวจุรีรัตน์ เทียงคำ วาปีปทุม การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 11 มิ.ย. 2563 23:03:24
1089 นางสาวจุรีรัตน์ เทียงคำ วาปีปทุม การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 23:04:13
1090 นายวชากร บุญสิทธิ์ วาปีปทุม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 23:05:06
1091 นางบุษราภรณ์ ชาวทอง ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 23:10:27
1092 นางวรัทยา โพธินาม ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 23:21:38
1093 นางสาวดวงกมล แซ่ตั้ง บรบือ การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 23:27:31
1094 นางสาวดวงกมล แซ่ตั้ง บรบือ การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 23:28:39
1095 นางสาวหนึ่งฤทัย รัตนพล เขวาใหญ่พิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 23:42:47
1096 นางไพรัช วิเศษชู เขวาใหญ่พิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 23:46:11
1097 นางสาวกมลรัตน์ สีหาบุญทอง โกสุมวิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 11 มิ.ย. 2563 23:57:27
1098 นางสาวกมลรัตน์ สีหาบุญทอง โกสุมวิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 11 มิ.ย. 2563 23:58:14
1099 นางสาวกมลรัตน์ สีหาบุญทอง โกสุมวิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 23:58:36
1100 นางดวงตา ดวงศรี โกสุมวิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 12 มิ.ย. 2563 00:02:41
1101 นายพงศกร เค้าแคน นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 12 มิ.ย. 2563 00:12:39
1102 นางสาวอรอุมา อนุอัน เขวาไร่ศึกษา การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 12 มิ.ย. 2563 02:01:17
1103 นายวุฒิชัย แสนบุตรดา ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 12 มิ.ย. 2563 04:49:15
1104 นางดวงกมล ทองภูบาล ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 12 มิ.ย. 2563 05:04:11
1105 นางดวงกมล ทองภูบาล ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 12 มิ.ย. 2563 05:04:51
1106 นางสาวนันทพร เทศาพรหม โพนงามพิทยานุกูล การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 12 มิ.ย. 2563 05:08:24
1107 นายภาคภูมิ ไชยแสนท้าว นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 12 มิ.ย. 2563 06:20:53
1108 นางฐิตารีย์ นันทสำอางค์ โพนงามพิทยานุกูล การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 12 มิ.ย. 2563 06:38:00
1109 นางฐิตารีย์ นันทสำอางค์ โพนงามพิทยานุกูล การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 12 มิ.ย. 2563 06:39:12
1110 นางพุทธสินธ์ ผิวสอาด บรบือ การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 12 มิ.ย. 2563 07:25:01
1111 นางอรุณี ใหม่คามิ วาปีปทุม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 12 มิ.ย. 2563 07:30:51
1112 นายไพฑูรย์ ผิวสอาด บรบือ การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 12 มิ.ย. 2563 07:31:39
1113 นางสาวดวงกมล แซ่ตั้ง บรบือ การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 12 มิ.ย. 2563 08:10:36
1114 นางสาวสุวินา ไกรอ่อน บรบือ การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 12 มิ.ย. 2563 08:12:29
1115 นางสาวสุวินา ไกรอ่อน บรบือ การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 12 มิ.ย. 2563 08:13:07
1116 นางสาวอุดมลักษณ์ วานิชชัง วาปีปทุม การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 12 มิ.ย. 2563 08:21:09
1117 นางสาวศศิประภา คิดอ่าน วาปีปทุม การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 12 มิ.ย. 2563 08:22:44
1118 นางสาวภริดา อนุศรี บรบือ การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 12 มิ.ย. 2563 08:25:11
1119 นางสาวภริดา อนุศรี บรบือ การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 12 มิ.ย. 2563 08:25:29
1120 นางสาวสุวรรณี ผาผง วาปีปทุม การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 12 มิ.ย. 2563 08:26:01
1121 นางขนิษฐา เตชะนอก วาปีปทุม การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 12 มิ.ย. 2563 08:26:03
1122 นางสาวอัมวิกา ทวยจันทร์ วาปีปทุม การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 12 มิ.ย. 2563 08:29:03
1123 นางสาวชมพู สัจจวาณิชย์ วาปีปทุม การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 12 มิ.ย. 2563 08:30:01
1124 นางไอลัดดา ปามุทา วาปีปทุม การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 12 มิ.ย. 2563 08:34:31
1125 นายพงศธร สมภักดี วาปีปทุม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 12 มิ.ย. 2563 08:37:35
1126 นางประภาศรี ทิพย์พิลา วาปีปทุม การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 12 มิ.ย. 2563 08:52:59
1127 นางทัศนีย์ สีหาบุญมาก วาปีปทุม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 12 มิ.ย. 2563 08:54:52
1128 นางธนรัตน์ แฝงสาเคน สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 12 มิ.ย. 2563 08:56:04
1129 นางจารีย์ภัค เรืองสมบัติ วาปีปทุม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 12 มิ.ย. 2563 08:59:53
1130 นางทรัพย์ศิริ สิงห์สุพรรณ วาปีปทุม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 12 มิ.ย. 2563 09:00:36
1131 นางนภสร เสนาพร โกสุมวิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 12 มิ.ย. 2563 09:06:41
1132 นางวาสนา เอ้ตุโพธิ์ วาปีปทุม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 12 มิ.ย. 2563 09:09:33
1133 นางมลทิรา แสนเทพ โกสุมวิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 12 มิ.ย. 2563 09:10:10
1134 นางสาวรัตนาภรณ์ พรสีมา สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 12 มิ.ย. 2563 09:12:39
1135 นางสาวนิสากรณ์ ภวภูตานนท์ บรบือวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 12 มิ.ย. 2563 09:13:00
1136 นางสาวรัตนาภรณ์ พรสีมา สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 12 มิ.ย. 2563 09:13:17
1137 นางสาวศกุนิชญ์ ตรีประทุม วาปีปทุม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 12 มิ.ย. 2563 09:13:34
1138 นายชัยมงคล โทวิชา ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 12 มิ.ย. 2563 09:17:35
1139 นางอฤชร ปทุมพร วาปีปทุม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 12 มิ.ย. 2563 09:18:38
1140 นางอฤชร ปทุมพร วาปีปทุม การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 12 มิ.ย. 2563 09:19:02
1141 นางอฤชร ปทุมพร วาปีปทุม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 12 มิ.ย. 2563 09:19:23
1142 นางอินทิรา ชิตบัณฑิตย์ ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 12 มิ.ย. 2563 09:20:46
1143 นางละอองดาว แพงคำแสน วาปีปทุม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 12 มิ.ย. 2563 09:24:55
1144 นางละอองดาว แพงคำแสน วาปีปทุม การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 12 มิ.ย. 2563 09:25:17
1145 นางละอองดาว แพงคำแสน วาปีปทุม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 12 มิ.ย. 2563 09:25:38
1146 นางสาววยุรี ยืนสุข บรบือ การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 12 มิ.ย. 2563 09:25:52
1147 นางสาววยุรี ยืนสุข บรบือ การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 12 มิ.ย. 2563 09:26:11
1148 นางสาววยุรี ยืนสุข บรบือ การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 12 มิ.ย. 2563 09:26:30
1149 นางนวลใจ พันธุวาสิฏฐ์ วาปีปทุม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 12 มิ.ย. 2563 09:26:46
1150 นางบุบผา เสนาคำ บรบือวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 12 มิ.ย. 2563 09:27:19
1151 นางสาวพัชรี วงษ์แสน ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 12 มิ.ย. 2563 09:27:24
1152 นางวิไลวรรณ ลุนละวงษ์ วาปีปทุม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 12 มิ.ย. 2563 09:28:14
1153 นางสาวจารุวรรณ สาขจร พยัคฆภูมิวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 12 มิ.ย. 2563 09:37:09
1154 นางเสาวณีย์ หาวิเชียร พยัคฆภูมิวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 12 มิ.ย. 2563 09:38:16
1155 นางอัจฉรา สุดแก้ว พยัคฆภูมิวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 12 มิ.ย. 2563 09:38:30
1156 นางเบญญาภา ไชยเกตุ วาปีปทุม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 12 มิ.ย. 2563 09:39:01
1157 นางอัจฉรา สุดแก้ว พยัคฆภูมิวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 12 มิ.ย. 2563 09:40:19
1158 นายสุภชัย หาวิเชียร พยัคฆภูมิวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 12 มิ.ย. 2563 09:40:39
1159 นายทวี พิมพ์สิม สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 12 มิ.ย. 2563 09:41:47
1160 นางลมโชย หารศรีภูมิ พยัคฆภูมิวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 12 มิ.ย. 2563 09:41:48
1161 นายศุภกฤต เรืองสมบัติ วาปีปทุม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 12 มิ.ย. 2563 09:44:10
1162 นางบุญมี ทองภูธรณ์ ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 12 มิ.ย. 2563 09:46:42
1163 นางสาวนาถชนก ภูมั่ง วาปีปทุม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 12 มิ.ย. 2563 09:47:44
1164 นางสาวนาถชนก ภูมั่ง วาปีปทุม การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 12 มิ.ย. 2563 09:48:04
1165 นางสาวนาถชนก ภูมั่ง วาปีปทุม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 12 มิ.ย. 2563 09:48:29
1166 นายณรงค์ชัย จุลัยยานนท์ โกสุมวิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 12 มิ.ย. 2563 09:49:01
1167 นายทรงศักดิ์ สุขบรรเทิง บรบือวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 12 มิ.ย. 2563 09:49:10
1168 นางสาวปิยะพร ภวภูตานนท์ ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 12 มิ.ย. 2563 09:52:13
1169 นางรจนา พรมโกน วาปีปทุม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 12 มิ.ย. 2563 10:06:19
1170 นางรจนา พรมโกน วาปีปทุม การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 12 มิ.ย. 2563 10:06:29
1171 นางรจนา พรมโกน วาปีปทุม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 12 มิ.ย. 2563 10:06:36
1172 นางเพ็ญพิศ บุญพิคำ มหาชัยพิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 12 มิ.ย. 2563 10:08:32
1173 นางเพ็ญพิศ บุญพิคำ มหาชัยพิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 12 มิ.ย. 2563 10:08:58
1174 นางเพ็ญพิศ บุญพิคำ มหาชัยพิทยาคาร การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 12 มิ.ย. 2563 10:09:20
1175 นางสาวจุฬารัตน์ ศรีปัญญา บรบือ การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 12 มิ.ย. 2563 10:12:11
1176 นางสาวจุฬารัตน์ ศรีปัญญา บรบือ การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 12 มิ.ย. 2563 10:12:37
1177 นางสาวไพจิต สอนบุตรสา บรบือวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 12 มิ.ย. 2563 10:14:22
1178 นางสาวกมลลักษณ์ ไปวันเสาร์ โนนราษีวิทยา การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 12 มิ.ย. 2563 10:15:08
1179 นางลัดดา ปักสังคะเนย์ ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 12 มิ.ย. 2563 10:19:52
1180 นางนภาพร จันทร์แรม พยัคฆภูมิวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 12 มิ.ย. 2563 10:21:20
1181 นางวิลาวัลย์ ปักกาเวสา ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 12 มิ.ย. 2563 10:21:31
1182 นางสาวปาริชาติ สงลา มิตรภาพ การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 12 มิ.ย. 2563 10:22:39
1183 นางสาวปาริชาติ สงลา มิตรภาพ การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 12 มิ.ย. 2563 10:23:01
1184 นายพูนศักดิ์ อารพล วาปีปทุม การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 12 มิ.ย. 2563 10:23:17
1185 นายอลงกรณ์ ทุงจันทร์ เหล่ายาววิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 12 มิ.ย. 2563 10:24:00
1186 นางสาวสุวภัทร ภูชมศรี โนนราษีวิทยา การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 12 มิ.ย. 2563 10:24:22
1187 นางสาววราภรณ์ จันทสมบัติ วาปีปทุม การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 12 มิ.ย. 2563 10:29:35
1188 นางสาววราภรณ์ จันทสมบัติ วาปีปทุม การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 12 มิ.ย. 2563 10:30:16
1189 นางสาวสุภาพร นาร่อง โนนราษีวิทยา การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 12 มิ.ย. 2563 10:30:22
1190 นางศุภวรรณ นียากร นาดูนประชาสรรพ์ การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 12 มิ.ย. 2563 10:30:34
1191 นางสาววราภรณ์ จันทสมบัติ วาปีปทุม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 12 มิ.ย. 2563 10:30:44
1192 นางสาววราภรณ์ จันทสมบัติ วาปีปทุม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 12 มิ.ย. 2563 10:30:55
1193 นางสาววิภาพร แก่นนาคำ นาเชือกพิทยาสรรค์ การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 12 มิ.ย. 2563 10:31:28
1194 นายทรงศิลป์ ศรีจันทร์ โนนราษีวิทยา การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 12 มิ.ย. 2563 10:32:24
1195 นางสาวนันท์ณรัตน์ สัมพันธ์ มิตรภาพ การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 12 มิ.ย. 2563 10:35:24
1196 นางสาวนันท์ณรัตน์ สัมพันธ์ มิตรภาพ การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 12 มิ.ย. 2563 10:35:49
1197 นางจิตติพร ประทุมมาศ วาปีปทุม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 12 มิ.ย. 2563 10:35:51
1198 นางจิตติพร ประทุมมาศ วาปีปทุม การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 12 มิ.ย. 2563 10:36:07
1199 นางจิตติพร ประทุมมาศ วาปีปทุม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 12 มิ.ย. 2563 10:36:18
1200 นางจิตติพร ประทุมมาศ วาปีปทุม การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 12 มิ.ย. 2563 10:36:29
1201 นางสดชื่น ดวงคำน้อย โพนงามพิทยานุกูล การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 12 มิ.ย. 2563 10:40:15
1202 นายบุญทัน โพธิ์สิงห์ มิตรภาพ การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 12 มิ.ย. 2563 10:41:22
1203 นางสาวกนกวรรณ เยี่ยงวิญญู บรบือ การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 12 มิ.ย. 2563 10:44:20
1204 นางสาวกนกวรรณ เยี่ยงวิญญู บรบือ การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 12 มิ.ย. 2563 10:45:13
1205 นางสาวรัตน์ดาวัล วรรณปะเถาว์ ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 12 มิ.ย. 2563 10:46:12
1206 นางสาวปรียาภรณ์ แสงปัญญา โพนงามพิทยานุกูล การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 12 มิ.ย. 2563 10:46:20
1207 นายพิชัย สำราญสุข วาปีปทุม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 12 มิ.ย. 2563 10:46:28
1208 นายพิชัย สำราญสุข วาปีปทุม การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 12 มิ.ย. 2563 10:46:50
1209 นางสาวกนกวรรณ เยี่ยงวิญญู บรบือ การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 12 มิ.ย. 2563 10:46:51
1210 นายพิชัย สำราญสุข วาปีปทุม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 12 มิ.ย. 2563 10:46:58
1211 นางพรพิสมัย ดรหลักคำ โพนงามพิทยานุกูล การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 12 มิ.ย. 2563 10:47:08
1212 นายพิชัย สำราญสุข วาปีปทุม การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 12 มิ.ย. 2563 10:47:09
1213 นางอุบล วิมุกตานนท์ ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 12 มิ.ย. 2563 10:47:44
1214 นางสาวรัตน์ดาวัล วรรณปะเถาว์ ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 12 มิ.ย. 2563 10:47:49
1215 นายหฤษฎ์ มะเสมา ชื่นชมพิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 12 มิ.ย. 2563 10:50:40
1216 นางพชรชล ทาดทา ชื่นชมพิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 12 มิ.ย. 2563 10:51:56
1217 นางพชรชล ทาดทา ชื่นชมพิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 12 มิ.ย. 2563 10:52:13
1218 นางพชรชล ทาดทา ชื่นชมพิทยาคาร การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 12 มิ.ย. 2563 10:52:45
1219 นางสาวฐิติมา ธาตุดี ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 12 มิ.ย. 2563 10:53:33
1220 นายหฤษฎ์ มะเสมา ชื่นชมพิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 12 มิ.ย. 2563 10:53:36
1221 นางพรสวรรค์ ทับสุขวิวัฒนกุล วาปีปทุม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 12 มิ.ย. 2563 10:55:05
1222 นางพรสวรรค์ ทับสุขวิวัฒนกุล วาปีปทุม การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 12 มิ.ย. 2563 10:55:25
1223 นางพรสวรรค์ ทับสุขวิวัฒนกุล วาปีปทุม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 12 มิ.ย. 2563 10:55:33
1224 นางสาวรสสุคนธ์ แสงแก้ว ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 12 มิ.ย. 2563 10:57:29
1225 นางสาวศิริวรรณ จากรัมย์ โนนราษีวิทยา การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 12 มิ.ย. 2563 11:13:09
1226 นางสาวกาญจนี มุลนี มิตรภาพ การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 12 มิ.ย. 2563 11:13:39
1227 นางสาวกาญจนี มุลนี มิตรภาพ การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 12 มิ.ย. 2563 11:14:12
1228 นางปัญณวีย์ อันทะปัญญา ชื่นชมพิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 12 มิ.ย. 2563 11:16:11
1229 นางปัญณวีย์ อันทะปัญญา ชื่นชมพิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 12 มิ.ย. 2563 11:16:23
1230 นางปัญณวีย์ อันทะปัญญา ชื่นชมพิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 12 มิ.ย. 2563 11:16:35
1231 นางปัญณวีย์ อันทะปัญญา ชื่นชมพิทยาคาร การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 12 มิ.ย. 2563 11:16:46
1232 นายอนุศิษฏ์ อันทะปัญญา ชื่นชมพิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 12 มิ.ย. 2563 11:20:07
1233 นายอนุศิษฏ์ อันทะปัญญา ชื่นชมพิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 12 มิ.ย. 2563 11:20:19
1234 นายอนุศิษฏ์ อันทะปัญญา ชื่นชมพิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 12 มิ.ย. 2563 11:20:33
1235 นายอนุศิษฏ์ อันทะปัญญา ชื่นชมพิทยาคาร การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 12 มิ.ย. 2563 11:20:49
1236 นางภคมน ภูมิชูชิต วาปีปทุม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 12 มิ.ย. 2563 11:26:13
1237 นางสุภาพร ชาบุญมี พยัคฆภูมิวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 12 มิ.ย. 2563 11:37:33
1238 นางนภัทร แช่มไล่ วาปีปทุม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 12 มิ.ย. 2563 11:43:36
1239 นางนภัทร แช่มไล่ วาปีปทุม การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 12 มิ.ย. 2563 11:44:10
1240 นายวรวิทย์ มีลี วาปีปทุม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 12 มิ.ย. 2563 11:48:21
1241 นายวรวิทย์ มีลี วาปีปทุม การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 12 มิ.ย. 2563 11:48:35
1242 นางปัญจรัศม์ แซ่ตัง สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 12 มิ.ย. 2563 11:49:51
1243 นางสุคนธร คำสีหา มิตรภาพ การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 12 มิ.ย. 2563 12:01:19
1244 นางสุคนธร คำสีหา มิตรภาพ การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 12 มิ.ย. 2563 12:01:39
1245 นางสุคนธร คำสีหา มิตรภาพ การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 12 มิ.ย. 2563 12:01:56
1246 นายมโน มาพะเนาว์ โกสุมวิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 12 มิ.ย. 2563 12:05:15
1247 นายมโน มาพะเนาว์ โกสุมวิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 12 มิ.ย. 2563 12:05:29
1248 นายวสันต์ มัดจุปะ กุดรังประชาสรรค์ การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 12 มิ.ย. 2563 12:11:23
1249 นางสาวศิรินทร์ภรณ์ พูนไธสง วาปีปทุม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 12 มิ.ย. 2563 12:19:48
1250 นางสาวศิรินทร์ภรณ์ พูนไธสง วาปีปทุม การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 12 มิ.ย. 2563 12:20:18
1251 นายนริศ ประธรรมสาร วาปีปทุม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 12 มิ.ย. 2563 12:24:32
1252 นางสาวไผ่ล้อม บุษมงคล นาเชือกพิทยาสรรค์ การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 12 มิ.ย. 2563 12:26:25
1253 นายโสภณเกียรติ ศรีภิรมย์ มิตรภาพ การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 12 มิ.ย. 2563 12:30:20
1254 นายโสภณเกียรติ ศรีภิรมย์ มิตรภาพ การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 12 มิ.ย. 2563 12:30:52
1255 นางสาวศิรินทร์ภรณ์ พูนไธสง วาปีปทุม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 12 มิ.ย. 2563 12:36:04
1256 นายบรรพต จี้ประดับ ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 12 มิ.ย. 2563 12:59:53
1257 นางเพลินพิศ นอระศรี เขวาไร่ศึกษา การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 12 มิ.ย. 2563 13:10:13
1258 นางเพลินพิศ นอระศรี เขวาไร่ศึกษา การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 12 มิ.ย. 2563 13:10:47
1259 นางสถิตย์ มูลหนองแวง การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 12 มิ.ย. 2563 13:18:58
1260 ดร.ภูวนาท มาตบุรม เขวาใหญ่พิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 12 มิ.ย. 2563 13:22:04
1261 นายศิริพงษ์ ศาลาผาย โพนงามพิทยานุกูล การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 12 มิ.ย. 2563 13:23:40
1262 นายวีรศักดิ์ จันเสนา นาเชือกพิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 12 มิ.ย. 2563 13:31:57
1263 นายวีรศักดิ์ จันเสนา นาเชือกพิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 12 มิ.ย. 2563 13:32:24
1264 นายวีรศักดิ์ จันเสนา นาเชือกพิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 12 มิ.ย. 2563 13:32:40
1265 นายวิชญพิศุทธิ์ ธนกุลเรืองรอง วาปีปทุม การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 12 มิ.ย. 2563 13:33:47
1266 นายวิชญพิศุทธิ์ ธนกุลเรืองรอง วาปีปทุม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 12 มิ.ย. 2563 13:34:58
1267 นายอดิศร จันทะค้อม พยัคฆภูมิวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 12 มิ.ย. 2563 13:37:20
1268 นายยุทธศิลป์ ผาบเขวา ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 12 มิ.ย. 2563 13:38:24
1269 นายประครอง สระหนองห้าง พยัคฆภูมิวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 12 มิ.ย. 2563 13:38:47
1270 นางชลาลัย ตะวัน ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 12 มิ.ย. 2563 13:39:22
1271 นางเสาวภา พลเสนา ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 12 มิ.ย. 2563 13:39:23
1272 นางสาวสุชัญญ์ญา จันทร์นามเขตต์ สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 12 มิ.ย. 2563 13:39:53
1273 นายวิชญพิศุทธิ์ ธนกุลเรืองรอง วาปีปทุม การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 12 มิ.ย. 2563 13:45:14
1274 นายวิชญพิศุทธิ์ ธนกุลเรืองรอง วาปีปทุม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 12 มิ.ย. 2563 13:46:44
1275 นายเจษฎา จำปาสด เหล่ายาววิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 12 มิ.ย. 2563 13:48:47
1276 นางสุนันทา พละมา มหาวิชานุกูล การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 12 มิ.ย. 2563 14:04:30
1277 นายเหมกร กิจดี บรบือวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 12 มิ.ย. 2563 14:16:50
1278 นายธนัช ภูมิชูชิต วาปีปทุม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 12 มิ.ย. 2563 14:26:51
1279 นายธนัช ภูมิชูชิต วาปีปทุม การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 12 มิ.ย. 2563 14:27:17
1280 นายธนัช ภูมิชูชิต วาปีปทุม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 12 มิ.ย. 2563 14:27:39
1281 นางสาวนุชลี โคตรภักดี พยัคฆภูมิวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 12 มิ.ย. 2563 14:31:55
1282 นางเสาวนีย์ ศรีเศรษฐา ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 12 มิ.ย. 2563 15:02:39
1283 นายทองใบ ปะวะเส ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 12 มิ.ย. 2563 15:20:43
1284 นางประทุมพร เคนหวด ชื่นชมพิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 12 มิ.ย. 2563 15:23:13
1285 นายวิชิต เสนาราช วาปีปทุม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 12 มิ.ย. 2563 15:37:31
1286 นายวิชิต เสนาราช วาปีปทุม การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 12 มิ.ย. 2563 15:37:41
1287 นายวิชิต เสนาราช วาปีปทุม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 12 มิ.ย. 2563 15:37:52
1288 นางสุมามาลย์ โสดา วาปีปทุม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 12 มิ.ย. 2563 15:46:04
1289 นางสุมามาลย์ โสดา วาปีปทุม การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 12 มิ.ย. 2563 15:46:13
1290 นางสุมามาลย์ โสดา วาปีปทุม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 12 มิ.ย. 2563 15:46:20
1291 นางประภาพร แก้วจันดา วาปีปทุม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 12 มิ.ย. 2563 15:52:36
1292 นางประภาพร แก้วจันดา วาปีปทุม การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 12 มิ.ย. 2563 15:52:44
1293 นางประภาพร แก้วจันดา วาปีปทุม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 12 มิ.ย. 2563 15:52:52
1294 นายธีรกานต์ พิมพ์สุข ชื่นชมพิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 12 มิ.ย. 2563 15:56:59
1295 นางเพ็ญนภา ศรีโพธิ์วัง ชื่นชมพิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 12 มิ.ย. 2563 15:59:15
1296 นางจารุภา มะธุเสน วาปีปทุม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 12 มิ.ย. 2563 16:12:12
1297 นางจารุภา มะธุเสน วาปีปทุม การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 12 มิ.ย. 2563 16:12:20
1298 นางจารุภา มะธุเสน วาปีปทุม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 12 มิ.ย. 2563 16:12:29
1299 นางสาวมณีรัตน์ บุบผารัตน์ วาปีปทุม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 12 มิ.ย. 2563 16:16:44
1300 นางสาวมณีรัตน์ บุบผารัตน์ วาปีปทุม การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 12 มิ.ย. 2563 16:16:55
1301 นางสาวมณีรัตน์ บุบผารัตน์ วาปีปทุม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 12 มิ.ย. 2563 16:17:05
1302 นางสาวเนตรนภาพร มงคลพิศ นาดูนประชาสรรพ์ การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 12 มิ.ย. 2563 16:37:02
1303 นางเกษวลี กองทอง พยัคฆภูมิวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 12 มิ.ย. 2563 16:48:38
1304 นาง ศรันย์ภัทร ศรีปะโค พยัคฆภูมิวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 12 มิ.ย. 2563 17:13:05
1305 นางสาวนุชรีย์ ยืนยงค์ พยัคฆภูมิวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 12 มิ.ย. 2563 17:13:16
1306 นาง ศรันย์ภัทร ศรีปะโค พยัคฆภูมิวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 12 มิ.ย. 2563 17:13:57
1307 นายสุทธิพันธ์ ฮามคำไพ ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 12 มิ.ย. 2563 17:18:12
1308 นายสุทธิพันธ์ ฮามคำไพ ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 12 มิ.ย. 2563 17:18:45
1309 นายธนูศิลป์ แสนมาโนช นาเชือกพิทยาสรรค์ การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 12 มิ.ย. 2563 17:34:08
1310 นายเชษฐ์ดนัย เที่ยงแก้ว มัธยมยางสีสุราช การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 12 มิ.ย. 2563 19:31:56
1311 นายเพชรอนันต์ อินธิแสง เขวาไร่ศึกษา การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 12 มิ.ย. 2563 19:35:05
1312 ว่าที่ร้อยโทบุญส่ง ประดิษฐพจน์ พยัคฆภูมิวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 12 มิ.ย. 2563 19:46:30
1313 นายดุสิต วรวัฒนธรรม ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 12 มิ.ย. 2563 19:59:11
1314 นางสาวจุรีพร เขียววิเศษ ชื่นชมพิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 12 มิ.ย. 2563 20:08:19
1315 นางสาวจุรีพร เขียววิเศษ ชื่นชมพิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 12 มิ.ย. 2563 20:09:21
1316 นายประพันธ์พงษ์ ไชยจิตร มัธยมยางสีสุราช การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 12 มิ.ย. 2563 20:55:04
1317 นางสาวรัชฎานรินทร์ พุดหล้า มัธยมยางสีสุราช การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 12 มิ.ย. 2563 21:23:24
1318 นางธนัฐดา บัวบุญ มัธยมยางสีสุราช การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 12 มิ.ย. 2563 22:17:24
1319 นางเกศิณี กิจสาลี สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 12 มิ.ย. 2563 22:24:14
1320 นางสาวลำยวน ไวทำ บรบือวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 12 มิ.ย. 2563 22:34:04
1321 นายชาติชาย พุดลา ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 12 มิ.ย. 2563 22:44:35
1322 นางสังวรณ์ ปรางประโคน มิตรภาพ การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 12 มิ.ย. 2563 22:48:18
1323 นางสาวลำยวน ไวทำ บรบือวิทยาคาร การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 12 มิ.ย. 2563 22:48:26
1324 นางสังวรณ์ ปรางประโคน มิตรภาพ การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 12 มิ.ย. 2563 22:49:10
1325 นางคำพูล ทิพยมาศ มิตรภาพ การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 13 มิ.ย. 2563 00:07:51
1326 นางคำพูล ทิพยมาศ มิตรภาพ การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 13 มิ.ย. 2563 00:08:16
1327 นางสาวกรรณิการ์ อินตำแย มิตรภาพ การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 13 มิ.ย. 2563 00:25:36
1328 นางสาวกรรณิการ์ อินตำแย มิตรภาพ การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 13 มิ.ย. 2563 00:25:49
1329 นายประภาส ทิพยมาศ มิตรภาพ การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 13 มิ.ย. 2563 00:29:18
1330 นายประภาส ทิพยมาศ มิตรภาพ การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 13 มิ.ย. 2563 00:29:32
1331 นางพรรณงาม จันอ่อน มิตรภาพ การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 13 มิ.ย. 2563 00:57:35
1332 นางพรรณงาม จันอ่อน มิตรภาพ การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 13 มิ.ย. 2563 00:57:48
1333 นางพรรณงาม จันอ่อน มิตรภาพ การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 13 มิ.ย. 2563 00:58:06
1334 นายสมัย ศาลาจันทร์ มัธยมยางสีสุราช การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 13 มิ.ย. 2563 05:10:29
1335 นายสมัย ศาลาจันทร์ มัธยมยางสีสุราช การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 13 มิ.ย. 2563 05:11:29
1336 นายเอกนรินทร์ ไชยจรา เชียงยืนพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 13 มิ.ย. 2563 06:49:56
1337 นายชัดสกร พิกุลทอง กู่ทองพิทยาคม การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 13 มิ.ย. 2563 07:29:06
1338 นางโอบบุญ โสรัจจ์ วาปีปทุม การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 13 มิ.ย. 2563 09:24:59
1339 นางสาวสุพัตรา จันสีน้อย วาปีปทุม การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 13 มิ.ย. 2563 09:28:04
1340 นางอภิรดา กองบุตร วาปีปทุม การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 13 มิ.ย. 2563 09:29:18
1341 นางสาวเดือนเพ็ญ หนูห่วง โกสุมวิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 13 มิ.ย. 2563 09:51:14
1342 นายคมสันต์ ไชยบุดดี ผดุงนารี การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 13 มิ.ย. 2563 10:23:36
1343 นางพรายนภา ปินะเก นาภูพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 13 มิ.ย. 2563 10:54:22
1344 นางพรายนภา ปินะเก นาภูพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 13 มิ.ย. 2563 10:57:20
1345 นางรัตนา เนื่องโนราช บรบือวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 13 มิ.ย. 2563 11:33:31
1346 นางรัตนา สุขกำเนิด ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 13 มิ.ย. 2563 11:55:00
1347 นายศรีวิกร จำปามูล นาภูพิทยาคม การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 13 มิ.ย. 2563 12:35:41
1348 นายเจริญ อินศร ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 13 มิ.ย. 2563 13:16:03
1349 นางสาวจิตกมล โคตรทองหลาง นาดูนประชาสรรพ์ การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 13 มิ.ย. 2563 13:17:01
1350 นางสาวดวงพร พูลเพิ่ม นาภูพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 13 มิ.ย. 2563 13:20:06
1351 นางสาวชญานิตย์ ยศพล ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 13 มิ.ย. 2563 13:22:12
1352 นายทินกร รังรส นาภูพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 13 มิ.ย. 2563 13:25:39
1353 นางสาวมยุรา สุภารี เชียงยืนพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 13 มิ.ย. 2563 14:00:28
1354 นางสุภาวดี นามหล้า พยัคฆภูมิวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 13 มิ.ย. 2563 14:58:30
1355 นายสันติภาพ โกฏิรัตน์ เชียงยืนพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 13 มิ.ย. 2563 15:06:36
1356 นายรุ่งสุริยา พลเยี่ยม เขวาไร่ศึกษา การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 13 มิ.ย. 2563 15:44:27
1357 นางอักษรศรี อุทปา นาภูพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 13 มิ.ย. 2563 16:00:58
1358 นางอักษรศรี อุทปา นาภูพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 13 มิ.ย. 2563 16:02:00
1359 นายสันติภาพ โกฏิรัตน์ เชียงยืนพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 13 มิ.ย. 2563 16:05:25
1360 นายสันติภาพ โกฏิรัตน์ เชียงยืนพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 13 มิ.ย. 2563 16:05:45
1361 นายเอกภพ อุทปา นาภูพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 13 มิ.ย. 2563 16:08:28
1362 นายเอกภพ อุทปา นาภูพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 13 มิ.ย. 2563 16:08:52
1363 นางวรรณภา หนูวรรณะ กันทรวิชัย การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 13 มิ.ย. 2563 17:49:34
1364 นางรัชนี อัคฮาดศรี บรบือ การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 13 มิ.ย. 2563 20:33:25
1365 นางสุภาวดี วิชาไชย เขวาใหญ่พิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 13 มิ.ย. 2563 20:50:59
1366 นางสาวฉวีวรรณ์ ศิริสำราญ นาภูพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 13 มิ.ย. 2563 21:06:35
1367 นายนวพล ชาติศรี เขวาใหญ่พิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 13 มิ.ย. 2563 21:20:09
1368 นางรำไพ ศุภฤทธิ์ บรบือ การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 13 มิ.ย. 2563 21:42:14
1369 นางคำบุ ช่อประพันธ์ เขวาใหญ่พิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 14 มิ.ย. 2563 09:13:16
1370 นางวารุณี จันทร์เรือง เขวาใหญ่พิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 14 มิ.ย. 2563 09:31:28
1371 นางสายยน มาตบุรม เขวาใหญ่พิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 14 มิ.ย. 2563 11:13:42
1372 นางกาญจนาภรณ์ คำมูล โนนราษีวิทยา การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 14 มิ.ย. 2563 11:42:37
1373 นางกาญจนาภรณ์ คำมูล โนนราษีวิทยา การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 14 มิ.ย. 2563 11:43:10
1374 นางกาญจนาภรณ์ คำมูล โนนราษีวิทยา การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 14 มิ.ย. 2563 11:43:37
1375 นางกาญจนาภรณ์ คำมูล โนนราษีวิทยา การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 14 มิ.ย. 2563 11:44:35
1376 นางเกษร เทวาพิทักษกุล วาปีปทุม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 14 มิ.ย. 2563 13:39:39
1377 นางสาวสุรีวรรณ ปักกังเว วาปีปทุม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 14 มิ.ย. 2563 13:42:02
1378 นายอดิศร จันทะค้อม พยัคฆภูมิวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 14 มิ.ย. 2563 13:50:10
1379 นายอดิศร จันทะค้อม พยัคฆภูมิวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 14 มิ.ย. 2563 13:50:52
1380 นางนภัสนันท์ เที่ยงโยธา พยัคฆภูมิวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 14 มิ.ย. 2563 13:56:36
1381 นายวัฒนา ปะกิคา เขวาใหญ่พิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 14 มิ.ย. 2563 14:18:27
1382 นางวัชราภรณ์ จันทแสง ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 14 มิ.ย. 2563 14:27:13
1383 นายทศวรรษ แทนโสภา เขวาใหญ่พิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 14 มิ.ย. 2563 15:01:17
1384 นางธนัฐดา บัวบุญ มัธยมยางสีสุราช การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 14 มิ.ย. 2563 15:16:25
1385 นางสาวอิสราพร สุขประเสริฐ มัธยมยางสีสุราช การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 14 มิ.ย. 2563 15:20:14
1386 นางสาวสุมาภรณ์ ยศสุนทร โกสุมวิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 14 มิ.ย. 2563 15:40:01
1387 นางสาวธิติยา เชียรชนะ เขวาใหญ่พิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 14 มิ.ย. 2563 16:05:09
1388 นางสายสวลี รมย์ราช เขวาใหญ่พิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 14 มิ.ย. 2563 16:15:10
1389 นางชม ไชยรส เขวาใหญ่พิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 14 มิ.ย. 2563 16:25:46
1390 นายธิติพล โทแก้ว ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 14 มิ.ย. 2563 16:44:43
1391 นางสุนทรี​ มูล​ไธ​สง​ เขวาใหญ่พิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 14 มิ.ย. 2563 16:50:16
1392 นายสุชาติ ใจดี เชียงยืนพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 14 มิ.ย. 2563 19:11:43
1393 นายสุชาติ ใจดี เชียงยืนพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 14 มิ.ย. 2563 19:12:07
1394 นายสุชาติ ใจดี เชียงยืนพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 14 มิ.ย. 2563 19:21:39
1395 นายชัยเนตร บุญป้อง มหาชัยพิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 14 มิ.ย. 2563 19:27:29
1396 นางสาวรัฐพร ปุริโส การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 14 มิ.ย. 2563 20:07:34
1397 นางสาวสุภาพร สีหานู โพนงามพิทยานุกูล การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 14 มิ.ย. 2563 20:11:06
1398 นายกิติพงษ์ บุระคำ เชียงยืนพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 14 มิ.ย. 2563 20:11:58
1399 นายกิติพงษ์ บุระคำ เชียงยืนพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 14 มิ.ย. 2563 20:12:33
1400 นายพิศาล ศาสตร์แก้ว เชียงยืนพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 14 มิ.ย. 2563 20:27:44
1401 นายพิศาล ศาสตร์แก้ว เชียงยืนพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 14 มิ.ย. 2563 20:28:15
1402 นางมยุรี เทพถิล ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 14 มิ.ย. 2563 20:47:47
1403 นางสาววัชรี ขันธะหัตถ์ เขวาไร่ศึกษา การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 14 มิ.ย. 2563 21:53:52
1404 นางกาญจนา กุลโยธี บรบือ การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 14 มิ.ย. 2563 22:01:11
1405 นางกาญจนา กุลโยธี บรบือ การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 14 มิ.ย. 2563 22:01:22
1406 นางกาญจนา กุลโยธี บรบือ การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 14 มิ.ย. 2563 22:01:35
1407 นางศิรินยา น้อยพลทัน บรบือ การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 14 มิ.ย. 2563 22:02:34
1408 นางศิรินยา น้อยพลทัน บรบือ การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 14 มิ.ย. 2563 22:02:45
1409 นางศิรินยา น้อยพลทัน บรบือ การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 14 มิ.ย. 2563 22:02:55
1410 นางณพิมล ไกรวัลย์ บรบือ การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 14 มิ.ย. 2563 22:04:19
1411 นางณพิมล ไกรวัลย์ บรบือ การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 14 มิ.ย. 2563 22:04:31
1412 นางณพิมล ไกรวัลย์ บรบือ การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 14 มิ.ย. 2563 22:04:39
1413 นางสาวกันต์ฤทัย คำบรรจง บรบือ การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 14 มิ.ย. 2563 22:32:12
1414 นางสาวกันต์ฤทัย คำบรรจง บรบือ การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 14 มิ.ย. 2563 22:32:41
1415 นางสาวกันต์ฤทัย คำบรรจง บรบือ การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 14 มิ.ย. 2563 22:33:01
1416 นายณรงค์ศักดิ์ บัวลาด โพนงามพิทยานุกูล การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 15 มิ.ย. 2563 00:17:22
1417 นายณรงค์ศักดิ์ บัวลาด โพนงามพิทยานุกูล การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 15 มิ.ย. 2563 00:18:35
1418 นางสาวปรุณีนาค โพธิ์ดี วาปีปทุม การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 15 มิ.ย. 2563 06:10:13
1419 นายก่อเกียรติ ศิริพยัคฆ์ กันทรวิชัย การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 15 มิ.ย. 2563 06:58:07
1420 นางวริทยา ประภาศรี มิตรภาพ การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 15 มิ.ย. 2563 07:58:14
1421 นางวริทยา ประภาศรี มิตรภาพ การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 15 มิ.ย. 2563 07:58:27
1422 นางสุภาพร พลเรือง มิตรภาพ การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 15 มิ.ย. 2563 08:01:45
1423 นางสุภาพร พลเรือง มิตรภาพ การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 15 มิ.ย. 2563 08:01:54
1424 นางบุปผา ชนะบุญ มิตรภาพ การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 15 มิ.ย. 2563 08:03:38
1425 นางบุปผา ชนะบุญ มิตรภาพ การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 15 มิ.ย. 2563 08:03:48
1426 นางนิตยา ศรีสมบัติ มิตรภาพ การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 15 มิ.ย. 2563 08:05:49
1427 นางนิตยา ศรีสมบัติ มิตรภาพ การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 15 มิ.ย. 2563 08:05:58
1428 นายชวลิต ทับสีรัก มิตรภาพ การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 15 มิ.ย. 2563 08:09:08
1429 นายชวลิต ทับสีรัก มิตรภาพ การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 15 มิ.ย. 2563 08:09:17
1430 นางปรียาภรณ์ รักษาบุญ มิตรภาพ การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 15 มิ.ย. 2563 08:10:54
1431 นางปรียาภรณ์ รักษาบุญ มิตรภาพ การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 15 มิ.ย. 2563 08:11:03
1432 นางดารานิล โพธิโสภณ ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 15 มิ.ย. 2563 08:11:27
1433 นางสาวมณฑาทิพย์ สกุลโพน ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 15 มิ.ย. 2563 08:13:21
1434 นางประนม โพธิ์ไพร มิตรภาพ การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 15 มิ.ย. 2563 08:13:33
1435 นางประนม โพธิ์ไพร มิตรภาพ การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 15 มิ.ย. 2563 08:13:41
1436 นางปุณญนุช อุดทารุณ การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 15 มิ.ย. 2563 08:16:44
1437 นางปุณญนุช อุดทารุณ การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 15 มิ.ย. 2563 08:16:55
1438 นางสาวจินตนา ธนะพันธ์ มิตรภาพ การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 15 มิ.ย. 2563 08:18:27
1439 นางสาวจินตนา ธนะพันธ์ มิตรภาพ การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 15 มิ.ย. 2563 08:18:37
1440 นางสาวปรีญารัศมิ์ ไชยหงษ์สกุล เขื่อนพิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 15 มิ.ย. 2563 08:20:25
1441 นางธัญชนก บ่อใหญ่ มิตรภาพ การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 15 มิ.ย. 2563 08:21:18
1442 นางธัญชนก บ่อใหญ่ มิตรภาพ การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 15 มิ.ย. 2563 08:21:25
1443 นายนพดล ดาราเฉลิมกุล มัธยมยางสีสุราช การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 15 มิ.ย. 2563 08:56:11
1444 นายชาติ ทาขุลี เชียงยืนพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 15 มิ.ย. 2563 09:14:17
1445 นายชาติ ทาขุลี เชียงยืนพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 15 มิ.ย. 2563 09:14:28
1446 นายชาติ ทาขุลี เชียงยืนพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 15 มิ.ย. 2563 09:14:38
1447 นายอรรควิทย์ กงภูธร เชียงยืนพิทยาคม การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 15 มิ.ย. 2563 09:16:04
1448 นางสาวเสาวลักษณ์ โพธิ์หล้า เชียงยืนพิทยาคม การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 15 มิ.ย. 2563 09:17:03
1449 นางสาวชัญญา กำสมุทร เชียงยืนพิทยาคม การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 15 มิ.ย. 2563 09:17:42
1450 นางสาวนงลักษณ์ วิเศษศรี ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 15 มิ.ย. 2563 09:19:04
1451 นายกิตติพงษ์ ภูจอมจิตร กันทรวิชัย การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 15 มิ.ย. 2563 09:25:03
1452 นางสาวภัครดา จ้ายสอน ชื่นชมพิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 15 มิ.ย. 2563 09:25:32
1453 นางสาวอภิญญา แก้วใส มัธยมยางสีสุราช การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 15 มิ.ย. 2563 09:38:01
1454 นายยอดรัก นามวรรณ มัธยมยางสีสุราช การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 15 มิ.ย. 2563 09:39:14
1455 นางสาวอนันตญา ราชวิชา มัธยมยางสีสุราช การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 15 มิ.ย. 2563 09:42:16
1456 นางสาวอนันตญา ราชวิชา มัธยมยางสีสุราช การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 15 มิ.ย. 2563 09:43:36
1457 นายอนุมัติ สุดชา บรบือวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 15 มิ.ย. 2563 09:52:06
1458 นายทิวา เถื่อนนาดี เขื่อนพิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 15 มิ.ย. 2563 09:56:05
1459 นางนรินทร์ ศิรินุวัฒน์ ผดุงนารี การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 15 มิ.ย. 2563 09:56:58
1460 นายชัยณรงค์ คำโฮงค์ บรบือวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 15 มิ.ย. 2563 09:57:19
1461 นางสาวสุวภัทร ภูชมศรี โนนราษีวิทยา การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 15 มิ.ย. 2563 10:02:22
1462 นายพงษ์ศักดิ์ ทศดร บรบือวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 15 มิ.ย. 2563 10:02:29
1463 นายดนัย ยิ้มอินทร์ ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 15 มิ.ย. 2563 10:06:24
1464 นางกาญจนา อนุรักษ์รัศมี โนนราษีวิทยา การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 15 มิ.ย. 2563 10:14:31
1465 นางกาญจนา อนุรักษ์รัศมี โนนราษีวิทยา การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 15 มิ.ย. 2563 10:14:55
1466 นายระยอง สมบัติทา โนนแดงวิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 15 มิ.ย. 2563 10:16:37
1467 นางสุดใจ จันทะเลิศ มิตรภาพ การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 15 มิ.ย. 2563 10:16:46
1468 นายนคเรศ ศรีเกื้อกูล โนนราษีวิทยา การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 15 มิ.ย. 2563 10:21:22
1469 นายครองทรัพย์ สายสุวรรณพร มหาวิชานุกูล การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 15 มิ.ย. 2563 10:21:54
1470 นายครองทรัพย์ สายสุวรรณพร มหาวิชานุกูล การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 15 มิ.ย. 2563 10:22:06
1471 นายนคเรศ ศรีเกื้อกูล โนนราษีวิทยา การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 15 มิ.ย. 2563 10:25:11
1472 นางสาวละม่อม พลคำมาก มิตรภาพ การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 15 มิ.ย. 2563 10:30:20
1473 นางพิชญ์สุกานต์ แสงโทโพธิ์ โนนราษีวิทยา การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 15 มิ.ย. 2563 10:30:28
1474 นางสาวละม่อม พลคำมาก มิตรภาพ การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 15 มิ.ย. 2563 10:30:44
1475 นายครองทรัพย์ สายสุวรรณพร มหาวิชานุกูล การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 15 มิ.ย. 2563 10:25:11
1476 นายครองทรัพย์ สายสุวรรณพร มหาวิชานุกูล การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 15 มิ.ย. 2563 10:31:54
1477 นายเจษฎา ศรพลธรรม์ โนนราษีวิทยา การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 15 มิ.ย. 2563 10:32:00
1478 นายเจษฎา ศรพลธรรม์ โนนราษีวิทยา การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 15 มิ.ย. 2563 10:32:33
1479 นางปพิชญ์สินี ลุยตัน พยัคฆภูมิวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 15 มิ.ย. 2563 10:36:32
1480 นายบรรจบ แสนศรี มิตรภาพ การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 15 มิ.ย. 2563 10:39:03
1481 นายบรรจบ แสนศรี มิตรภาพ การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 15 มิ.ย. 2563 10:39:24
1482 นายเศรษฐบุตร ยอดสะเทิน ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 15 มิ.ย. 2563 10:45:14
1483 นายอุดม วิเศษชู เขวาใหญ่พิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 15 มิ.ย. 2563 10:56:15
1484 นายชินวุธ ศิริเกต เขื่อนพิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 15 มิ.ย. 2563 10:58:20
1485 นางสายพิณ เยื้อนจันทึก สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 15 มิ.ย. 2563 11:25:11
1486 นางนิตยา วิทักษบุตร สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 15 มิ.ย. 2563 11:30:38
1487 นายสำอางค์ จันทนนตรี ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 15 มิ.ย. 2563 11:35:19
1488 นายบุญทัน โพธิ์สิงห์ มิตรภาพ การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 15 มิ.ย. 2563 11:41:29
1489 นายสำอางค์ จันทนนตรี ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 15 มิ.ย. 2563 11:48:18
1490 นายอำนวย วรไวย์ วาปีปทุม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 15 มิ.ย. 2563 11:54:38
1491 นายสง่า ศรีโยวงศ์ วาปีปทุม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 15 มิ.ย. 2563 11:57:20
1492 นายสมพงษ์ ถูสินแก่น เขื่อนพิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 15 มิ.ย. 2563 12:03:57
1493 นายชัยมงคล โทวิชา ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 15 มิ.ย. 2563 12:12:20
1494 นายณัฐวุฒิ นาสินพร้อม เชียงยืนพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 15 มิ.ย. 2563 12:19:49
1495 นายณัฐวุฒิ นาสินพร้อม เชียงยืนพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 15 มิ.ย. 2563 12:20:01
1496 นายณัฐวุฒิ นาสินพร้อม เชียงยืนพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 15 มิ.ย. 2563 12:20:12
1497 นางกรรณิการ์ ราษฎร์ภักดี เขื่อนพิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 15 มิ.ย. 2563 12:54:26
1498 นางกรรณิการ์ ราษฎร์ภักดี เขื่อนพิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 15 มิ.ย. 2563 12:56:22
1499 นางสาวพณาสันต์ เกษจ้อย เขื่อนพิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 15 มิ.ย. 2563 12:59:20
1500 นางสาวพณาสันต์ เกษจ้อย เขื่อนพิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 15 มิ.ย. 2563 12:59:30
1501 นางอภัยศรี วาทโยธา เขื่อนพิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 15 มิ.ย. 2563 13:00:47
1502 นายภิรมย์ มาตย์คำมี เขื่อนพิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 15 มิ.ย. 2563 13:02:43
1503 นางมธุกร สีทะนารัตน์ เขื่อนพิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 15 มิ.ย. 2563 13:04:09
1504 นายมงคล สีทะนารัตน์ เขื่อนพิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 15 มิ.ย. 2563 13:07:19
1505 นายมงคล สีทะนารัตน์ เขื่อนพิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 15 มิ.ย. 2563 13:07:40
1506 นางมธุกร สีทะนารัตน์ เขื่อนพิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 15 มิ.ย. 2563 13:09:10
1507 นางอภัยศรี วาทโยธา เขื่อนพิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 15 มิ.ย. 2563 13:10:23
1508 นายภิรมย์ มาตย์คำมี เขื่อนพิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 15 มิ.ย. 2563 13:11:42
1509 นางศิรินยา น้อยพลทัน บรบือ การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 15 มิ.ย. 2563 13:43:23
1510 นายชาญชัย ชาวพงษ์ ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 15 มิ.ย. 2563 14:03:43
1511 นายชาญชัย ชาวพงษ์ ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 15 มิ.ย. 2563 14:04:58
1512 นางสาวนงลักษณ์ มีแก้ว กู่ทองพิทยาคม การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 15 มิ.ย. 2563 14:05:18
1513 นางสาววรุณยุพา แก้วสง่า บรบือ การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 15 มิ.ย. 2563 14:13:42
1514 นางบรรยง สิมหาบุตร เขวาไร่ศึกษา การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 15 มิ.ย. 2563 14:16:14
1515 นางสาววรุณยุพา แก้วสง่า บรบือ การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 15 มิ.ย. 2563 14:19:13
1516 นางสาวนิภาพร แสงทวี โกสุมวิทยาสรรค์ การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 15 มิ.ย. 2563 14:19:13
1517 นางฐิติมา สุ่ยหา เชียงยืนพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 15 มิ.ย. 2563 14:38:45
1518 นางฐิติมา สุ่ยหา เชียงยืนพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 15 มิ.ย. 2563 14:39:06
1519 นางฐิติมา สุ่ยหา เชียงยืนพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 15 มิ.ย. 2563 14:39:20
1520 นางสาวสุภาพร นาร่อง โนนราษีวิทยา การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 15 มิ.ย. 2563 14:55:28
1521 นางสาวศิวะรักษ์ ศรีละ วังยาวศึกษาวิทย์ การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 15 มิ.ย. 2563 14:56:54
1522 นายภานุเดช จันมะณี โพนงามพิทยานุกูล การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 15 มิ.ย. 2563 15:29:19
1523 นายภานุเดช จันมะณี โพนงามพิทยานุกูล การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 15 มิ.ย. 2563 15:29:32
1524 นางสาวนงลักษณ์ มีแก้ว กู่ทองพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 15 มิ.ย. 2563 15:56:24
1525 นางสาวนงลักษณ์ มีแก้ว กู่ทองพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 15 มิ.ย. 2563 15:56:34
1526 นางสาวนงลักษณ์ มีแก้ว กู่ทองพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 15 มิ.ย. 2563 15:56:50
1527 นางสาวสุทธญาณ์ จำปาทอง โนนราษีวิทยา การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 15 มิ.ย. 2563 15:56:50
1528 นางสาวสุทธญาณ์ จำปาทอง โนนราษีวิทยา การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 15 มิ.ย. 2563 16:05:54
1529 นางนิศารัตน์ อามาตร์ ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 15 มิ.ย. 2563 16:07:14
1530 นายดอน สัจจา โนนแดงวิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 15 มิ.ย. 2563 18:40:36
1531 นางสาวลำยวน ไวทำ บรบือวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 15 มิ.ย. 2563 18:51:54
1532 นายปองดี ไชยจันดา บรบือวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 15 มิ.ย. 2563 19:00:03
1533 นายปองดี ไชยจันดา บรบือวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 15 มิ.ย. 2563 19:00:52
1534 นายพรชัย จันทโสก พยัคฆภูมิวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 15 มิ.ย. 2563 19:02:48
1535 นายพรชัย จันทโสก พยัคฆภูมิวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 15 มิ.ย. 2563 19:06:46
1536 นางอารยา ราชจันทร์ ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 15 มิ.ย. 2563 20:18:53
1537 นางปาริฉัตร ภาษีภักดี มหาชัยพิทยาคาร การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 15 มิ.ย. 2563 21:15:18
1538 นายทักษิณพัฒน์ ศรีขวาชัย สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 15 มิ.ย. 2563 21:16:18
1539 นายทักษิณพัฒน์ ศรีขวาชัย สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 15 มิ.ย. 2563 21:16:27
1540 นางปาริฉัตร ภาษีภักดี มหาชัยพิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 15 มิ.ย. 2563 21:28:42
1541 นางปาริฉัตร ภาษีภักดี มหาชัยพิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 15 มิ.ย. 2563 21:31:55
1542 นางปาริฉัตร ภาษีภักดี มหาชัยพิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 15 มิ.ย. 2563 21:32:30
1543 นางสาวนงนุช วิชาผา เขวาไร่ศึกษา การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 15 มิ.ย. 2563 22:54:26
1544 นางสาวนงนุช วิชาผา เขวาไร่ศึกษา การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 15 มิ.ย. 2563 22:55:10
1545 นางจุฬาลักษณ์ พนาลิกุล พยัคฆภูมิวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 15 มิ.ย. 2563 23:52:21
1546 นายธนดล ยอดเพชร บรบือ การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 16 มิ.ย. 2563 00:27:52
1547 นายสิทธินนท์ ทุมลา ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 16 มิ.ย. 2563 08:52:35
1548 นางสาวชดาษา อ้วนพรมมา ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 16 มิ.ย. 2563 08:53:39
1549 นางสาวชดาษา อ้วนพรมมา ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 16 มิ.ย. 2563 08:54:09
1550 นางสาวปนัดดา ปินะกาโพธิ์ บรบือวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 16 มิ.ย. 2563 09:45:28
1551 นางกนกวิภา ศรีวิชัย บรบือวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 16 มิ.ย. 2563 09:46:32
1552 นางสุภีย์ ไชยลอย ไชยลอย บรบือวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 16 มิ.ย. 2563 09:46:33
1553 นางประครอง ดวงนามล บรบือวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 16 มิ.ย. 2563 09:49:04
1554 นางอัจฉรา ธัญญวิศิษฐ์ บรบือ การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 16 มิ.ย. 2563 09:57:05
1555 นายประสิทธิ์ จิณโรจน์ ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 16 มิ.ย. 2563 10:08:10
1556 นายสุทธิรักษ์ ประจงกูล เชียงยืนพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 16 มิ.ย. 2563 10:30:11
1557 นายสุทธิรักษ์ ประจงกูล เชียงยืนพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 16 มิ.ย. 2563 10:30:28
1558 นายสุทธิรักษ์ ประจงกูล เชียงยืนพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 16 มิ.ย. 2563 10:30:38
1559 นายสุพจน์ ยะปะพันธ์ เชียงยืนพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 16 มิ.ย. 2563 10:31:50
1560 นายสุพจน์ ยะปะพันธ์ เชียงยืนพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 16 มิ.ย. 2563 10:31:59
1561 นายสุพจน์ ยะปะพันธ์ เชียงยืนพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 16 มิ.ย. 2563 10:32:07
1562 นางเกศสรินทร์ ตรีเดช เชียงยืนพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 16 มิ.ย. 2563 10:33:30
1563 นางเกศสรินทร์ ตรีเดช เชียงยืนพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 16 มิ.ย. 2563 10:33:37
1564 นางเกศสรินทร์ ตรีเดช เชียงยืนพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 16 มิ.ย. 2563 10:33:44
1565 นางสาวชุติกาญจน์ รักภักดี เหล่ายาววิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 16 มิ.ย. 2563 11:20:33
1566 นายสากล ชาวสน ประชาพัฒนา การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 16 มิ.ย. 2563 12:03:47
1567 นางศิริวรรณา ภูกองไชย เขื่อนพิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 16 มิ.ย. 2563 12:04:52
1568 นางศิริวรรณา ภูกองไชย เขื่อนพิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 16 มิ.ย. 2563 12:05:02
1569 นางศิริวรรณา ภูกองไชย เขื่อนพิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 16 มิ.ย. 2563 12:05:14
1570 นางสาวปัทมาพร แก้วกัลยา บรบือ การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 16 มิ.ย. 2563 12:09:46
1571 นางอรุณี ใหม่คามิ วาปีปทุม การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 16 มิ.ย. 2563 12:14:09
1572 นางอรุณี ใหม่คามิ วาปีปทุม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 16 มิ.ย. 2563 12:14:37
1573 นางสาวศศิธร เกษจ้อย เชียงยืนพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 16 มิ.ย. 2563 12:24:47
1574 นางสาวศศิธร เกษจ้อย เชียงยืนพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 16 มิ.ย. 2563 12:25:41
1575 นางสาวสุภาวดี ภูน้ำเย็น บรบือ การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 16 มิ.ย. 2563 12:46:32
1576 นางสาวสุภาวดี ภูน้ำเย็น บรบือ การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 16 มิ.ย. 2563 12:46:53
1577 นางสาวสุภาวดี ภูน้ำเย็น บรบือ การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 16 มิ.ย. 2563 12:47:09
1578 นางสาวดารัตน์ คำแก้ว บรบือ การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 16 มิ.ย. 2563 13:03:17
1579 นางสาวศศิธร นาครัตน์ วาปีปทุม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 16 มิ.ย. 2563 13:44:07
1580 นางสาวศศิธร นาครัตน์ วาปีปทุม การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 16 มิ.ย. 2563 13:45:02
1581 นางสาวศศิธร นาครัตน์ วาปีปทุม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 16 มิ.ย. 2563 13:45:19
1582 นางประสพพร อันบุรี ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 16 มิ.ย. 2563 13:57:18
1583 นางวิจิตตรา สรรพทรัพย์ บรบือ การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 16 มิ.ย. 2563 14:01:44
1584 นางรุ่งอรุณ ดวงวรรณลี เชียงยืนพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 16 มิ.ย. 2563 14:27:06
1585 นางรุ่งอรุณ ดวงวรรณลี เชียงยืนพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 16 มิ.ย. 2563 14:27:44
1586 นางรุ่งอรุณ ดวงวรรณลี เชียงยืนพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 16 มิ.ย. 2563 14:28:20
1587 นางสาวทับทิม วงศ์หนองแวง เชียงยืนพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 16 มิ.ย. 2563 14:30:02
1588 นางสาวทับทิม วงศ์หนองแวง เชียงยืนพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 16 มิ.ย. 2563 14:30:18
1589 นางสาวทับทิม วงศ์หนองแวง เชียงยืนพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 16 มิ.ย. 2563 14:30:27
1590 นางสาววิลาสินี ลิไธสง เชียงยืนพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 16 มิ.ย. 2563 14:30:33
1591 นายณัฐพล ยศดา กุดรังประชาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 16 มิ.ย. 2563 14:32:39
1592 นางอัจฉรา ธัญญวิศิษฐ์ บรบือ การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 16 มิ.ย. 2563 14:41:25
1593 นางสาววิลาสินี ลิไธสง เชียงยืนพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 16 มิ.ย. 2563 14:43:31
1594 นางสาววิลาสินี ลิไธสง เชียงยืนพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 16 มิ.ย. 2563 14:44:01
1595 นายศราวุฒิ มีระวาน เขวาไร่ศึกษา การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 16 มิ.ย. 2563 15:45:42
1596 นางอรวรรณ นันทสถิตย์ เชียงยืนพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 16 มิ.ย. 2563 16:32:22
1597 นางสาวพัชรียา ฮาตระวัง โกสุมวิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 16 มิ.ย. 2563 17:01:07
1598 นางสาวอนุสรา ผลชู เชียงยืนพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 16 มิ.ย. 2563 19:07:00
1599 นางปุณิกา เข็มพิลา ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 16 มิ.ย. 2563 19:46:09
1600 นางทิพวดี ชมกลิ่น บรบือวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 16 มิ.ย. 2563 20:41:09
1601 นายวัชรากร สุดโทวา เชียงยืนพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 16 มิ.ย. 2563 20:50:08
1602 นางสาวปัทมาพร แก้วกัลยา บรบือ การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 16 มิ.ย. 2563 21:24:18
1603 นางสาวปัทมาพร แก้วกัลยา บรบือ การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 16 มิ.ย. 2563 21:24:46
1604 นางทิพวดี ชมกลิ่น บรบือวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 16 มิ.ย. 2563 21:28:13
1605 นางทิพวดี ชมกลิ่น บรบือวิทยาคาร การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 16 มิ.ย. 2563 21:42:30
1606 นายอภิวัช มะสาทานัง ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 16 มิ.ย. 2563 22:00:31
1607 นายอภิวัช มะสาทานัง ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 16 มิ.ย. 2563 22:02:25
1608 นายชัดสกร พิกุลทอง กู่ทองพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 16 มิ.ย. 2563 22:28:13
1609 นายชัดสกร พิกุลทอง กู่ทองพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 16 มิ.ย. 2563 22:28:30
1610 นายชัดสกร พิกุลทอง กู่ทองพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 16 มิ.ย. 2563 22:28:45
1611 นายวิระชัย สนธิละ เชียงยืนพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 16 มิ.ย. 2563 22:45:41
1612 ดร.ปุณฑริกา น้อยนนท์ โกสุมวิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 16 มิ.ย. 2563 23:06:24
1613 ดร.ปุณฑริกา น้อยนนท์ โกสุมวิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 16 มิ.ย. 2563 23:19:57
1614 นายณรัชฐ์ รื่นญาติ มหาวิชานุกูล การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 17 มิ.ย. 2563 04:35:58
1615 นายชัยยศ จระเทศ วาปีปทุม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 17 มิ.ย. 2563 05:17:35
1616 นางสาวรุจิราภรณ์ บัวคำ โกสุมวิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 17 มิ.ย. 2563 06:50:17
1617 นางสาวจารุวรรณ แก้วจันทา เชียงยืนพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 17 มิ.ย. 2563 06:56:56
1618 นางสาวจารุวรรณ แก้วจันทา เชียงยืนพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 17 มิ.ย. 2563 06:57:50
1619 นางวารุณี วุฒิพันธ์ สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 17 มิ.ย. 2563 07:15:09
1620 นางสาวจิรญา วิดี เขวาไร่ศึกษา การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 17 มิ.ย. 2563 07:58:35
1621 นางมะลิวัลย์ อินทมาตย์ แกดำวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 17 มิ.ย. 2563 08:12:31
1622 ว่าที่ร้อยตรีกันต์สินี ศรีวิบูลย์ เชียงยืนพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 17 มิ.ย. 2563 08:14:51
1623 ว่าที่ร้อยตรีกันต์สินี ศรีวิบูลย์ เชียงยืนพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 17 มิ.ย. 2563 08:15:26
1624 นางดาวใจ ศรีสองเมือง บรบือ การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 17 มิ.ย. 2563 08:20:27
1625 นางดาวใจ ศรีสองเมือง บรบือ การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 17 มิ.ย. 2563 08:20:42
1626 นางดาวใจ ศรีสองเมือง บรบือ การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 17 มิ.ย. 2563 08:20:54
1627 นางรัตนาภา เรืองวิเศษ ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 17 มิ.ย. 2563 08:22:28
1628 นางลัดดาวัลย์ จันละคร เชียงยืนพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 17 มิ.ย. 2563 08:23:09
1629 นายอัมรินทร์ ศรีดาพรหม ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 17 มิ.ย. 2563 08:25:38
1630 นายสิทธิพล ยอดคำ โกสุมวิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 17 มิ.ย. 2563 08:28:18
1631 นางสีญวน แฝงสาเคน ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 17 มิ.ย. 2563 08:28:44
1632 นางสาวลักขณา เพิ่มพูล บรบือ การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 17 มิ.ย. 2563 08:29:08
1633 นางวัชรี ไกรการ มหาวิชานุกูล การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 17 มิ.ย. 2563 08:35:30
1634 นายเสาร์ห้า พุทธบาล วาปีปทุม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 17 มิ.ย. 2563 08:36:52
1635 นางสาวสุภาพร นาร่อง โนนราษีวิทยา การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 17 มิ.ย. 2563 08:40:19
1636 นางสาวศิริวรรณ จากรัมย์ โนนราษีวิทยา การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 17 มิ.ย. 2563 08:42:23
1637 นางรัชนี วิชัยธรรม ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 17 มิ.ย. 2563 08:42:59
1638 นายเศกสรรค์ วัฒนบุตร ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 17 มิ.ย. 2563 08:44:01
1639 นายพงศ์กรณ์ พันธุ์โยศรี สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 17 มิ.ย. 2563 08:44:15
1640 นางสุกัลยา ดอนมิ่งคุณ เขวาไร่ศึกษา การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 17 มิ.ย. 2563 08:46:51
1641 นางสาวจีระกานต์ สุขปัญญา สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 17 มิ.ย. 2563 08:52:35
1642 นางสาวปวีณา ปักกาโล บรบือวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 17 มิ.ย. 2563 08:59:34
1643 นางวรรณเพ็ญ ทับสุขวิวัฒนกุล วาปีปทุม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 17 มิ.ย. 2563 09:00:00
1644 นางอาทิตยา ทาขุลี ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 17 มิ.ย. 2563 09:00:53
1645 นายสิทธิชัย วาลมูลตรี วาปีปทุม การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 17 มิ.ย. 2563 09:01:31
1646 นางสุนิต ทินบุตร เชียงยืนพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 17 มิ.ย. 2563 09:02:10
1647 นางสุนิต ทินบุตร เชียงยืนพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 17 มิ.ย. 2563 09:02:41
1648 นางสุนิต ทินบุตร เชียงยืนพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 17 มิ.ย. 2563 09:03:09
1649 นายนิรัตฐณันทร์ กันยาเลิศ ชื่นชมพิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 17 มิ.ย. 2563 09:05:06
1650 นายนิรัตฐณันทร์ กันยาเลิศ ชื่นชมพิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 17 มิ.ย. 2563 09:06:06
1651 นางปัทมา ปินะทาใน วาปีปทุม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 17 มิ.ย. 2563 09:06:24
1652 นางสาวสุภาพร นาร่อง โนนราษีวิทยา การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 17 มิ.ย. 2563 09:10:25
1653 นางสาวลัดดา แสงโทโพ วาปีปทุม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 17 มิ.ย. 2563 09:14:43
1654 นางสาวชนิดา ยศพล ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 17 มิ.ย. 2563 09:17:35
1655 นางสิรินภร ศรีมหาพรหม วาปีปทุม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 17 มิ.ย. 2563 09:21:34
1656 นางสาวอิสราพร สุขประเสริฐ มัธยมยางสีสุราช การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 17 มิ.ย. 2563 09:21:50
1657 นางสาวศิริวรรณ จากรัมย์ โนนราษีวิทยา การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 17 มิ.ย. 2563 09:22:45
1658 นายเทพประทานพร ขาววิเศษ เชียงยืนพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 17 มิ.ย. 2563 09:23:16
1659 นางบังอร นัดทะยาย บรบือ การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 17 มิ.ย. 2563 09:23:49
1660 นายชวลิต ปฐพีเลิศสุวรรณ เขวาไร่ศึกษา การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 17 มิ.ย. 2563 09:25:19
1661 นางสาวอรอนงค์ จะเรียมพันธ์ เชียงยืนพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 17 มิ.ย. 2563 09:27:26
1662 นางร่มฉัตร หงษ์อุดร เขวาใหญ่พิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 17 มิ.ย. 2563 09:28:27
1663 นางยุพี ภิรมย์ เชียงยืนพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 17 มิ.ย. 2563 09:29:30
1664 นายอนุชาติ ขันโยธา เชียงยืนพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 17 มิ.ย. 2563 09:31:03
1665 นายสุรชาติ พิณพงษ์ เขวาไร่ศึกษา การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 17 มิ.ย. 2563 09:32:44
1666 นางประไพ ชัยพร เชียงยืนพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 17 มิ.ย. 2563 09:32:46
1667 นายสุรชาติ พิณพงษ์ เขวาไร่ศึกษา การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 17 มิ.ย. 2563 09:33:03
1668 นางบังอร คชอาจ สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 17 มิ.ย. 2563 09:33:11
1669 นางสุชาดา สุขบรรเทิง บรบือวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 17 มิ.ย. 2563 09:33:16
1670 นายสุรชาติ พิณพงษ์ เขวาไร่ศึกษา การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 17 มิ.ย. 2563 09:33:20
1671 นางสาววาสนา ชะศรี โกสุมวิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 17 มิ.ย. 2563 09:36:09
1672 นางสาวศิริพร โยทะคง แกดำวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 17 มิ.ย. 2563 09:36:29
1673 นายจิระศักดิ์ มาบุญธรรม มหาวิชานุกูล การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 17 มิ.ย. 2563 09:39:33
1674 นางสาวลัดดาวัลย์ ขันขวา วาปีปทุม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 17 มิ.ย. 2563 09:42:29
1675 นางละเอียด มูลวิไล วาปีปทุม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 17 มิ.ย. 2563 09:42:52
1676 นางสมพิศ อรรคฮาตสี ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 17 มิ.ย. 2563 09:43:54
1677 นางสาวศนิตา ดอกทองหอม เขวาไร่ศึกษา การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 17 มิ.ย. 2563 09:49:16
1678 นางสาวศนิตา ดอกทองหอม เขวาไร่ศึกษา การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 17 มิ.ย. 2563 09:49:52
1679 นายปิยะพงษ์ เพ็งจันทร์ สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 17 มิ.ย. 2563 09:52:58
1680 นางสาวสมัย ลาสุวรรณ สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 17 มิ.ย. 2563 09:53:06
1681 นายนาอภินันท์​ รัตนวัน นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 17 มิ.ย. 2563 09:55:52
1682 นายนาอภินันท์​ รัตนวัน นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 17 มิ.ย. 2563 09:56:33
1683 นางสาวมัญชลี เปี่ยมดี สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 17 มิ.ย. 2563 09:57:44
1684 นางอนงค์ สิทธิวายุพัฒน์ สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 17 มิ.ย. 2563 10:00:09
1685 นางศิโรมณี วรรณปะเก การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 17 มิ.ย. 2563 10:04:03
1686 นางอรุณี ปะนัดถา วาปีปทุม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 17 มิ.ย. 2563 10:04:38
1687 นางอรุณี ปะนัดถา วาปีปทุม การสร้างสื่อการสอน ระดับกลาง 17 มิ.ย. 2563 10:05:15
1688 นายอ่อนสี เหมือนมาต วาปีปทุม การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 17 มิ.ย. 2563 10:06:35
1689 นายกฤษณ์กมล มัทธะปะนัง มัธยมยางสีสุราช การสร้างสื่อการสอน ระดับต้น 17 มิ.ย. 2563 10:08:00
1690 นางสาวอภิญญา สีเสน