ศูนย์สื่อดิจิทัล สพม.เขต26 ( Digital Media Center : DMC )

เลือกระดับชั้น กลุ่มสาระฯ พบสื่อที่ผลิตใหม่ (สั้นๆ ง่ายๆ ตรงหลักสูตรฯ) และสื่อประเภทต่างๆ ที่รวบรวมมาไว้ที่นี่ได้แก่ วิดีโอ, แผนการจัดการเรียนรู้, สื่อ Learning Object และอื่นๆ คุณครูสามารถเปิดฉาย หรือ ดาวน์โหลดไว้ใช้ประกอบสารสอนได้ หาสื่อการสอนที่ต้องการได้ง่ายๆ กดเลือกกลุ่มสาระและชั้นเพื่อกรองข้อมูลคลังสื่อการสอนที่ต้องการ

รายละเอียดของหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร : การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (รหัส T04)

ชั่วโมงการอบรม 20 ชั่วโมง
ดาวน์โหลดเกียรติบัตร มี
จำนวนที่รับ ไม่จำกัด
จำนวนผู้สมัคร 144

ระดับหลักสูตร

ทั่วไป

รายละเอียดของหลักสูตร

รอการอัพเดท

วันที่จัดการอบรม

15 - 16 มิถุนายน 2563

ความรู้พื้นฐานที่ต้องมีก่อนการอบรม

ไม่ระบุ

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26

รายชื่อวิทยากร

ยังไม่ระบุ

เอกสารประกอบ

ไม่มีเอกสาร

ศูนย์สื่อดิจิทัล สพม.เขต26 ( Digital Media Center : DMC )
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (มหาสารคาม)
The Secondary Education Service Area Office 26
หมายเลขโทรศัพท์ : 043777987 , โทรสาร : 043777987