ศูนย์สื่อดิจิทัล สพม.เขต26 ( Digital Media Center : DMC )

เลือกระดับชั้น กลุ่มสาระฯ พบสื่อที่ผลิตใหม่ (สั้นๆ ง่ายๆ ตรงหลักสูตรฯ) และสื่อประเภทต่างๆ ที่รวบรวมมาไว้ที่นี่ได้แก่ วิดีโอ, แผนการจัดการเรียนรู้, สื่อ Learning Object และอื่นๆ คุณครูสามารถเปิดฉาย หรือ ดาวน์โหลดไว้ใช้ประกอบสารสอนได้ หาสื่อการสอนที่ต้องการได้ง่ายๆ กดเลือกกลุ่มสาระและชั้นเพื่อกรองข้อมูลคลังสื่อการสอนที่ต้องการ

รายชื่อครูที่สมัครเข้ารับการอบรม

# ชื่อ - สกุล โรงเรียน หลักสูตร ระดับ วันที่สมัคร
1 นางศินันท์ธีรา บัวริวัน โกสุมวิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 9 มิ.ย. 2563 10:00:47
2 นางเยาวเรศ ปริวันตา โกสุมวิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 9 มิ.ย. 2563 10:18:02
3 นายกฤษกร แสงปัญญา เขวาไร่ศึกษา การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 9 มิ.ย. 2563 10:42:19
4 นายchote wichaichansakul โกสุมวิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 9 มิ.ย. 2563 11:55:58
5 นายอาพินันท์ วรธิพรหมมา มหาวิชานุกูล การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 9 มิ.ย. 2563 12:17:58
6 นายอุดร นามษร ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 9 มิ.ย. 2563 12:26:05
7 นางนรินทร์ ศิรินุวัฒน์ ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 9 มิ.ย. 2563 12:57:06
8 นางจุไรรัตน์ ธนยั่งยืน ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 9 มิ.ย. 2563 13:00:34
9 นางสาวยุพาพร พุดบุรี ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 9 มิ.ย. 2563 13:00:36
10 นายธิติพล โทแก้ว ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 9 มิ.ย. 2563 13:19:32
11 นางสาวรสสุคนธ์ แสงแก้ว ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 9 มิ.ย. 2563 14:11:10
12 นายวรเทพนันทกิจ สุระศรี ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 9 มิ.ย. 2563 15:11:23
13 นายเศกสรรค์ วัฒนบุตร ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 9 มิ.ย. 2563 15:49:56
14 นายเศรษฐบุตร ยอดสะเทิน ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 9 มิ.ย. 2563 15:53:15
15 นางไกรศรี โพธิ์สิงห์ ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 9 มิ.ย. 2563 16:27:17
16 นางสาวสิริแพรว คงสบาย ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 9 มิ.ย. 2563 16:49:12
17 นายธนกฤต สุวรรณศรี ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 9 มิ.ย. 2563 17:06:38
18 นางอัจฉริยา ธรรมแสง ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 9 มิ.ย. 2563 17:10:35
19 นางสาวสุกัญญา นาคะวงศ์ เขวาไร่ศึกษา การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 9 มิ.ย. 2563 17:13:17
20 นางสาวรัตติญา ทัพสนิท ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 9 มิ.ย. 2563 18:01:20
21 นายภาณุวิชญ์ แสนคำภา บรบือ การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 9 มิ.ย. 2563 19:03:40
22 นางสาวชุติมา สอนเสนา ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 10 มิ.ย. 2563 09:25:05
23 นางสาวธัญลักษณ์ บุตรทุมพันธ์ กู่ทองพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 10 มิ.ย. 2563 10:02:53
24 นางสาวทัศนีย์ รัตนทิพย์ กู่ทองพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 10 มิ.ย. 2563 10:05:44
25 นางเสาวณิต ทัพโยธา ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 10 มิ.ย. 2563 10:13:44
26 นางฉวีวรรณ เวชชัชศาสตร์ ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 10 มิ.ย. 2563 10:26:55
27 นางสาวสุภินันท์ ไชยธานี หนองม่วงวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 10 มิ.ย. 2563 10:42:30
28 นายฉัตรมงคล สูงเนิน หนองม่วงวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 10 มิ.ย. 2563 11:12:08
29 นางสาวอรุณี รัตนวิจิตร โกสุมวิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 10 มิ.ย. 2563 11:20:39
30 นางสาวสุทธญาณ์ จำปาทอง โนนราษีวิทยา การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 10 มิ.ย. 2563 11:42:54
31 นางสาวธัญลักษณ์ ศรีสมชัย นาเชือกพิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 10 มิ.ย. 2563 11:46:15
32 นางสาวดารารัตน์ สีหาบุญจันทร์ ประชาพัฒนา การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 10 มิ.ย. 2563 11:53:20
33 นางสาวนุชมาศ สวัสดิ์พาณิชย์ ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 10 มิ.ย. 2563 11:57:01
34 นางกิ่งดาว วิกยานนท์ โกสุมวิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 10 มิ.ย. 2563 12:27:01
35 นางชนิดา เอกสะพัง โนนแดงวิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 10 มิ.ย. 2563 12:57:08
36 นางสาวบุษบา สืบสิงห์ ประชาพัฒนา การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 10 มิ.ย. 2563 13:36:56
37 นางสาววัชรา มะธิตะโน โนนแดงวิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 10 มิ.ย. 2563 13:45:11
38 นางสาวปิยวรรณ ทะลาสี กันทรวิชัย การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 10 มิ.ย. 2563 14:27:52
39 นางสาวระพีพรรณ เทียกสม โนนแดงวิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 10 มิ.ย. 2563 14:31:39
40 นางสาวฐิติมา สามารถ เชียงยืนพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 10 มิ.ย. 2563 14:54:01
41 นางสาวราตรี สียือ เชียงยืนพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 10 มิ.ย. 2563 14:58:46
42 นางสาวพัชรี สมบัติ เชียงยืนพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 10 มิ.ย. 2563 15:26:11
43 นางสาวอัมพร พลเรือง เชียงยืนพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 10 มิ.ย. 2563 15:39:41
44 นายธีรภาพ ตะโคตร โนนแดงวิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 10 มิ.ย. 2563 16:10:46
45 ดร.วิชัย ลาธิ โพนงามพิทยานุกูล การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 10 มิ.ย. 2563 16:17:21
46 นางวิไลพร หงษ์ทอง หนองม่วงวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 10 มิ.ย. 2563 16:21:21
47 นางร่มฉัตร หงษ์อุดร เขวาใหญ่พิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 10 มิ.ย. 2563 17:39:36
48 นางสาวณัฐธิดา เกตุชรา เขวาใหญ่พิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 10 มิ.ย. 2563 17:50:06
49 นายธงชัย จันทร์ปัญญา บรบือ การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 10 มิ.ย. 2563 18:12:59
50 นายชฎิล แฝงยงค์ ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 10 มิ.ย. 2563 19:53:48
51 นายชนะวงศ์ มุ่งชู พยัคฆภูมิวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 10 มิ.ย. 2563 20:34:06
52 นายธนวัฒน์ ปานงาม ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 10 มิ.ย. 2563 21:17:05
53 นางอาทิตยา ด่านแก้ว สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 10 มิ.ย. 2563 21:49:03
54 นายวีรศักดิ์ รักสุทธี สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 10 มิ.ย. 2563 22:13:04
55 นางสาวศิริลักษณ์ ปะตินัง สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 10 มิ.ย. 2563 23:09:56
56 นางสาวจิราภรณ์ สารศรี สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 10 มิ.ย. 2563 23:19:41
57 นายณัฐวิทย์ อูปแก้ว สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 10 มิ.ย. 2563 23:26:53
58 นายรุ่งระวี ศิริบุญนาม สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 06:06:34
59 นายเอกวิทย์ เกตุพลทอง สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 06:54:07
60 นายพงศ์กรณ์ พันธุ์โยศรี สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 07:23:15
61 นายคฑาวุธ ศรีวิชัย สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 07:26:52
62 นางวิไลวรรณ จันทร์ถง เขวาใหญ่พิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 07:26:56
63 นายทรงเกียรติ ปักเคทา สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 07:29:02
64 นางปุณิกา เข็มพิลา ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 07:35:12
65 นายพิทักษ์ อักษร สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 07:51:32
66 นางสาวสิริญาดา อุทัยจอม สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 07:52:28
67 นางสาวจันทร์ประภา แก้วสีขาว สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 08:13:32
68 นายสืบพงษ์ วิชัยผิน สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 08:22:32
69 นางระเบียบ บังคมเนตร มหาชัยพิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 08:23:20
70 นางสาวรักษ์สุดา แพ่งตี่ สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 08:30:36
71 นางอุทัยทิพ ครองสนั่น นาดูนประชาสรรพ์ การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 08:43:44
72 นายพรจิระ ทองกอง ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 09:16:57
73 นางสาวสมร ธานีวรรณ สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 09:25:52
74 นางชลิฎา ยศดา ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 09:33:09
75 นายสุพจน์ ศิริพยัคฆ์ กันทรวิชัย การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 09:39:49
76 นายวัชรินทร์ อินปั๋นส่วน กันทรวิชัย การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 09:41:24
77 นางกิ่งแก้ว สาขา กันทรวิชัย การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 09:44:00
78 นางกัญชลีพร ยอดเพชร กันทรวิชัย การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 09:46:51
79 นายไพรัตน์ หีบแก้ว กันทรวิชัย การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 09:49:45
80 นางสาววิภาภรณ์ อินง้อง นาดูนประชาสรรพ์ การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 09:51:57
81 นางสาวสิริพรรณ คงมั่น บรบือวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 09:52:27
82 นายพงศธร ผ่านสำแดง ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 10:04:36
83 นางสาวศุภวรรณ บัวบุญ นาดูนประชาสรรพ์ การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 10:10:13
84 นายสมพร เหล่าทองสาร ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 10:11:58
85 นางสาวธนัญญา สุหา นาดูนประชาสรรพ์ การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 10:13:07
86 นางสาวอรกรวีร์ หาไชยอินทร์ มัธยมยางสีสุราช การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 10:13:24
87 นายศักรินทร์ จัตุชัย นาดูนประชาสรรพ์ การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 10:14:45
88 นายชัยวัฒน์ สุบัติคำ นาดูนประชาสรรพ์ การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 10:15:13
89 นางสุดารัตน์ บัวบุญ จ้ำมา นาดูนประชาสรรพ์ การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 10:27:33
90 นายกำจร วัฒโน บรบือวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 10:29:26
91 นายพิชญา แสนเยีย มิตรภาพ การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 10:30:08
92 นายยุทธพงษ์ ปะกินำหัง สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 10:32:15
93 นายชัชวาลย์ วิมูลอาจ เขวาใหญ่พิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 10:32:57
94 นายอรรถพล พันธุ์งาม บรบือวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 10:33:14
95 นางสมจินต์ อรรคฮาตสี กันทรวิชัย การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 10:33:32
96 นางสาวเกศวิมล พลโสดา พยัคฆภูมิวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 10:34:11
97 นายสมปอง สระหนองห้าง พยัคฆภูมิวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 10:34:14
98 นางศุภวรรณ คัยนันทน์ สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 10:39:58
99 นายศรีวิกร จำปามูล นาภูพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 10:47:17
100 นางสมทรง ลาหนองแคน นาดูนประชาสรรพ์ การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 10:51:17
101 นางสราลี พวงทอง พยัคฆภูมิวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 11:01:34
102 นายยุทธนา นรสาร สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 11:07:51
103 นางธราภรณ์ กันหา นาดูนประชาสรรพ์ การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 11:08:22
104 นายเทพเทวัญ ดวงดี นาภูพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 11:09:48
105 นางสาวปาณิสรา พิศพาร สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 11:10:35
106 นางสาวนารีรัตน์ ประพาศพงษ์ นาดูนประชาสรรพ์ การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 11:13:03
107 นางสาวดวงธิดา จันเต บรบือวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 11:14:17
108 นางลักษมี ม่วงคลา วาปีปทุม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 11:15:02
109 นายประเพียร ลดาวัลย์ วาปีปทุม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 11:21:39
110 นางสาวดลนภา วิบูลย์คำ โกสุมวิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 11:35:53
111 นายเสกสรรค์ ไชยสุวรรณ นาภูพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 11:42:22
112 นางสาวเกษมณี ศิริวิโรจน์ นาดูนประชาสรรพ์ การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 11:45:22
113 นางสาวจันทร์งาม ประกอบตระกูล สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 11:46:00
114 ว่าที่ร้อยตรีเลิศพิภพ แสนวัง วาปีปทุม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 11:57:01
115 นางกุสุมา โรจนกร วาปีปทุม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 12:02:39
116 นายนิยม ปะสาวะนัง พยัคฆภูมิวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 12:08:31
117 นางสาวพิศมัย สีพลแสน เชียงยืนพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 12:40:52
118 นางกุลจิรา ส่งเสริม บรบือวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 12:41:36
119 นางจิตติมา นวลจันทร์ บรบือวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 13:27:45
120 นางสาววรัญญา โพธิ์สุวรรณ กันทรวิชัย การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 13:41:55
121 นายสุภาพ เนื่องโนราช กันทรวิชัย การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 13:56:07
122 นางสาวนิภาภรณ์ เหล่าสมบัติ กันทรวิชัย การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 13:57:40
123 นางพรพันธ์ ภูสอดเงิน กันทรวิชัย การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 14:15:37
124 นางอุทุมพร สมภูมิ กันทรวิชัย การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 14:17:56
125 นายไชยวัฒน์ วิเชียรไชย นาดูนประชาสรรพ์ การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 14:43:07
126 นายพงษ์ศักดิ์ โสมาบุตร กันทรวิชัย การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 14:50:02
127 นางสาวทิพากร เนื่องโนราช กันทรวิชัย การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 14:59:43
128 นางสุพัตรา สิงห์เจริญกิจ กันทรวิชัย การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 15:07:37
129 นายวุฒิชัย เหล่าพิเดช กันทรวิชัย การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 15:14:13
130 นางลัดดาวัลย์ ทับศรี กันทรวิชัย การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 15:14:35
131 นางสาวิตรี บุรี ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 15:17:17
132 ว่าที่ร้อยตรีนริศรา ภูนิคม ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 15:18:03
133 นางสาววิจิตราภรณ์ กมลเลิศ ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 15:18:17
134 นายสุนทร วัฒนบุตร กันทรวิชัย การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 15:20:34
135 นางวาริน พรหมศักดิ์ กันทรวิชัย การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 15:21:59
136 นายทักษิณพัฒน์ ศรีขวาชัย สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 15:31:07
137 นายเฉลิมวุฒิ สาคำนะ โกสุมวิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 15:33:31
138 นายอภิชาติ ทดราช พยัคฆภูมิวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 15:49:58
139 นายบรรเทา อะปะมะทัง ยางวิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 16:03:19
140 นางอาทิตยา แสงปัญญา เขวาไร่ศึกษา การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 16:25:27
141 นางสาวพัชรี วงษ์แสน ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 16:29:03
142 นายอุทิศ นนทวงษา นาดูนประชาสรรพ์ การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 16:31:46
143 นางสาวพลอยไพลิน ใหม่คามิ เขวาไร่ศึกษา การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 16:38:34
144 นางสาววรดา พรายทอง กันทรวิชัย การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 16:38:49
145 นายเจษฎาพล ภูคำตา กันทรวิชัย การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 16:40:24
146 นายทองหล่อ วันวิเศษ นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 16:52:58
147 นายอรรณพ อันปัญญา พยัคฆภูมิวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 17:08:34
148 นายทรงรัตน์ ภารสถิตย์ สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 17:10:38
149 นายก้องสุริยา สารพิมพ์ โกสุมวิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 17:11:30
150 นายมนูญ มูลบุญ วาปีปทุม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 17:15:37
151 นางปิยวรรณ วันวิเศษ นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 17:34:13
152 นางรัตติยา สมบัติภักดีรัตน์ มหาชัยพิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 17:55:48
153 นางประนอม ศรีสารคาม สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 18:17:26
154 นางสาวนรินทร์ วงศรีเทพ สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 18:48:05
155 นางสาววาสนา ผาลา สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 18:53:51
156 นางสาววัทนวิภา บุดดีสี เชียงยืนพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 19:31:58
157 นายทัตพงศ์ นนยะโส เขวาไร่ศึกษา การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 19:38:46
158 นางกรทิพย์ ปัญโญ วาปีปทุม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 20:00:22
159 นางพิลสา สิทธิหาโคตร มหาชัยพิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 20:17:55
160 นางสาวปทิตตา อุทัยดา ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 22:13:08
161 นางสาวรัตติมา วระวาท โกสุมวิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 22:15:57
162 นางสาวสาวิณี ศรีขวา เชียงยืนพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 22:30:32
163 นางวัลย์วิภา ภูสีคุณ มหาชัยพิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 22:31:32
164 นางบุษราภรณ์ ชาวทอง ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 23:10:27
165 นางสาวกมลรัตน์ สีหาบุญทอง โกสุมวิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 11 มิ.ย. 2563 23:58:36
166 นางสาวดวงกมล แซ่ตั้ง บรบือ การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 12 มิ.ย. 2563 08:10:36
167 นางสาวสุวินา ไกรอ่อน บรบือ การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 12 มิ.ย. 2563 08:13:07
168 นางสาวภริดา อนุศรี บรบือ การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 12 มิ.ย. 2563 08:25:29
169 นางสาวรัตนาภรณ์ พรสีมา สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 12 มิ.ย. 2563 09:13:17
170 นางอฤชร ปทุมพร วาปีปทุม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 12 มิ.ย. 2563 09:19:23
171 นางละอองดาว แพงคำแสน วาปีปทุม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 12 มิ.ย. 2563 09:25:38
172 นางสาววยุรี ยืนสุข บรบือ การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 12 มิ.ย. 2563 09:26:30
173 นางอัจฉรา สุดแก้ว พยัคฆภูมิวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 12 มิ.ย. 2563 09:40:19
174 นางสาวนาถชนก ภูมั่ง วาปีปทุม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 12 มิ.ย. 2563 09:48:29
175 นางสาวปิยะพร ภวภูตานนท์ ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 12 มิ.ย. 2563 09:52:13
176 นางรจนา พรมโกน วาปีปทุม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 12 มิ.ย. 2563 10:06:36
177 นางเพ็ญพิศ บุญพิคำ มหาชัยพิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 12 มิ.ย. 2563 10:08:58
178 นางสาวจุฬารัตน์ ศรีปัญญา บรบือ การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 12 มิ.ย. 2563 10:12:37
179 นางสาววราภรณ์ จันทสมบัติ วาปีปทุม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 12 มิ.ย. 2563 10:30:55
180 นางจิตติพร ประทุมมาศ วาปีปทุม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 12 มิ.ย. 2563 10:36:18
181 นายพิชัย สำราญสุข วาปีปทุม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 12 มิ.ย. 2563 10:46:58
182 นายหฤษฎ์ มะเสมา ชื่นชมพิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 12 มิ.ย. 2563 10:50:40
183 นางพรสวรรค์ ทับสุขวิวัฒนกุล วาปีปทุม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 12 มิ.ย. 2563 10:55:33
184 นางปัญณวีย์ อันทะปัญญา ชื่นชมพิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 12 มิ.ย. 2563 11:16:35
185 นายอนุศิษฏ์ อันทะปัญญา ชื่นชมพิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 12 มิ.ย. 2563 11:20:33
186 นางภคมน ภูมิชูชิต วาปีปทุม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 12 มิ.ย. 2563 11:26:13
187 นางปัญจรัศม์ แซ่ตัง สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 12 มิ.ย. 2563 11:49:51
188 นางสุคนธร คำสีหา มิตรภาพ การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 12 มิ.ย. 2563 12:01:56
189 นางสาวศิรินทร์ภรณ์ พูนไธสง วาปีปทุม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 12 มิ.ย. 2563 12:36:04
190 นายวีรศักดิ์ จันเสนา นาเชือกพิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 12 มิ.ย. 2563 13:32:40
191 นายวิชญพิศุทธิ์ ธนกุลเรืองรอง วาปีปทุม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 12 มิ.ย. 2563 13:34:58
192 นายธนัช ภูมิชูชิต วาปีปทุม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 12 มิ.ย. 2563 14:27:39
193 นางเสาวนีย์ ศรีเศรษฐา ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 12 มิ.ย. 2563 15:02:39
194 นายวิชิต เสนาราช วาปีปทุม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 12 มิ.ย. 2563 15:37:52
195 นางสุมามาลย์ โสดา วาปีปทุม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 12 มิ.ย. 2563 15:46:20
196 นางประภาพร แก้วจันดา วาปีปทุม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 12 มิ.ย. 2563 15:52:52
197 นายธีรกานต์ พิมพ์สุข ชื่นชมพิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 12 มิ.ย. 2563 15:56:59
198 นางจารุภา มะธุเสน วาปีปทุม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 12 มิ.ย. 2563 16:12:29
199 นางสาวมณีรัตน์ บุบผารัตน์ วาปีปทุม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 12 มิ.ย. 2563 16:17:05
200 นางสาวเนตรนภาพร มงคลพิศ นาดูนประชาสรรพ์ การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 12 มิ.ย. 2563 16:37:02
201 ว่าที่ร้อยโทบุญส่ง ประดิษฐพจน์ พยัคฆภูมิวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 12 มิ.ย. 2563 19:46:30
202 นางพรรณงาม จันอ่อน มิตรภาพ การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 13 มิ.ย. 2563 00:58:06
203 นายสันติภาพ โกฏิรัตน์ เชียงยืนพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 13 มิ.ย. 2563 16:05:45
204 นางสุภาวดี วิชาไชย เขวาใหญ่พิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 13 มิ.ย. 2563 20:50:59
205 นายนวพล ชาติศรี เขวาใหญ่พิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 13 มิ.ย. 2563 21:20:09
206 นางกาญจนาภรณ์ คำมูล โนนราษีวิทยา การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 14 มิ.ย. 2563 11:43:37
207 นางเกษร เทวาพิทักษกุล วาปีปทุม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 14 มิ.ย. 2563 13:39:39
208 นางสาวสุรีวรรณ ปักกังเว วาปีปทุม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 14 มิ.ย. 2563 13:42:02
209 นายอดิศร จันทะค้อม พยัคฆภูมิวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 14 มิ.ย. 2563 13:50:52
210 นายทศวรรษ แทนโสภา เขวาใหญ่พิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 14 มิ.ย. 2563 15:01:17
211 นางชม ไชยรส เขวาใหญ่พิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 14 มิ.ย. 2563 16:25:46
212 นายสุชาติ ใจดี เชียงยืนพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 14 มิ.ย. 2563 19:11:43
213 นางสาวรัฐพร ปุริโส การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 14 มิ.ย. 2563 20:07:34
214 นายพิศาล ศาสตร์แก้ว เชียงยืนพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 14 มิ.ย. 2563 20:28:15
215 นางสาววัชรี ขันธะหัตถ์ เขวาไร่ศึกษา การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 14 มิ.ย. 2563 21:53:52
216 นางกาญจนา กุลโยธี บรบือ การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 14 มิ.ย. 2563 22:01:35
217 นางศิรินยา น้อยพลทัน บรบือ การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 14 มิ.ย. 2563 22:02:55
218 นางณพิมล ไกรวัลย์ บรบือ การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 14 มิ.ย. 2563 22:04:39
219 นางสาวกันต์ฤทัย คำบรรจง บรบือ การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 14 มิ.ย. 2563 22:33:01
220 นายก่อเกียรติ ศิริพยัคฆ์ กันทรวิชัย การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 15 มิ.ย. 2563 06:58:07
221 นายชาติ ทาขุลี เชียงยืนพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 15 มิ.ย. 2563 09:14:38
222 นางสาวอนันตญา ราชวิชา มัธยมยางสีสุราช การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 15 มิ.ย. 2563 09:43:36
223 นางกาญจนา อนุรักษ์รัศมี โนนราษีวิทยา การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 15 มิ.ย. 2563 10:14:55
224 นายครองทรัพย์ สายสุวรรณพร มหาวิชานุกูล การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 15 มิ.ย. 2563 10:31:54
225 นายณัฐวุฒิ นาสินพร้อม เชียงยืนพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 15 มิ.ย. 2563 12:20:12
226 นางกรรณิการ์ ราษฎร์ภักดี เขื่อนพิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 15 มิ.ย. 2563 12:56:22
227 นางสาวพณาสันต์ เกษจ้อย เขื่อนพิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 15 มิ.ย. 2563 12:59:30
228 นายมงคล สีทะนารัตน์ เขื่อนพิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 15 มิ.ย. 2563 13:07:40
229 นางมธุกร สีทะนารัตน์ เขื่อนพิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 15 มิ.ย. 2563 13:09:10
230 นางอภัยศรี วาทโยธา เขื่อนพิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 15 มิ.ย. 2563 13:10:23
231 นายภิรมย์ มาตย์คำมี เขื่อนพิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 15 มิ.ย. 2563 13:11:42
232 นางฐิติมา สุ่ยหา เชียงยืนพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 15 มิ.ย. 2563 14:39:20
233 นางสาวนงลักษณ์ มีแก้ว กู่ทองพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 15 มิ.ย. 2563 15:56:50
234 นายปองดี ไชยจันดา บรบือวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 15 มิ.ย. 2563 19:00:52
235 นางปาริฉัตร ภาษีภักดี มหาชัยพิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 15 มิ.ย. 2563 21:28:42
236 นางจุฬาลักษณ์ พนาลิกุล พยัคฆภูมิวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 15 มิ.ย. 2563 23:52:21
237 นางสาวชดาษา อ้วนพรมมา ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 16 มิ.ย. 2563 08:53:39
238 นายสุทธิรักษ์ ประจงกูล เชียงยืนพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 16 มิ.ย. 2563 10:30:38
239 นายสุพจน์ ยะปะพันธ์ เชียงยืนพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 16 มิ.ย. 2563 10:32:07
240 นางเกศสรินทร์ ตรีเดช เชียงยืนพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 16 มิ.ย. 2563 10:33:44
241 นางศิริวรรณา ภูกองไชย เขื่อนพิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 16 มิ.ย. 2563 12:05:14
242 นางอรุณี ใหม่คามิ วาปีปทุม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 16 มิ.ย. 2563 12:14:37
243 นางสาวศศิธร เกษจ้อย เชียงยืนพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 16 มิ.ย. 2563 12:24:47
244 นางสาวสุภาวดี ภูน้ำเย็น บรบือ การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 16 มิ.ย. 2563 12:47:09
245 นางสาวศศิธร นาครัตน์ วาปีปทุม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 16 มิ.ย. 2563 13:45:19
246 นางประสพพร อันบุรี ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 16 มิ.ย. 2563 13:57:18
247 นางรุ่งอรุณ ดวงวรรณลี เชียงยืนพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 16 มิ.ย. 2563 14:28:20
248 นางสาวทับทิม วงศ์หนองแวง เชียงยืนพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 16 มิ.ย. 2563 14:30:27
249 นางสาววิลาสินี ลิไธสง เชียงยืนพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 16 มิ.ย. 2563 14:30:33
250 นายณัฐพล ยศดา กุดรังประชาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 16 มิ.ย. 2563 14:32:39
251 นายศราวุฒิ มีระวาน เขวาไร่ศึกษา การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 16 มิ.ย. 2563 15:45:42
252 นางสาวปัทมาพร แก้วกัลยา บรบือ การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 16 มิ.ย. 2563 21:24:46
253 นายชัดสกร พิกุลทอง กู่ทองพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 16 มิ.ย. 2563 22:28:45
254 ดร.ปุณฑริกา น้อยนนท์ โกสุมวิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 16 มิ.ย. 2563 23:19:57
255 นางดาวใจ ศรีสองเมือง บรบือ การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 17 มิ.ย. 2563 08:20:27
256 นางสุนิต ทินบุตร เชียงยืนพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 17 มิ.ย. 2563 09:03:09
257 นายนิรัตฐณันทร์ กันยาเลิศ ชื่นชมพิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 17 มิ.ย. 2563 09:06:06
258 นางสาวสุภาพร นาร่อง โนนราษีวิทยา การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 17 มิ.ย. 2563 09:10:25
259 นายสุรชาติ พิณพงษ์ เขวาไร่ศึกษา การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 17 มิ.ย. 2563 09:33:20
260 นายนาอภินันท์​ รัตนวัน นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 17 มิ.ย. 2563 09:56:33
261 นางอนงค์ สิทธิวายุพัฒน์ สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 17 มิ.ย. 2563 10:00:09
262 นายอนันต์ ปัดคำ วาปีปทุม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 17 มิ.ย. 2563 10:11:01
263 นางสาวพิชญ์ชาพร สิมหาบุตร เขวาไร่ศึกษา การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 17 มิ.ย. 2563 10:39:28
264 นางสุภาวดี ศรีทำบุญ โกสุมวิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 17 มิ.ย. 2563 10:44:35
265 นางบรรยง สิมหาบุตร เขวาไร่ศึกษา การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 17 มิ.ย. 2563 11:06:09
266 นางศันสนีย์ ลีลาสกุลภักดิ์ วาปีปทุม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 17 มิ.ย. 2563 11:22:52
267 นางประไพพรรณ โชติธนารัชก์กุล วาปีปทุม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 17 มิ.ย. 2563 11:24:17
268 นางอจลยา บุญพา พยัคฆภูมิวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 17 มิ.ย. 2563 11:28:17
269 นายพรชัย จันทโสก พยัคฆภูมิวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 17 มิ.ย. 2563 11:34:30
270 นางจิรัชยา โพธิ์สิงห์ สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 17 มิ.ย. 2563 11:41:51
271 นางคำพวน ประสงค์สันต์ บรบือวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 17 มิ.ย. 2563 12:32:10
272 นายพงษ์พัฒน์ บุริวัน เขวาไร่ศึกษา การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 17 มิ.ย. 2563 12:38:36
273 นายพัฒนพงษ์ บุตรภักดี โกสุมวิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 17 มิ.ย. 2563 13:06:13
274 นางสาวมยุรา สุภารี เชียงยืนพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 17 มิ.ย. 2563 14:25:31
275 นางสาวเสมอแข จันทะไทย วาปีปทุม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 17 มิ.ย. 2563 15:01:25
276 ดร.เอมอร จันทนนตรี ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 17 มิ.ย. 2563 15:19:30
277 นางสุดใจ จันทะเลิศ มิตรภาพ การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 17 มิ.ย. 2563 16:59:04
278 นายรณยุทธ นิลโคตร สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 17 มิ.ย. 2563 18:44:43
279 นายศิริพงษ์ ศาลาผาย โพนงามพิทยานุกูล การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 17 มิ.ย. 2563 18:49:49
280 นางปิยะนุช พิกุลสวัสดิ์ วาปีปทุม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 17 มิ.ย. 2563 19:00:35
281 นางปภาดา ราชมุลตรี ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 17 มิ.ย. 2563 21:13:40
282 นายชัยยศ จระเทศ วาปีปทุม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 17 มิ.ย. 2563 21:23:02
283 นายสำอางค์ จันทนนตรี ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 17 มิ.ย. 2563 22:06:15
284 นางสิริพร ภูหัวดอน สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 17 มิ.ย. 2563 22:48:38
285 นางจีณัญญาพัจน์ ศาลา เชียงยืนพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 18 มิ.ย. 2563 00:34:51
286 นางภวิสภรณ์ อุปนันท์ ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 18 มิ.ย. 2563 06:58:51
287 นางสาวสรรสยา ขันวิเศษ เขวาไร่ศึกษา การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 18 มิ.ย. 2563 07:29:22
288 นางสาวพิมกานต์ สิงห์แก้ว เขวาไร่ศึกษา การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 18 มิ.ย. 2563 08:01:51
289 นางสาวขนิจฐา ไชยนิคม บรบือวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 18 มิ.ย. 2563 09:11:58
290 นางสาวศุกภลักษณ์ พุดตาเต โนนแดงวิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 18 มิ.ย. 2563 09:12:29
291 นางสาวศศิธร ปักกาโล บรบือวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 18 มิ.ย. 2563 09:16:57
292 นางตวัญจ์ลักษณ์ พวงนิล สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 18 มิ.ย. 2563 09:31:29
293 นางสาวมยุรี บุญโต ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 18 มิ.ย. 2563 10:04:53
294 นายสวัสดิ์ จันทมนตรี สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 18 มิ.ย. 2563 10:11:13
295 นายอรรถชัย เมสังข์ นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 18 มิ.ย. 2563 11:34:15
296 นางสาววิชุตา ไลออน ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 18 มิ.ย. 2563 11:45:17
297 นายอานนท์ ทิ้งแสน นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 18 มิ.ย. 2563 13:32:16
298 นางชุลีพร พินิจพล สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 18 มิ.ย. 2563 14:28:44
299 นางวิไลวรรณ ลุนละวงษ์ วาปีปทุม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 18 มิ.ย. 2563 15:27:24
300 นางสนทนา สระมูล สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 18 มิ.ย. 2563 15:57:31
301 นางกัญจน์ณมล เรืองวิเศษ พยัคฆภูมิวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 18 มิ.ย. 2563 16:04:30
302 นางสาวพิมพ์สุภา วุ่นเหลี่ยม สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 18 มิ.ย. 2563 17:57:15
303 นางสาวจีระกานต์ สุขปัญญา สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 18 มิ.ย. 2563 21:35:14
304 นางสาวผกามาศ ศุภสระ บรบือวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 19 มิ.ย. 2563 06:58:33
305 นายคชาวุฒิ จันทรคา เชียงยืนพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 19 มิ.ย. 2563 07:20:10
306 นางเนาวรัตน์ ปะกินำหัง สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 19 มิ.ย. 2563 07:27:41
307 นางสาวรุจิราภรณ์ บัวคำ โกสุมวิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 19 มิ.ย. 2563 08:08:57
308 นางสาววราภรณ์ ปักการะโต โกสุมวิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 19 มิ.ย. 2563 08:29:29
309 นางจันทร์เพ็ญ พวงสมบัติ โกสุมวิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 19 มิ.ย. 2563 08:36:49
310 นางสาวปิยฉัตร สุริยสาร ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 19 มิ.ย. 2563 08:39:30
311 นางวิไล ปะตังพะโล วาปีปทุม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 19 มิ.ย. 2563 09:05:29
312 นางสาววิระวรรณ เจริญศักดิ์ ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 19 มิ.ย. 2563 09:27:41
313 นางสิรินภร ศรีมหาพรหม วาปีปทุม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 19 มิ.ย. 2563 09:27:45
314 นางวิมาดา มงคลพิศ พยัคฆภูมิวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 19 มิ.ย. 2563 09:34:15
315 ว่าที่ร้อยโทวัฒนสาร ปานเพชร สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 19 มิ.ย. 2563 09:47:02
316 นายพงศกร เค้าแคน นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 19 มิ.ย. 2563 09:48:15
317 นางสาวบุษยรัตน์ ปุตุรงค์ มัธยมยางสีสุราช การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 19 มิ.ย. 2563 10:02:05
318 นายทรงศิลป์ ศรีจันทร์ โนนราษีวิทยา การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 19 มิ.ย. 2563 10:28:19
319 นางทองพูล อ้มเถื่อน บรบือ การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 19 มิ.ย. 2563 10:49:44
320 นางสาวเสาวลักษณ์ โพธิ์หล้า เชียงยืนพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 19 มิ.ย. 2563 10:57:36
321 นางสุภาวดี มาหา พยัคฆภูมิวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 19 มิ.ย. 2563 11:22:21
322 นางสาวนุชลี โคตรภักดี พยัคฆภูมิวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 19 มิ.ย. 2563 11:31:45
323 นายอรรควิทย์ กงภูธร เชียงยืนพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 19 มิ.ย. 2563 12:01:34
324 นางสาวอรุณรัศมี จันทพรม วาปีปทุม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 19 มิ.ย. 2563 12:16:57
325 นางสุดารักษ์ นรินทร์รัมย์ สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 19 มิ.ย. 2563 12:20:27
326 นางประไพ ชัยพร เชียงยืนพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 19 มิ.ย. 2563 12:46:54
327 นางพิชชานันท์ จันทพรม วาปีปทุม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 19 มิ.ย. 2563 12:48:40
328 นายวรยุทธ จันทมูล ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 19 มิ.ย. 2563 13:06:38
329 นางจิตรานาฏ ภูสีฤทธิ์ สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 19 มิ.ย. 2563 13:22:01
330 นายพิชิตทอง ครองพลขวา ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 19 มิ.ย. 2563 14:09:18
331 นางสาวธนาภา บุญครอบ ชื่นชมพิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 19 มิ.ย. 2563 14:42:35
332 นางสาวอิสราพร สุขประเสริฐ มัธยมยางสีสุราช การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 19 มิ.ย. 2563 15:30:09
333 นางอมรรัตน์ นินทราช นาดูนประชาสรรพ์ การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 19 มิ.ย. 2563 16:22:37
334 นางศิริพรรณ ศิริบุญนาม ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 19 มิ.ย. 2563 20:27:32
335 นางอุษณีย์ อุสาคู สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 20 มิ.ย. 2563 07:53:32
336 นางสาวสุภัทรา เย็นเศรณี ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 20 มิ.ย. 2563 09:44:14
337 นายชวลิต ปฐพีเลิศสุวรรณ เขวาไร่ศึกษา การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 20 มิ.ย. 2563 14:33:54
338 นางสาวญารุณี ศิริกิจ ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 20 มิ.ย. 2563 15:40:59
339 นางสาวสุชัญญ์ญา จันทร์นามเขตต์ สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 21 มิ.ย. 2563 14:45:27
340 นางสาวปรีญารัศมิ์ ไชยหงษ์สกุล เขื่อนพิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 22 มิ.ย. 2563 08:39:27
341 นางยุพิน พลเรือง สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 22 มิ.ย. 2563 08:50:31
342 นางสาวภานุมาศ มะกา เชียงยืนพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 22 มิ.ย. 2563 08:56:41
343 นางสาวปวันรัตน์ ถนัดค้า เชียงยืนพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 22 มิ.ย. 2563 08:58:43
344 นางวราภรณ์ ถาบุตร สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 22 มิ.ย. 2563 09:05:19
345 นางจิราวรรณ แก้วหาวงษ์ พยัคฆภูมิวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 22 มิ.ย. 2563 09:31:51
346 นางศิริวรรณ รัตนพันธุ์ สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 22 มิ.ย. 2563 09:47:34
347 นายเทพา เยาวพร โกสุมวิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 22 มิ.ย. 2563 10:55:07
348 นางสาวจำรัส ต่างสมบัติ สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 22 มิ.ย. 2563 11:07:40
349 นางศิริสุดา โพธิ์ศรี เขวาไร่ศึกษา การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 22 มิ.ย. 2563 11:11:24
350 นางสาวภัทรวรรณ ไวสาหลง โกสุมวิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 22 มิ.ย. 2563 11:35:09
351 นางสิวินีย์ เททะสังข์ โกสุมวิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 22 มิ.ย. 2563 11:36:30
352 นางมะลินาถ กองโส บรบือวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 22 มิ.ย. 2563 12:39:06
353 นางสาวจันทร์ศรี ตั้นภูมี เขวาไร่ศึกษา การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 22 มิ.ย. 2563 13:21:20
354 นางจันทร์เพ็ญ สุวรรณแสน สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 22 มิ.ย. 2563 15:37:59
355 นางภัสสรินท์ อมตะไพบูลย์ ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 22 มิ.ย. 2563 17:21:33
356 นางสาวสมัย ลาสุวรรณ สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 22 มิ.ย. 2563 19:28:29
357 นางสาวอรวรรณ กงเพชร เขื่อนพิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 22 มิ.ย. 2563 21:36:36
358 นางสาวอรอุมา ศรีสารคาม สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 23 มิ.ย. 2563 05:03:28
359 นางสุจิตรา ภูคำวงค์ สารคามพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 23 มิ.ย. 2563 09:17:54
360 นายชัชชัย สืบสุนทร พยัคฆภูมิวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 23 มิ.ย. 2563 09:48:42
361 นางสาวกุลธิดา คำทุม ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 23 มิ.ย. 2563 09:59:52
362 นายกิติคุณ บุรี ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 23 มิ.ย. 2563 10:28:42
363 นางสาวสุภาวดี ศรีธรรมศาสน์ โกสุมวิทยาสรรค์ การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 23 มิ.ย. 2563 10:52:32
364 นายอนุชาติ ขันโยธา เชียงยืนพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 23 มิ.ย. 2563 10:56:10
365 นางกรวิกา จันใต้ เชียงยืนพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 23 มิ.ย. 2563 10:58:24
366 นายปิยะพงศ์ ผลเจริญ บรบือวิทยาคาร การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 24 มิ.ย. 2563 08:59:01
367 นางสาวชัญญา กำสมุทร เชียงยืนพิทยาคม การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 25 มิ.ย. 2563 09:49:17
368 นางสีญวน แฝงสาเคน ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 1 ก.ค. 2563 21:01:33
369 คุณฐิตารีย์ วิลัยเลิศ ผดุงนารี การสร้างสื่อการสอน ระดับสูง 9 มิ.ย. 2563 10:00:47
 หน้าหลัก   คลังสื่อดิจิทัล   หลักสูตรอบรม   รายชื่อผู้เข้าอบรม   เกี่ยวกับเรา
ศูนย์สื่อดิจิทัล สพม.เขต26 ( Digital Media Center : DMC )
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (มหาสารคาม)
The Secondary Education Service Area Office 26
หมายเลขโทรศัพท์ : 043777987 , โทรสาร : 043777987