ศูนย์สื่อดิจิทัล สพม.เขต26 ( Digital Media Center : DMC )

เลือกระดับชั้น กลุ่มสาระฯ พบสื่อที่ผลิตใหม่ (สั้นๆ ง่ายๆ ตรงหลักสูตรฯ) และสื่อประเภทต่างๆ ที่รวบรวมมาไว้ที่นี่ได้แก่ วิดีโอ, แผนการจัดการเรียนรู้, สื่อ Learning Object และอื่นๆ คุณครูสามารถเปิดฉาย หรือ ดาวน์โหลดไว้ใช้ประกอบสารสอนได้ หาสื่อการสอนที่ต้องการได้ง่ายๆ กดเลือกกลุ่มสาระและชั้นเพื่อกรองข้อมูลคลังสื่อการสอนที่ต้องการ

รายชื่อครูที่สมัครเข้ารับการอบรม

# ชื่อ - สกุล โรงเรียน หลักสูตร ระดับ วันที่สมัคร
1 นายปรมินทร์ อัตตะเนย์ โพนงามพิทยานุกูล การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 8 มิ.ย. 2563 22:09:40
2 นายดนุพล คำชมภู โพนงามพิทยานุกูล การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 9 มิ.ย. 2563 08:47:10
3 นางสาววัชราพรรณ์ สอนจินซือ โกสุมวิทยาสรรค์ การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 9 มิ.ย. 2563 09:44:24
4 นายกฤษกร แสงปัญญา เขวาไร่ศึกษา การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 9 มิ.ย. 2563 10:26:32
5 นางอาทิตยา แสงปัญญา เขวาไร่ศึกษา การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 9 มิ.ย. 2563 10:28:44
6 นายนรินทร์ พันธุ์ครู กันทรวิชัย การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 9 มิ.ย. 2563 10:51:25
7 นายคณพศ ยศพล ผดุงนารี การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 9 มิ.ย. 2563 11:42:37
8 นายchote wichaichansakul โกสุมวิทยาสรรค์ การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 9 มิ.ย. 2563 11:55:30
9 นางศิริวรรณา ภูกองไชย เขื่อนพิทยาสรรค์ การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 9 มิ.ย. 2563 12:07:42
10 นายวุฒิพงษ์ พิมพ์ภักดิ์ หนองม่วงวิทยาคาร การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 9 มิ.ย. 2563 12:41:13
11 นายธิติพล โทแก้ว ผดุงนารี การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 9 มิ.ย. 2563 13:18:14
12 นายธนาธิป พิลาโสภา เหล่ายาววิทยาคาร การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 9 มิ.ย. 2563 13:34:46
13 นายชรินทร์ สืบเพ็ง ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 9 มิ.ย. 2563 15:09:20
14 นายวรเทพนันทกิจ สุระศรี ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 9 มิ.ย. 2563 15:10:59
15 นางสาวเบญจมาศ ศรีอุดร เขวาไร่ศึกษา การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 9 มิ.ย. 2563 16:09:03
16 นางสาวภัครดา จ้ายสอน ชื่นชมพิทยาคาร การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 9 มิ.ย. 2563 18:47:31
17 นายกิตติวัฒน์ อะโน ผดุงนารี การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 10 มิ.ย. 2563 08:58:51
18 นางวารุณี จันทร์เรือง เขวาใหญ่พิทยาสรรค์ การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 10 มิ.ย. 2563 09:38:53
19 นางคำบุ ช่อประพันธ์ เขวาใหญ่พิทยาสรรค์ การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 10 มิ.ย. 2563 09:46:20
20 นางพิมพ์วรา กางวันเวส กู่ทองพิทยาคม การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 10 มิ.ย. 2563 09:54:54
21 นายวราวุธ ทักษิมา กู่ทองพิทยาคม การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 10 มิ.ย. 2563 10:01:32
22 นางบุญส่ง แสนภักดี วังยาวศึกษาวิทย์ การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 10 มิ.ย. 2563 10:19:25
23 นางฉวีวรรณ เวชชัชศาสตร์ ผดุงนารี การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 10 มิ.ย. 2563 10:27:31
24 นางสาวชุนิดา ชิโนทัย หนองม่วงวิทยาคาร การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 10 มิ.ย. 2563 10:36:42
25 นางเนาวรัตน์ ปะกินำหัง สารคามพิทยาคม การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 10 มิ.ย. 2563 10:39:54
26 นางสาวณัฏฐ์ณิชชา ผาจันทร์ วังยาวศึกษาวิทย์ การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 10 มิ.ย. 2563 11:05:33
27 นางสาวบุษบา สืบสิงห์ ประชาพัฒนา การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 10 มิ.ย. 2563 11:12:39
28 นายอาพินันท์ วรธิพรหมมา มหาวิชานุกูล การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 10 มิ.ย. 2563 11:31:56
29 นางสาวดารารัตน์ สีหาบุญจันทร์ ประชาพัฒนา การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 10 มิ.ย. 2563 11:50:34
30 นางพัชราภรณ์ คำเกตุ สารคามพิทยาคม การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 10 มิ.ย. 2563 12:10:50
31 นางรัชดาภรณ์ ไชยกุล โนนแดงวิทยาคม การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 10 มิ.ย. 2563 12:55:19
32 นายวีระพงศ์ ตะโกนอก ชื่นชมพิทยาคาร การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 10 มิ.ย. 2563 13:28:27
33 นายธนพล ทัดทาน แกดำวิทยาคาร การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 10 มิ.ย. 2563 13:40:26
34 นายธวัชชัย ฝ่ายพลแสน นาเชือกพิทยาสรรค์ การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 10 มิ.ย. 2563 13:42:04
35 นายพุฒิพงษ์ จันดาโชต เหล่ายาววิทยาคาร การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 10 มิ.ย. 2563 13:55:54
36 นางสุภาศินีย์ เรืองบุญ วาปีปทุม การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 10 มิ.ย. 2563 14:09:25
37 นางสาวสุทธิยา รัตนคุณศาสน์ วาปีปทุม การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 10 มิ.ย. 2563 14:11:10
38 นางสราลี พวงทอง พยัคฆภูมิวิทยาคาร การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 10 มิ.ย. 2563 14:22:07
39 นางสาวปิยวรรณ ทะลาสี กันทรวิชัย การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 10 มิ.ย. 2563 14:25:47
40 นางจุฬาลักษณ์ พนาลิกุล พยัคฆภูมิวิทยาคาร การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 10 มิ.ย. 2563 14:31:16
41 นางอมรรัตน์ นินทราช นาดูนประชาสรรพ์ การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 10 มิ.ย. 2563 15:22:34
42 นางสาวอัมพร พลเรือง เชียงยืนพิทยาคม การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 10 มิ.ย. 2563 15:38:04
43 นายธีรภาพ ตะโคตร โนนแดงวิทยาคม การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 10 มิ.ย. 2563 15:39:49
44 ดร.วิชัย ลาธิ โพนงามพิทยานุกูล การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 10 มิ.ย. 2563 16:17:45
45 นางสาวจารุวรรณ สิทธิจันทร์ มหาชัยพิทยาคาร การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 10 มิ.ย. 2563 16:26:32
46 นางเกศรินทร์ วงศ์พิมพ์ มหาชัยพิทยาคาร การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 10 มิ.ย. 2563 16:31:47
47 นายธงชัย จันทร์ปัญญา บรบือ การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 10 มิ.ย. 2563 17:40:49
48 นางสาวศรัญญา สีสมบัติ นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 10 มิ.ย. 2563 18:23:33
49 นางรพีพร นามมุลตรี นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 10 มิ.ย. 2563 18:27:47
50 นายชนะวงศ์ มุ่งชู พยัคฆภูมิวิทยาคาร การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 10 มิ.ย. 2563 20:36:14
51 นางเพลินทิพย์ ขุ่มด้วง มหาชัยพิทยาคาร การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 10 มิ.ย. 2563 22:44:47
52 นายภาณุวิชญ์ แสนคำภา บรบือ การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 11 มิ.ย. 2563 04:46:45
53 นายรุ่งระวี ศิริบุญนาม สารคามพิทยาคม การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 11 มิ.ย. 2563 06:07:01
54 นายจักรพงศ์ ไชยสงเมือง ชื่นชมพิทยาคาร การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 11 มิ.ย. 2563 07:26:18
55 นางระเบียบ บังคมเนตร มหาชัยพิทยาคาร การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 11 มิ.ย. 2563 08:23:39
56 นางสาวรักษ์สุดา แพ่งตี่ สารคามพิทยาคม การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 11 มิ.ย. 2563 08:32:15
57 นางสาวนวลหงษ์ คำโฮง สารคามพิทยาคม การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 11 มิ.ย. 2563 08:33:14
58 นางสาวศิริพร โยทะคง แกดำวิทยาคาร การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 11 มิ.ย. 2563 08:46:55
59 นายพรจิระ ทองกอง ผดุงนารี การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 11 มิ.ย. 2563 09:17:18
60 นายพงค์ศักดิ์ ปักกาเวสา มัธยมยางสีสุราช การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 11 มิ.ย. 2563 09:24:11
61 นางสาวสมร ธานีวรรณ สารคามพิทยาคม การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 11 มิ.ย. 2563 09:26:59
62 นางสาวสิริพรรณ คงมั่น บรบือวิทยาคาร การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 11 มิ.ย. 2563 09:52:39
63 นายนิวัฒน์ สารบุญ มัธยมยางสีสุราช การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 11 มิ.ย. 2563 09:58:45
64 นายรณภณ วงค์หนายโกฎ มัธยมยางสีสุราช การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 11 มิ.ย. 2563 10:03:11
65 นางสาวดลลชา มาตมุน มัธยมยางสีสุราช การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 11 มิ.ย. 2563 10:10:31
66 นางสาวอรกรวีร์ หาไชยอินทร์ มัธยมยางสีสุราช การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 11 มิ.ย. 2563 10:14:19
67 นายพิชญา แสนเยีย มิตรภาพ การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 11 มิ.ย. 2563 10:29:12
68 นางสุคนธร คำสีหา มิตรภาพ การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 11 มิ.ย. 2563 10:32:26
69 นางสาวเกศวิมล พลโสดา พยัคฆภูมิวิทยาคาร การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 11 มิ.ย. 2563 10:33:21
70 นายสมปอง สระหนองห้าง พยัคฆภูมิวิทยาคาร การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 11 มิ.ย. 2563 10:33:23
71 นายเสกสรรค์ ไชยสุวรรณ นาภูพิทยาคม การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 11 มิ.ย. 2563 11:43:03
72 นายนิยม ปะสาวะนัง พยัคฆภูมิวิทยาคาร การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 11 มิ.ย. 2563 12:08:44
73 นางสาวเพชรัตน์ วงษ์ผักเบี้ย บรบือวิทยาคาร การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 11 มิ.ย. 2563 12:30:59
74 นางอรนุช ชิตทรงสวัสดิ์ นาภูพิทยาคม การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 11 มิ.ย. 2563 13:01:31
75 นางสาวสุปรียา วงศ์ดวงจันทร์ บรบือวิทยาคาร การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 11 มิ.ย. 2563 13:02:12
76 นายธนนันท์ วงษาหาร โพนงามพิทยานุกูล การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 11 มิ.ย. 2563 13:16:58
77 นายเรืองศิลป์ ภูคำวงค์ มหาชัยพิทยาคาร การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 11 มิ.ย. 2563 13:43:44
78 นายคำดี สารจันทร์ มัธยมยางสีสุราช การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 11 มิ.ย. 2563 13:46:36
79 นางวิสสุตา พลเยี่ยม มหาชัยพิทยาคาร การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 11 มิ.ย. 2563 13:46:50
80 นายไชยวัฒน์ วิเชียรไชย นาดูนประชาสรรพ์ การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 11 มิ.ย. 2563 14:41:29
81 นางยุวดี ศรีรักษา ยางวิทยาคม การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 11 มิ.ย. 2563 14:48:16
82 นางจันทนา ศากยโรจน์ บรบือวิทยาคาร การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 11 มิ.ย. 2563 14:52:37
83 นายวุฒิชัย เหล่าพิเดช กันทรวิชัย การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 11 มิ.ย. 2563 14:58:45
84 นางสาววิจิตราภรณ์ กมลเลิศ ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 11 มิ.ย. 2563 15:15:49
85 นายทักษิณพัฒน์ ศรีขวาชัย สารคามพิทยาคม การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 11 มิ.ย. 2563 15:30:18
86 นางอรสา ชินรัตน์ เหล่ายาววิทยาคาร การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 11 มิ.ย. 2563 17:01:47
87 นายทรงรัตน์ ภารสถิตย์ สารคามพิทยาคม การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 11 มิ.ย. 2563 17:11:09
88 นายก้องสุริยา สารพิมพ์ โกสุมวิทยาสรรค์ การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 11 มิ.ย. 2563 17:11:58
89 นางปิยวรรณ วันวิเศษ นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 11 มิ.ย. 2563 17:34:47
90 นางสาวชุติพัฒน์ สมปัญญา ผดุงนารี การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 11 มิ.ย. 2563 17:43:35
91 นางรัตติยา สมบัติภักดีรัตน์ มหาชัยพิทยาคาร การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 11 มิ.ย. 2563 17:56:15
92 นางอารยา ราชจันทร์ ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 11 มิ.ย. 2563 18:10:36
93 นางสาวจุลมณี พาโคกทม ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 11 มิ.ย. 2563 18:28:04
94 นางชลิฎา ยศดา ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 11 มิ.ย. 2563 19:54:59
95 นางพิลสา สิทธิหาโคตร มหาชัยพิทยาคาร การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 11 มิ.ย. 2563 20:19:05
96 นางนุชรา โพธิ์ไทย ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 11 มิ.ย. 2563 21:22:59
97 นางวัลย์วิภา ภูสีคุณ มหาชัยพิทยาคาร การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 11 มิ.ย. 2563 22:21:15
98 นายสันติภาพ โกฏิรัตน์ เชียงยืนพิทยาคม การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 11 มิ.ย. 2563 22:36:44
99 นางวรัทยา โพธินาม ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 11 มิ.ย. 2563 22:40:16
100 นางสาวจุรีรัตน์ เทียงคำ วาปีปทุม การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 11 มิ.ย. 2563 23:03:24
101 นางดวงกมล ทองภูบาล ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 12 มิ.ย. 2563 05:04:11
102 นางเพ็ญพิศ บุญพิคำ มหาชัยพิทยาคาร การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 12 มิ.ย. 2563 10:09:20
103 นางสาววราภรณ์ จันทสมบัติ วาปีปทุม การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 12 มิ.ย. 2563 10:30:16
104 นางสาววิภาพร แก่นนาคำ นาเชือกพิทยาสรรค์ การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 12 มิ.ย. 2563 10:31:28
105 นางจิตติพร ประทุมมาศ วาปีปทุม การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 12 มิ.ย. 2563 10:36:29
106 นางสาวกนกวรรณ เยี่ยงวิญญู บรบือ การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 12 มิ.ย. 2563 10:45:13
107 นายพิชัย สำราญสุข วาปีปทุม การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 12 มิ.ย. 2563 10:47:09
108 นางสาวรัตน์ดาวัล วรรณปะเถาว์ ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 12 มิ.ย. 2563 10:47:49
109 นางพชรชล ทาดทา ชื่นชมพิทยาคาร การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 12 มิ.ย. 2563 10:52:45
110 นางปัญณวีย์ อันทะปัญญา ชื่นชมพิทยาคาร การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 12 มิ.ย. 2563 11:16:46
111 นายอนุศิษฏ์ อันทะปัญญา ชื่นชมพิทยาคาร การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 12 มิ.ย. 2563 11:20:49
112 นายวสันต์ มัดจุปะ กุดรังประชาสรรค์ การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 12 มิ.ย. 2563 12:11:23
113 นางสาวไผ่ล้อม บุษมงคล นาเชือกพิทยาสรรค์ การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 12 มิ.ย. 2563 12:26:25
114 นายวิชญพิศุทธิ์ ธนกุลเรืองรอง วาปีปทุม การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 12 มิ.ย. 2563 13:45:14
115 นายธนูศิลป์ แสนมาโนช นาเชือกพิทยาสรรค์ การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 12 มิ.ย. 2563 17:34:08
116 นางสาวรัชฎานรินทร์ พุดหล้า มัธยมยางสีสุราช การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 12 มิ.ย. 2563 21:23:24
117 นางสาวลำยวน ไวทำ บรบือวิทยาคาร การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 12 มิ.ย. 2563 22:48:26
118 นายชัดสกร พิกุลทอง กู่ทองพิทยาคม การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 13 มิ.ย. 2563 07:29:06
119 นายคมสันต์ ไชยบุดดี ผดุงนารี การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 13 มิ.ย. 2563 10:23:36
120 นายศรีวิกร จำปามูล นาภูพิทยาคม การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 13 มิ.ย. 2563 12:35:41
121 นางกาญจนาภรณ์ คำมูล โนนราษีวิทยา การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 14 มิ.ย. 2563 11:44:35
122 นางธนัฐดา บัวบุญ มัธยมยางสีสุราช การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 14 มิ.ย. 2563 15:16:25
123 นางสาวอิสราพร สุขประเสริฐ มัธยมยางสีสุราช การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 14 มิ.ย. 2563 15:20:14
124 นายอรรควิทย์ กงภูธร เชียงยืนพิทยาคม การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 15 มิ.ย. 2563 09:16:04
125 นางสาวเสาวลักษณ์ โพธิ์หล้า เชียงยืนพิทยาคม การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 15 มิ.ย. 2563 09:17:03
126 นางสาวชัญญา กำสมุทร เชียงยืนพิทยาคม การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 15 มิ.ย. 2563 09:17:42
127 นางสาวอภิญญา แก้วใส มัธยมยางสีสุราช การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 15 มิ.ย. 2563 09:38:01
128 นายยอดรัก นามวรรณ มัธยมยางสีสุราช การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 15 มิ.ย. 2563 09:39:14
129 นางนรินทร์ ศิรินุวัฒน์ ผดุงนารี การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 15 มิ.ย. 2563 09:56:58
130 นายครองทรัพย์ สายสุวรรณพร มหาวิชานุกูล การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 15 มิ.ย. 2563 10:25:11
131 นายเศรษฐบุตร ยอดสะเทิน ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 15 มิ.ย. 2563 10:45:14
132 นางศิรินยา น้อยพลทัน บรบือ การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 15 มิ.ย. 2563 13:43:23
133 นางสาวนงลักษณ์ มีแก้ว กู่ทองพิทยาคม การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 15 มิ.ย. 2563 14:05:18
134 นางสาวนิภาพร แสงทวี โกสุมวิทยาสรรค์ การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 15 มิ.ย. 2563 14:19:13
135 นางสาวสุภาพร นาร่อง โนนราษีวิทยา การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 15 มิ.ย. 2563 14:55:28
136 นางสาวสุทธญาณ์ จำปาทอง โนนราษีวิทยา การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 15 มิ.ย. 2563 15:56:50
137 นางปาริฉัตร ภาษีภักดี มหาชัยพิทยาคาร การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 15 มิ.ย. 2563 21:15:18
138 นางทิพวดี ชมกลิ่น บรบือวิทยาคาร การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 16 มิ.ย. 2563 21:42:30
139 นางรัชนี อัคฮาดศรี บรบือ การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 19 มิ.ย. 2563 09:21:45
140 นางอุษณีย์ อุสาคู สารคามพิทยาคม การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 23 มิ.ย. 2563 11:15:02
141 นางสุดารักษ์ นรินทร์รัมย์ สารคามพิทยาคม การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 23 มิ.ย. 2563 14:16:19
142 นางจิตรานาฏ ภูสีฤทธิ์ สารคามพิทยาคม การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 23 มิ.ย. 2563 14:19:53
143 นายอ่อนสี เหมือนมาต วาปีปทุม การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 19 ก.ค. 2563 09:02:15
144 คุณฐิตารีย์ วิลัยเลิศ ผดุงนารี การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั่วไป 9 มิ.ย. 2563 09:44:24
 หน้าหลัก   คลังสื่อดิจิทัล   หลักสูตรอบรม   รายชื่อผู้เข้าอบรม   เกี่ยวกับเรา
ศูนย์สื่อดิจิทัล สพม.เขต26 ( Digital Media Center : DMC )
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (มหาสารคาม)
The Secondary Education Service Area Office 26
หมายเลขโทรศัพท์ : 043777987 , โทรสาร : 043777987